05.10.2023 TARİH VE 2023/43 SAYILI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

0
52

TEKLİF:  Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarih ve 74 sayılı kararı ile komisyona havale edilen Beldemiz, Mıhlı Mahallesi, i17d18c4a pafta, 256 ada, 10 parselde bulunan 439,33 m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait olan 2261/43933 hissesini 22/09/2023 tarihli dilekçe ile hisse sahibi tarafından satın alma talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih ve 10389 sayılı teklifinin görüşülmesi

KOMİSYON İNCELEMESİ: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın satışının uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine uygun bulunmuş olup iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.