12.06.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
76

Belediye Encümeninin 12.06.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:110
Belediyemiz Encümeni 12.06.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu’nun ve Belediyemizin uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak için 20 Haziran 2014–23 Haziran 2014 tarihleri arasında Yunanistan’ın Midilli Adasında expo AEGEAN 2’nci Ticari-Turistik ve Kültürel Fuarında kullanılmak üzere Kurumumuz demirbaşlarına kayıtlı 17 PK 215 plakalı Ford connect marka aracı kullanmak üzere Belediyemiz personeli Veli ÖZPEK’in görevlendirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:111
Belediyemiz Encümeni 12.06.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Muzaffer YILDIZ Mıhlı Mah.Bağbaşı 12.sk.no:6
Mehmet BİLGİÇ Mıhlı Mah.Yalıpınar 3.sk.

KARAR NO:112
Belediyemiz Encümeni 12.06.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Aktarma
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 38.maddesine istinaden 2014 mali yılı bütçesinin yedek ödenekten fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı olduğundan diğer gider tertiplerine yapılacak olan aktarmaların listesi karar ekinde olup; 227.000,00 TL ( İkiyüzyirmiyedibinTürk Lirası ) Uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:113
Belediyemiz Encümeni 12.06.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid
Çanakkale Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 09.06.2014 gün ve 325 sayılı yazısı ve ilgilisinin 23.05.2014 gün ve 704 sayılı talebi gereğince Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Çaymahallesi mevkii İ17-D–23-A-1-B pafta, ada:187, 19 nolu parselde arsa vasıflı 141,97 m2’lik taşınmaz ve Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Çay mahallesi mevkii İ17-D-23-A-1-B pafta, ada:187, 16 nolu parselde arsa vasıflı 138,77 m2’lik taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:114
Belediyemiz Encümeni 12.06.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 10.06.2014 tarih ve 20141770 sayılı yazısına istinaden Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Akgün ALBAYRAK Caddesi üzerinde bulunan tapuda İ17D18D3C,233 ada,35 parselde Halil SAKALLI adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsatsız ve iskansız yapılan, Kurumumuz arşiv kayıtlarında herhangi bir belge bulunmadığı görülen 60,00 m2’lik yapılan ve kullanılan pansiyon motelin halihazır haritalarında görülmediğinden yapılan kontroller sonucunda Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 10.06.2014 tarih ve 11 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi Halil SAKALLI’ya 13,867.92 TL (OnüçbinsekizyüzaltmışyediTürkLirasıDoksanikikuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, yapı sahibi Halil SAKALLI için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:115
Belediyemiz Encümeni 12.06.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 10.06.2014 tarih ve 20141770 sayılı yazısına istinaden Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Akgün ALBAYRAK Caddesi üzerinde bulunan tapuda İ17D18D3C,233 ada,35 parselde Halil SAKALLI adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsatsız ve iskansız yapılan , Kurumumuz arşiv kayıtlarında herhangi bir belge bulunmadığı görülen 60,00 m2’lik yapılan ve kullanılan pansiyon motelin halihazır haritalarında görülmediğinden yapılan kontroller sonucunda Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından 10.06.2014 tarih ve 11 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.