2010 ağustos ayı meclis toplantısı kararları

0
62

2010 ağustos ayı meclis toplantısı kararları

04.08.2010 Çarşamba günü saat. 14.00 da Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısını yapmak üzere Küçükkuyu Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplandı. Yapılan üye yoklaması sonunda; Hüseyin SAKALLI ve Bilal AYTAÇ  izinli diğer üyelerin hazır bulunduğu görüldü.

Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 21.maddesi gereğince Gündem dışı konu yoktur.

KARAR NO : 2010/56

Sıhhı müesseseler için (Büyük alış veriş Merkezleri) çıkarılan Yönetmeliğin değiştirilmesi ile ilgili alınan 02.06.2010 gün ve 55 sayılı Meclis kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Başkanlık teklifi gündeme geldi Yapılan görüşmeler sonunda;

02.06.2010 gün ve 55 sayılı Meclis kararının aynen geçerliliğine ve uygulanmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:  2010/57

Yapılan değerlendirmede ; Küçükkuyu Belediyemiz sınırları içinde yapılacak binalarda nasıl ve ne şekilde çatı veya çatı arası kullanımı olacağı konusunda inceleme  yapılmıştır.

Bu konuda oluşturulacak komisyonun ; yapılaşma şartlarının imar kanunu ve yönetmeliği hükümleri ile geniş kapsamlı katılımcılardan oluşturulacak (serbest çalışan mimar , mühendis) değerlendirme komisyonun hazırlayacağı rapor doğrultusunda değerlendirilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 2010/58

Adatepe  Parsel : 740 da Birsen ÖZTÜRK adına kayıtlı   627m2 miktarındaki taşınmaz tamamen imar yolunda kaldığından;    Belediyemize ait Adatepe pafta: i17d18d3a, Ada: 703, Parsel : 1 de 5619.31m2 Miktarındaki taşınmaz  üzerinde     bulunan  126/2400 (295 m2)   ve Adatepe paftai17d18d3a, Ada: 702, Parsel    3 de 371.73 m2 Miktarındaki taşınmaz üzerinde  126/2400(19.5 m2) lik hisselerimiz ile takas yapılması için Encümene yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO :  2010/59

Beldemiz Küçükkuyu Sınırları içinde bulunan Şehirlerarası otobüs yazıhane ve durakları ile Belde içinde hizmet veren ticari taksilerin kalkış yerlerinin Çanakkale-izmir Karayolu üzerinde olması ve bu durum;

a) Karayolları genel trafik akışının sıkışması,Görüş alanının daralması

b) Halkın ve öğrencilerin karşıdan karşıya geçişini engellemesi ve tehlike arz etmesi

c) Çevre kirliliği yaratması

d) Yaya kaldırımlarının önünü kapatması,kullanımın engellenmesi

e) Karayolları kenarında açılacak işyerleri yönetmeliğine (mesafesine)uymaması

gibi olumsuz etkenler göz önüne alınarak Belediyemiz tarafından yaptırılan yeni otogara taşınmalarının sağlanmasına taşınmayanlar hakkında gerekli kanuni işlem yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO :  2010/60

Adatepe tüzel kişiliği adına kayıtlı 3 pafta , 130 ada 16 nolu taşınmazın üzerindeki binanın 1999 yılında ruhsatlandırılarak yapılmış olması müktesep hakkı olan yapıya , sonradan 2003 yılında Belediyemizce re’sen hazırlatılan karayolu kenarında yan yol bırakılarak onaylanan revizyon imar planları nedeniyle bu mülkiyetin karayolu kenarındaki 5 metre çekme mesafesi içinden yeniden yola terkin alınması durumu oluştuğu görülmüştür. Ön bahçe çekme mesafesi değişmiş olması nedeniyle hazırlanan tadilat (değişiklik)  imar planının plan müellifinin teklifi doğrultusunda değerlendirilerek   3194 Sayılı imar Kanununun 8-b maddesine göre uygun olduğuna bir ay süreyle askıya çıkarılmasına ve ilan edilmesine askı süresi ve ilan sonrası uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO :  2010/61

Beldemiz Mıhlı Mahallesinde 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre yapılmış olan imar uygulamasının İdare Mahkemesinin 31.12.2008 tarihindeki 2008/925 sayılı kararı ile İPTAL edilmiştir. Bu karar ile iptal edilen uygulama için geçen süreç yaklaşık 8 seneyi bulmuştur bu sürede oluşan imar parsellerine ruhsatlı yapılarda inşaa edilmiştir. Bu nedenle mahkeme kararının uygulanması için Beldiyemizce re’en hazırlatılan imar planı değişikliği imar planının plan müellifinin teklifi doğrultusunda değerlendirilerek   3194 Sayılı imar Kanununun 8-b maddesine göre uygun olduğuna bir ay süreyle askıya çıkarılmasına ve ilan edilmesine askı süresi ve ilan sonrası uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO :  2010/62

Belediyemiz sınırları içinde Adatepe , Damönü mevkii 508 ada , 34 nolu parsel için hazırlanan ilave imar planı teklifi incelenmiştir. Yapılan incelemede 1/5000 nazım imar planına uygun olarak hazırlanan teklifte önerilen ilave imar yolunun 17.11.2001 tarih ve 36 sayılı Belediye Meclisi kararına istinaden teklif yol genişliğinin 10 metre olarak önerilmesinin uygun olacağı 7 m. yolu 10 m. olarak düzetme şeklinde değiştirilmesine kjalan alandaki fire oranının (yol ve yeşil alan) yeniden belirlenmesine , teklif alan için gerekli olan sosyal donatı alanları hesabının detaylı olarak belirlenmesi kaydı ile eksikliklerin giderilerek ileriki meclislerde görüşülmesine     oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO :  2010/63

Belediyemiz sınırları içinde orta mahalle mevkiinde pafta 4 , parsel 716 parselde kayıtlı taşınmazın bir bölümü için hazırlanan imar planı (değişikliği) tadilatı plan müellifince hazırlanarak sunulmuştur. Yapılan incelemede zemin kat ticaret olarak çekme mesafeleri kitle ( kütle ölçüsü verilerek) olarak önerilmiş olduğu görülmüştür. Ancak yoğunluk bu tadilat çalışmasının dosya teklifinde plan değişikliğine esas olmak üzere hazırlanmış ve Çanakkale Bayındırlık ve İskan müdürlüğünce görülmüştür onaylı raporunun eksik olduğundan bir sonraki Belediye Meclisi görüşmelerine bırakılmasına  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/64

Mehmet Fahri AKÇAY varisleri adına Tolga AKÇAY- Akif ARCAN02.06.2010tarih ve 51 sayılı Belediye Meclis Kararının 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine uygunluğunun gözden geçirilmek üzere itiraz ettiği ve Başkanlık makamının 01.07.2010 gün ve 785 kayıt nosu ile Belediye Meclisine havalesi ile   gündemin 10.maddesine alınmış olup; Meclisimizce yapılan görüşmeler sonunda;

İtiraza konu imar değişikliği; Yapı yasaklı alanın plan değişikliği yapılmasına BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 10.12.2009 Tarihinde onaylı olarak ekinde sunulan raporu,plan tadilatı ile konut alanına dönüştürülmesi teklif dosyası ve yine ana planları hazırlayan Hüseyin UZUN plan müellifinin 04.05.2010-463 kayıt  tarihli uygun olmayan görüşü dikkate alınarak incelenmiştir.Yapılan değerlendirmelerde bu plan değişikliği ile yoğunluk artışı olacağından Plan yapımına ait Esaslara dair Yönetmeliğin üçüncü bölüm 28.maddesinin 1 bendinde belirtilen artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik alt yapı alanları EK-1 de belirtilen standartlara uygun olarak plan değişikliğine  konu alana hizmet vermek üzere ayrılır ve /veya arttırılır hükmü gereği tadilat yapılması durumunda ayrıca sosyal ve teknik alt yapı alanı ayrılması gerekeceğinden tadilat talebi imar komisyonunca uygun bulunmamıştır.

İlgili  madde üzerinde yapılan görüşmeler sonunda imar komisyonunda yazıldığı şekli ile oylandı tadilat talebi oy birliği ile RED edildi.

KARAR NO:2010/65

Küçükkuyu Kültür ve sanat festivalinin tarihinin belirlenmesi

Küçükkuyu Kültür ve sanat festivalinin 10 Eylül 2010 Cuma günü   yapılmasına;

“TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ” yönetmeliği dikkate alınarak 06.05.2009 tarihinde kurulan(Seher SÖZEN,Mehmet ÇAKAN ve Hidayet YILMAZ) komisyon gözetiminde Yönetmeliğin 10.maddesinin “c” bendi gereğince Yapılacak olan festivale getirilecek sanatçı,ekip ve ekipmanlarının ve Festival nedeniyle Beldemize gelen misafirlerin ağırlanması ile ilgili yapılacak olan tüm ödemelerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Cengiz BALKAN                      Mehmet ÇAKAN              Ali CENK

Belediye Başkanı                           Katip                                 Katip