2011 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
1922

2011 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 04.05.2011 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2011/39
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince 2010 mali yılı kesin hesabının görüşülmesine geçildi.
Gelir Gider Kesin hesap ve Yönetim dönemi hesabı üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler sonunda: Kanunla tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, Bütçe dışı ödeme yapılmadığı verilen ödeneklerin yerinde kullanıldığı anlaşılarak aşağıda dökümü yapılan Gelir gider kesin hesapları madde madde oylanarak yapılan oylama aşağıdaki gibidir

2010 MALİ YILI GİDER KESİN HESABI
CARİ HARCAMALAR

01 -PERSONEL GİDERLERİ (A.R*** C******’in çekimserliği, diğer üyelerin kabulü)
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ
( Oybirliği ile kabul edildi.)

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ( Oybirliği ile kabul edildi.)
04- FAİZ GİDERLERİ( Oybirliği ile kabul edildi.)
05- CARİ TRANSFERLER ( Oybirliği ile kabul edildi.)
06- YATIRIM HARCAMALARI ( Oybirliği ile kabul edildi.)

2010 Yılı Gider kesin hesabı, tümü üzerinden yapılan oylama sonunda
A.R*** C******’in çekimserliği diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2010 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI

01 VERGİ GELİRLERİ ( Oybirliği ile kabul edildi.)

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ( Oybirliği ile kabul edildi.)

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR( Oybirliği ile kabul edildi.)

05 DİĞER GELİRLER( Oybirliği ile kabul edildi.)

06 SERMAYE GELİRLERİ( Oybirliği ile kabul edildi.)

2010 Yılı Gelir kesin hesabı, tümü üzerinden yapılan oylama sonunda
Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

2010 MALİ YILI GİDER KESİN HESABI

2010 Mali Yılı Bütçemiz………………………. : 5.872.000.00
2010 Mali Yılı Kanalizasyon ödeneği : 6.950.188.51
2010 Mali Yılı Ödenek toplamı………………. : 12.822.188.51
2010 Mali Yılı yapılan harcama……………… : 6.616.121.98
2010 Mali Yılı imha edilen ödenek…………… : 995.965.62
2010 Mali Yılında kodlar arası aktarılan ödenek 1.328.813.27
2010 Yılında Fatura ödemeleri(Kanalizasyon) 1.740.087.60

2010 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI
2010 Mali Yılı Bütçemiz………………………. : 5.872.000.00
2009 Mali Yılından Devreden tahakkuk………: 861.343.48
2010 Mali Yılında yapılan tahakkuk………… : 7.633.098.89
2010 Mali Yılı tahsilatı………………………….: 6.242.944.74
2011 Mali Yılı ret ve iadeler…………………… : —————-
2011 Mali Yılına devreden tahakkuk…………. : 1.390.154.15
2010 Mali Yılı net geliri………………………… : 6.242.944.74

KARAR NO:2011/40
Beldemiz Küçükkuyu’da ön ödemeli akıllı kart ve otomatik su sayacı kullanımına geçilmesi konusunun görüşülmesi

Belediyemiz su tahsilâtlarının zamanında ve düzenli olarak tahsil edilemediği, içme suyu abone sahiplerinden büyük bir kısmı yapılan uyarılar ve resmi işlemlere rağmen su borçlarını ödemedikleri, ev ve işyeri sahiplerinin kiraya verdikleri gayrimenkullerinin su ücretlerini ödemeler konusunda kiracılar ile sorunlar yaşadıkları bu da belediyemizin su tahsilâtına yansıdığı, dolayısıyla eski ödenmemiş dönemlere ait su bedelleri ile birlikte yapılan su tahsilât miktarının düşük olması gibi nedenlerle tahakkuk ve tahsilat arasında büyük fark oluşmaktadır. Tahsil edilemeyen su bedellerinin tahsili ve ödeme şekline yeni bir düzen getirerek tahsilât oranını yükseltmek için Beldemizde kullanılan su sayaçlarının akıllı su sayaçları olarak bilinen sayaçlarla değiştirilmesine, personel giderlerini azaltacağı gibi tahakkuk ettirilmeyen su paralarının da tahsilini kolaylaştıracağından 31 Temmuz 2011 tarihinden itibaren öncelikle yeni yapılan binalarda, Resmi Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, yeni açılacak su aboneliklerinde uygulanma yapılmasına, Haziran ayı Meclis toplantısında konunun daha detaylı olarak görüşülmesine ve 31 Temmuz 2012 tarihi sonuna kadar Beldemizdeki tüm su aboneliklerinde akıllı su sayaçlarına geçilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2011/41
Küçükkuyu Beldesi, Tepe mahallesi Mevkii İ 17-d–18-d–4-c imar paftasında M***** K***’ye ait (242 ada- 4 parsel) 182,70 m2’lik taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi
Küçükkuyu Beldesi, Tepe mahallesi Mevkii İ 17-d-18-d-4-c imar paftasında M***** K***’ye ait (242 ada- 4 parsel) 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu beldesi, tepe mahallesi mevkii, pafta İ 17-d-18-d-4-c, ada 242,parsel 4 de kayıtlı olup, toplam alan (tapu miktarı) 182,70 m2 dir.1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı sınırları içinde bulunan parselin yapılaşma durumu, B-3 (Bitişik Nizam-Üç kat), inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir. Taşınmazın üzerinde 2 kat yükseklikli bir bina inşa edilmek istenilmektedir. Hazırlanan Tadilat İmar Planında, Mevcut Plandan gelen tüm yollar korunmuştur. Hazırlanan Tadilat İmar Planında; taşınmazın imar durumu Bitişik Nizam-İki kat (B-2) inşaat yoğunluklu konut alanı olarak önerilen 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 sayılı imar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2011/42

Küçükkuyu Beldesi, Adatepe, Karaotlar Mevkii 50 L Ia imar paftasında V******** Y*******’a ait (927–928 parseller) 495,85 m2 ‘lik taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının, Kurumumuzca Re’sen, Belediyemiz sınırları içinde revizyon imar plan çalışmaları yapılmaya başlamış olduğundan; bu yüzden dosyanın bölge ve ada bazında değerlendirilmesi gerektiğinden ve sosyal donatı alanı hesabı olmadığından reddine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2011/43

Küçükkuyu Beldesi,Tepe mahallesi Mevkii İ 17-d-18-d-4-d imar paftasında E**** T****’ya ait (834 parsel)1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi

Küçükkuyu Beldesi,Tepe mahallesi Mevkii İ 17-d-18-d-4-d imar paftasında E**** T****’ya ait (834 parsel) 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı yapılan alan ,Küçükkuyu beldesi,tepe mahallesi mevkii,pafta İ 17-d-18-d-4-d ,parsel 834 de kayıtlı olup,toplam alan (tapu miktarı) 63,00 m2 dir.1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı sınırları içinde bulunan parselin yapılaşma durumu ,S-3 (Serbest Nizam-Üç kat), inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir.Taşınmazın üzerinde 2 kat yükseklikli bir bina inşa edilmek istenilmektedir.Hazırlanan Tadilat İmar Planında, Mevcut Plandan gelen tüm yollar korunmuştur.Hazırlanan Tadilat İmar Planında ; taşınmazın imar durumu Serbest Nizam-İki kat (S-2) inşaat yoğunluklu konut alanı olarak önerilen 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 sayılı imar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna,bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine,askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2011/44

6111 sayılı Kanun kapsamında maliye SGK borçlarının yapılandırılmasından kaynaklanan borcun İller Bankasınca kredilendirilerek doğrudan ilgili alacaklı kamu kurumlarının hesabına aktarılması işi konusunun görüşülmesi

6111 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzun maliye ve SGK’ya olan borçlarının yapılandırılmasından kaynaklanan borcumuz İller Bankasınca kredilendirilerek doğrudan ilgili alacaklı kamu kurumlarının hesabına aktarılacaktır. Karara konu işin toplam bedelinin tamamı İller Bankasından alınacak kredi ile finanse edilecektir. İller Bankası’ndan kredi alınmasına ve kredi ile ilgili devam eden işlemlerin yürütülmesinde ve limit dâhilinde kalmak kaydıyla kredi matrahını % 10’a kadar arttırma konusunda Belediye Başkanı C***** B*****’ın yetkili kılınmasına Belediye Meclisince 04.05.2011 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.