Emlak Servisi

Görev ve Tanımı:
Türkiye sınırları içerisinde bulunan bina, arsa ve araziler Emlak Vergisine tabidir. 1319 sayılı Emlak Vergisi kanununun bazı maddeleri 4751 sayılı kanunla değiştirilerek 10, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 36. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

2002 mali yılı itibari ile Emlâk vergisi mükellefleri tarafından en son verilmiş bulunan emlâk vergisi beyannameleri belediyelerce muhafaza edilir ve bu Kanuna göre ilgili belediyelerce yapılacak tarhiyat sırasında, bina veya araziye ilişkin olarak bu beyannamelerde yer alan bilgiler dikkate alınır.

Emlak Vergi değerini tadıl eden sebeplerin ( yeni bir yer satın alınması veya miras yolu ile intikal ) dogması halinde mükellefin yazılı bildirimi üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir .
Bilgi için. 4736 sayılı Kanunla , 4751 sayılı Kanunla, geçici 20 ve geçici 21

Bina vergisi

Arsa vergisi

Arazi vergisinden oluşur.

Bildirim ne zaman verilir?

Vergi değerini tadıl eden sebeplerin doğması halinde emlak vergisi bildirimi verilmesi gereklidir.

Yeni bir yer satın alındığında

Miras yolu ile intikal ettiğinde

Bildirim verilmediği zaman ne yapılır?

1319 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince bildirimin süresinde verilmemesi halinde idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri 4751 sayılı kanunun 29.madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır.

Emeklilere ait işlemler:

Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam bir evi olanlar,

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve diğer sandıklardan emekli maaşı alanlar,

Dinlenme amacıyla kullanılan yazlıkları bulunmayanlar,

Kendi üzerine kayıtlı meskeni olmayan emeklilerin tek meskeni olan eşleri,

Tek meskeni olan şehitlerin dul ve yetimleri ile gazi olanlar

Emekli Formunun doldurularak emekli kimlik suretinin belediyemize ibraz edilmesi gereklidir.

Kayıtların doğru ve hatasız düzenlenebilmesi için beyanname verirken:

Tapu ve kimlik fotokopisi
Vergi numarası ,adres , telefon
İntikaller için veraset ilamı sureti

Bir başka sahsın bildirimini vermek için vekaletname sureti yanımızda bulunmalıdır.
Oranlar : 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 ve 18 inci maddelerinde 4736 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları, 1.1.2002 tarihinden gecerli olmak üzere, 3030 sayılı Kanunun Uygulandığı Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Emlak vergisinde (binalar binde1, işyerleri binde2)
Arsa vergisi %03
Arazi vergisi %01
Ödeme miktarı :

Her yıl Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranını yarısı kadar hesaplanır.

Ceza : Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için Maliye Bakanlığınca tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı alınır. (aylık % 1.4)

Ödeme süresi :

Bakanlar kurulunca tespit edilir. 2 taksitte ödenebilir.

Vergiler mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir.
Ödeme yapılacak yerler :

Küçükkuyu Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü vezneleri

Posta çek hesabı : 111037

T.C. Ziraat Bankası Küçükkuyu Şubesi : TR 06 0001 002 44 53 8294 939 50 16

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Çevre Temizlik Vergisinin Kapsamı :
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir.
Çevre Temizlik Vergisi Mükellefi Kimdir ?

Verginin mükellefi, her ne şekilde olursa olsun binayı kullanandır. Boş olan binalarda malik veya malik gibi tasarruf edenlerdir.
Oranlar :

2464 Sayılı Kanunun mükerrer 44. maddesine göre alınan Çevre Temizlik Vergisi her yıl Ocak ayında Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerlenme oranının yarısı kadar artırılarak tahakkuk ettirilir.

Ödeme süresi :

Bakanlar kurulunca tespit edilen vergiler iki eşit taksitle mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir.

Ceza :

Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için Maliye Bakanlığınca tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı uygulanır.

Belgeler :

Ev sahipleri için tapu ve kimlik fotokopisi,

Kiracılar için kira kontratı,

Bir başka şahsın beyanını vermek için vekaletname sureti yanımızda bulunmalıdır.

Ödeme yapılacak yerler :

Küçükkuyu Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Vezneleri

Posta Çek Hesabı : 111037
T.C. Ziraat Bankası Küçükkuyu Şubesi : TR 06 0001 002 44 53 8294 939 50 16
Bilgi ve istekleriniz için <ahref=”mailto:emlakservisi@kucukkuyu.bel.tr”>emlakservisi@kucukkuyu.bel.tr adresine e-mail atabilirsiniz.

EMLAK SERVİSİ:

İRTİBAT:
0286 752 50 54/108
0286 752 24 30