07.12.2023 TARİH 2023/48 SAYILI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

0
122

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonumuz, 07/12/2023 Perşembe günü saat 11:00 Başkan Selim ÖNEY, üyeler Selçuk ŞAHİN ve Erbay YILMAZ’ın katılımıyla toplandı. Belediye meclisinin 07/12/2023 tarihli toplantısında 2023/87 sayılı karar numarasıyla incelenmek üzere Plan bütçe komisyonuna havale edilen 2024 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu çalışmalarına başlanmıştır. 2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesinin 14. Fıkrasında “Belediyeler Evsel Katı Atık Bertaraf Tesislerini kurmak, işletmek ve işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlananlar ve yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım onarım ve ıslah çalışmalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf ücreti alınır…” hükmü ve 27.10.2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereği hazırlanan 2024 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu; İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde maliyet analizleri göz önüne alınarak ekteki tabloda belirtilen ‘’Tam Maliyet’’ ve ‘’Kirleten Öder’’ ilkelerine uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Evsel Katı Atık Tarife raporu ekteki şekilde Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

 

KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ

2024 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ

MADDE 1. 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete ‘de Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’’ ve ‘’Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’’da belirtilen hükümlere göre evsel katı atık maliyetlerinin çıkarılması ve bu maliyetler çerçevesinde tarifelerin oluşturulmasıdır.

KAPSAM

MADDE 2. Belediye Başkanlığımız tarafından katı atık toplama ve taşıma hizmeti verilen gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak katı atık tarifelerinin tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenmesinde uyulan hesaplamaları kapsar.

DAYANAK

MADDE 3. Bu çalışma, 09.08.1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11. Maddesine ve 01.05.2003 tarih 5856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 9. Maddesine göre 27.10.2010 tarih 27742 sayılı resmî gazetede Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’daki hükümlere göre hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4. Bu çalışmanın uygulanmasında,

 1. Abone: Su ve atık su ve katı atık hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak gerçek veya tüzel kişiyi,
 2. Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık meydana getiren tüzel ve gerçek kişi,
 3. Atık sahibi: Atık üreticisini veya atığın sahibi olan gerçek ve tüzel kişileri,
 4. Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
 5. Evsel katı atık idaresi: Küçükkuyu Belediye Başkanlığını,
 6. Hizmet: Hane halkları, kamu kurumları veya herhangi bir ekonomik faaliyet için; Katı atık toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım ve bertaraf hizmetlerini,
 7. Kanun 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununu,

ğ)   Kılavuz: Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzu,

 1. Kirleten: Faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişileri,

ı)  Kirleten öder ilkesi: Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanacağı ilkesini,

 1. Tam maliyet esaslı tarife: Evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlananlara yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini,
 2. Tam maliyet muhasebesi: Evsel katı atık sistemlerinin devamı için gerekli tüm maliyetin belirlendiği, toplandığı ve raporlandığı hesaplama sistemini, ifade eder.

 

İLKELER

MADDE 5.Sürdürülebilir evsel katı atık hizmetlerinin yönetilmesi amacıyla tarifelerin belirlenmesinde;

 1. Toplam sistem maliyetlerinin tarifelere yansıtılması,
 2. Tarifelerin kirleten öder ilkesine göre belirlenmesi, esastır.

İKİNCİ BÖLÜM

Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Maliyetleri

 1. KATI ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA MALİYETLERİ

MADDE 6. Evsel katı atık tarifelerinde katı atık toplama ve taşıma maliyeti olarak 2023 yılı verileri baz alınmıştır.

Maliyet Özet Tablosu

MALİYET ÖZET TABLOSU
Maliyetler TOPLAM
Direk Maliyetler
TESİS YAPIM GİDERİ 567.418,32
TROAS BİRLİK AİDATI GİDERİ 86.274,07
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 700.000,00
AKARYAKIT GİDERLERİ 2.472.083,33
PERSONEL GİDERLERİ 3.023.247,84
BAKIM ONARIM GİDERLERİ 140.000,00
ÖZKAYNAK GETİRİSİ 4.085.783,17
TOPLAM SİSTEM MALİYETİ 11.074.806,73 TL
2023 YILI ÇTV TAHAKKUKU 1.000.969,10
NET TOPLAM SİSTEM MALİYETİ 10.073.837,63 TL

 

Küçükkuyu Belediyesi 2023 yılında Katı Atık Yönetimi İçin 10.073.837,63 TL harcanmıştır.

Toplam Sistem Maliyeti (TSM)

TSM = Evsel Katı Atık Hizmetleri Maliyeti + Öz kaynak Getirisi olarak tanımlanabilir.

Öz kaynak Getirisinin tarifeye esas tutar hesabında dikkate alınma nedeni kılavuzda şöyle açıklanmıştır:

“Öz kaynak getirisi, bir maliyet kalemi olmakla beraber;

 • (Gelecekteki) Yatırım programlarını uygulamak;
 • Nakit akışını olumsuz etkileyecek beklenmeyen durumları engelleme;
 • Öz kaynakların diğer kamusal amaçlar yerine evsel katı atık hizmeti için kullanılmasından doğan fırsat maliyetini karşılayacak bir fon yaratmak amacıyla toplam sistem maliyetine eklenmelidir. Bu açıdan bakıldığında öz kaynak getirisi sürdürülebilir bir işletme için gereklidir.’’

İdare olarak, hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması, evsel atık toplama hizmetinden dolayı gelecek dönemde yüklenilmesi olası giderlerin karşılanması amacıyla tarifeye esas tutarın belirlenmesinde öz kaynak getirisi kalemi de dikkate alınmıştır.

Öz kaynak Getirisi; %58,46 olarak belirlenmiştir.

MADDE 8.

2023 yılında tahmini 12 aylık dilimde Tahakkuk Servisi tahakkuklarından 1.000.969,10-TL Çevre Temizlik Vergi geliri elde etmiş olacaktır.

Madde 6’da belirttiğimiz oran, 2023 yılı %58,46 olarak belediye geliri olan Çevre Temizlik Vergisine uygulanmalıdır.

Toplam Çevre Temizlik vergisi için; 1.000.969,10* %58,46  = 585.166,53 -TL

2023 yılı içerisinde toplam Çevre Temizlik Vergisi;

1.000.969,10 + 585.166,53 -TL= 1.586.135,63-TL

TAHAKKUK EDİLECEK MİKTAR

MADDE 9. Katı Atık Tarifesi Toplam Tahakkuk = Toplam Maliyet – ÇTV

Katı Atık Tarifesi Toplam Tahakkuk =10.073.837,63 TL – 1.586.135,63TL =8.487.702,00 -TL

Katı Atık Tarifesi Toplam Tahakkuk = 8.487.702,00 TL (KDV dahil)

TON BAŞINA MALİYETLER

MADDE 10.

Ton Maliyeti

1 YILLIK TOPLANAN ORTALAMA ATIK MİKTARI (TON) 26.000
1 GÜNLÜK TOPLANAN ORTALAMA ATIK MİKTARI (TON) 71,23
NET SİSTEM MALİYETİ 8.487.702,00 TL
1 TON ÇÖP TOPLAMA MALİYETİ 326,45 TL

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Evsel Katı Atık Miktarlarının Belirlenmesi

HANELERDEN VE İŞYERLERİNDEN KAYNAKLANAN YILLIK ORTALAMA ATIK MİKTARININ HESAPLANMASI

MADDE 11. Hanelerden toplanan atık miktarı hesaplanırken Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’un Ek 5’inde yer alan ‘’Sabit tarifeler için atık üretim miktarları’’ tablosundaki bilgiler referans alınmıştır.

Buna göre günlük kişi başı evsel atık miktarı aşağıdaki gibidir.

 

Bölge Bölge Kotu İl Kentsel
(kg/kişi/gün)
Marmara 1c Çanakkale 1,10

 

2023 yılına ait nüfus bilgileri TUİK – Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanı kaynak alınarak belirlenmiştir. Buna göre 2023 yılına ait nüfus bilgileri aşağıdaki gibidir.

Beldemizin turist potansiyeli yüksek olduğu için, kış ve yaz dönemlerinde belirgin bir nüfus değişimi yaşanmaktadır. Kış aylarında (yaklaşık 240 gün) kentsel nüfus 22.000 kişi iken yaz aylarında ise (yaklaşık 125 gün) kentsel nüfus 50.000 kişiye yaklaşmaktadır. Artan nüfusuyla beldemiz yazın yoğun bir kirliliğe maruz kalmaktadır.

Bu bilgiler ışığında konutlardan kaynaklanan atık miktarı hesaplanırken kış ve yaz ayları için ayrı ayrı hesaplamalar yapılmıştır. Yaz dönemindeki yaklaşık nüfus verilerini hesaplayabilmek için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri kaynak alınmıştır. 2023 ADNKS’den alınan veriler ışığında yaz aylarında oluşabilecek turist potansiyeli için meskenlerin kentsel ve kırsal alandaki toplam hane sayısı olarak belirlenmiştir. Evsel Katı Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuza istinaden yaz dönemindeki yaklaşık nüfus hesabı için hane halkı sayısı 4 olarak öngörülmüştür.

Yaklaşık Nüfus = Hane Sayısı x Hane halkı sayısı olarak alınırsa;

Yaz Ayı Yaklaşık Turist Potansiyel Nüfusu =  10680x 4 = 42.720 kişi

Kış Ayı Kentsel Nüfus = 22.000 kişi

Yaz ve Kış Ortalama Nüfus Hesaplaması:

[(42.720)*4 + 22.000* 8]/12 = 28.907 kişi

 

KIŞ DÖNEMİ Nüfus (Kişi) Günlük Atık Miktarı (kg/gün) Gün Yıllık Atık Miktarı (kg/yıl)
Kentsel Atık Miktarı 22.000 1.1 240 5.808.000
YAZ DÖNEMİ Nüfus (Kişi) Günlük Atık Miktarı (kg/gün) Gün Yıllık Atık Miktarı (kg/yıl)
Kentsel Atık Miktarı 42.720 1.1 125 5.874.000

 

Toplam Atık Miktarı Yıllık = 11.682.000 ton/yıl

2023 yılı içerisinde evsel katı atık toplama, taşıma işi neticesinde toplanan atık miktarı 11.682.000ton/yıl olduğuna göre,

İşyerlerinden Kaynaklanan Yıllık = 26.000-11.682=14.318 ton/yıl’dır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması

MADDE 12. Tüm bu hesaplamalar sonucunda işyerleri ve konutlardan kaynaklanan yıllık evsel atık miktarları hesaplanarak, evsel atıkların bu paydaşlara yüzde dağılımı belirlenmiştir. Maliyet dağılımı, bu yüzde dağılımları kullanılarak öncelikle İşyeri ve Konutlar olmak üzere 2 gruba dağıtılmalıdır. Ardından ise her bir grubun kendi atık üreticilerine Evsel Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’da belirtildiği şekilde paylaştırılmalıdır.

 

YILLIK TOPLAM EVSEL KATI ATIK MİKTARI (ton/yıl) 26.000
KÜÇÜKKUYU YAZ VE KIŞ ORTALAMA NÜFUSU (kişi) 28.907
ORTALAMA KONUT KATI ATIK MİKTARI (ton/yıl) 11.682
ORTALAMA İŞYERİ KATI ATIK MİKTARI (ton/yıl) 14.318
TOPLAM EVSEL KATI ATIK MİKTARININ KONUTLARA PAYI % %44,93
TOPLAM EVSEL KATI ATIK MİKTARININ İŞYERLERİNE PAYI % %55,07

 

Bu veriler ışığında, 2023 yılında Beldemizde toplanan evsel atığın %44,93 konut, %55,07’ü işyerlerinden kaynaklanmaktadır. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’da belirtilen hükümlere göre ise 2023 yılında katı atık toplama ve taşıma hizmeti maliyetleri öncelikli olarak bu 2 ana paydaşa paylaştırılacaktır. Sonrasında ise her bir paydaşın üyelerine kılavuzda belirtildiği şekilde pay ettirilecektir.

MADDE 13. Giderlerin ana paydaşlara dağıtılması;

 

Çöp Yönetim Sistemi Toplam Maliyeti 11.074.806,73 -TL
Toplam ÇTV Geliri  1.586.135,63 -TL
Tahakkuk Edilecek Toplam Maliyet 9.488.671,10 -TL
Çöp Üretim Dağılım Oranları Konut = %44,93 İşyerleri = %55,07
Çöp Miktarları 11.682,00 ton/yıl 14.318,00 ton/yıl
Tahakkuk Edilecek Toplam Maliyet 4.263.259,92 TL 5.225.411,17 TL

 

HANELERE KATI ATIK TARİFE UYGULAMASI

MADDE. 14 Hanelerden tahakkuk edilecek miktar hesaplanırken su abone sayısı verileri belediyemiz su tahakkuk servisinden temin edilmiştir. Toplam mesken abone sayısı 10.476’dir.

Kentsel Hanelere yansıtılacak katı atık tarifesinin uygulanması;

Hanelerden Tahakkuk Edilecek Toplam Maliyet (A) 4.263.259,92 TL
Hane Abone sayısı (B) 10.476
Hane başına yıllık maliyet ( C=A/B) 406,95
Hane başına aylık maliyet ( C/12 ) 33,91

 

TİCARETHANELERE KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULANMASI

MADDE 15. Toplanan evsel atık miktarı payına göre; evsel katı atık maliyetlerinin  %55,07’si  ticarethanelere tahakkuk ettirilecektir. Rapor sonucu hesaplanan işyerlerine düşen Evsel Katı Atık payı ise 5.225.411,17 TL’dir.

 

İşyerleri için Evsel Atık Bedel
Katsayısı Hesaplama
2023 Yılı Evsel Katı Miktarının İşyerlerine Payı 2023 Yılı Toplam ÇTV Tahakkuku
Gider Dağılımı 5.225.411,17  -TL 307.397,27- TL
Katsayı = 5.225.411,17 TL / 307.397,27 TL≅17

 

 

 

30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 56 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyeleri dışındaki iş yerlerine Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi aşağıdaki gibidir.

 

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 13000 10900 8400 7500 6000
2. Grup 8400 6000 5000 4200 3700
3. Grup 6000 4200 3700 2600 2100
4. Grup 2600 2100 1500 1300 1090
5. Grup 1500 1300 900 890 750
6. Grup 890 750 460 420 320
7. Grup 320 260 170 150 110

 

İşyerlerinden tahakkuk edilecek miktar, Belediyemizde ÇTV kaydı bulunan mükellefler dikkate alınarak hesaplanmış ve katı atık tarife miktarları aşağıdaki gibidir.

2023 KATI ATIK TARİFESİ SONUCU BELİRLENEN YENİ ÖDEME CETVELİ (Katsayı=17)
İşyerlerine Düşen Evsel Katı Atık Payı = 5.225.411,17 TL
  BİNA

GRP

1- Personel

Sayısı

2- Yatak

Kapasitesi

3-Kullanım alanı (m2) 4-Koltuk

Sayısı

5-Öğrenci sayısı
 
  1 221.000,00-TL 185.300,00- TL 142.800,00-TL       127.500,00-TL              102.000,00-TL
  2 142.800,00-TL 102.000,00-TL 85.000,00-TL 71.400,00-TL 62.900,00-TL
  3 102.000,00-TL 71.400,00-TL 62.900,00-TL 44.200,00-TL 35.700,00-TL
    4 44.200,00-TL 35.700,00-TL  

25.500,00-TL

22.100,00-TL   18.530,00-TL
  5 25.500,00-TL 22.100,00-TL 15.300,00-TL            15.130,00-TL  12.750,00-TL
    6 15.130,00-TL 12.750,00 TL 7.820,00-TL 7.140,00-TL  5.440,00-TL
  7 5.440,00-TL 4.420,00-TL 2.890,00-TL 2.550,00- TL          1.870,00-TL

EVSEL KATI ATIK ÜCRETLERİNİN TAHSİLATINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR:

MADDE 16.

Bu tarife yetkili merciler tarafından onaylandıktan sonra uygulanmaya başlanılacaktır.

Evsel Katı Atık Ücreti su aboneliği olan konutlardan AYLIK 33,91 TL su faturaları üzerine eklenerek tahsil edilecektir.

İşyerleri için ÇTV tahakkuklarına oranlanarak hesap edilen evsel katık atık ücretleri, tarife yürürlüğe girdikten sonraki yıl içinde kalan aylara eşit olacak şekilde bölünerek tahsil edilecektir. Diğer yıllarda ise evsel katı atık bedelleri işyerleri tarafından Mayıs ve Kasım ayları dönem (Çevre Temizlik Vergisi ödeme zamanı) olarak yılda 2 (iki) eşit taksitte ödenecektir.

Yıl içinde Evsel Katı Atık Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden ayın başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erdirilecektir.

Yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi veyahut işyerlerinin faaliyet, kapasite, kullanım alanı, yatak sayısı vb. değişiklik olması sebebiyle 13.12.2005 tarih ve 2005/9817 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen bina grup cetvelindeki grup/derecelerin değişmesi durumunda veya yıl içinde mükellefiyet şahsında meydana gelen değişiklikler nedeniyle farklı gruplardan ücretlendirilmesi gereken hallerde; bu hususların gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay içinde bildirimde bulunması zorunludur.

Evsel Katı Atık Ücretinin mükellefi Belediyenin bu hizmetinden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre bildirimde bulunan ve/veya 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44 üncü maddesi gereği Çevre Temizlik Vergisi beyanında bulunan ve alınan Meclis Kararının ilanına müteakip 30 gün içerisinde sözleşmeyi yapmayan mükellefler, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesinde belirtilen sözleşmeyi yapmış sayılacaktır.

Vadesinde ödenmeyen ücretler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yasa hükümleri uygulanacaktır. Geciken ödemelerde aynı yasanın 51 inci maddesine göre işlem yapılacaktır.

Tarifelerde bazı gruplar için hesaplama yapılmamıştır. Bunun nedeni belediyemiz sınırları içerisinde o grup kriterlerine uyan kişi veya işletme bulunmamasıdır. Hesaplama yapılmayan grup kriterlerine uyan kişi veya işletmenin tarife konusu hizmetten yararlanmaya başlaması halinde hesaplama Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz ekinde yer alan standartlara göre ilgili olduğu gruba isabet eden atık miktarı hesaplanarak tarifelendirilecektir.

Hesaplanan ücretlere %20  KDV ilave edilmiştir.

VATANDAŞIN BİLGİLENDİRİLMESİ

MADDE 17.

Vatandaşın bilgilendirilmesi için, hazırlanan Evsel Katı Atık Tarife Raporu onaylandıktan sonra Belediyemizin internet sitesi ve panolarında yayınlanacaktır.