2012 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
371


2012 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 01.08.2012 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2012 / 42
Belediyemiz tarafından 8.Küçükkuyu Kültür ve Sanat Festivali’nin 01 -02 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenmesine, Festival için yapılacak giderlerin temsil tören ağırlama komisyonu gözetiminde “ Temsil Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliğine” uygun olarak bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012 / 43
TROAS Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliğine ait Katı Atık Bertaraf Tesisi Tatbikat Projesi işi için İller Bankasından hibe kullanılması;
İşin toplam maliyeti 166,000.00 (Yüzaltmışaltıbin) TL olup gündem gereği yapılan müzakere sonucunda işin bedelinin Belediyemiz payına düşen kısmının 11.263,10.-(OnbirbinikiyüzaltmışüçTürkLirasıOnKuruş) TL’nin “ İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde aktarılacak ödenekten, kalan %50’lik dilimi olan 11.263,10.-(OnbirbinikiyüzaltmışüçTürkLirasıOnKuruş) TL’nin ise Belediyemizce peşin olarak İller Bankası hesabına yatırılarak, işin ihalesinin ve denetiminin İller Bankasınca yapılması kaydıyla her ne sebeple olursa olsun söz konusu işin yapımında Belediyemizce vazgeçilmesi halinde İller Bankasınca yapılan masrafların Belediyemiz hisselerinden kesilmesi hususlarında İller Bankasına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012 /44
26.10.2004 tarih ve 63 sayılı Meclis Kararı ile üyesi olduğumuz, toplu iş sözleşmelerini Belediye Başkanı adına yürüten Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası üyeliğinden ayrılmaya Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012 /45
1 adet itfaiye aracı alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması konusunun görüşülmesi
1 Adet itfaiye aracı alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 250.000-(ikiyüzellibin)TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankasınca teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankasınca Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası’na ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası’na terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası’na rehin vermeye, İller Bankası’nın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlem yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
KARAR NO: 2012 /46
Tapuda Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Makbere Mevkiinde İ17D18DAC Pafta, 250 ada,11 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmazın Kurumumuza ait olan hissesinin A** G****’e satışının uygun olduğuna ve satışın yapılabilmesi için encümene yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012 /47
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı mevkii, pafta: i17-d–18-c–3-c, ada:154, 25–26–27–28–29–30–31 nolu parsellerde 1323 m2’lik taşınmazı da kapsayan alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı yapılan alan, Küçükkuyu, Yalıpınarı mevkii,154 ada,25–26–27–28–29–30–31 nolu parseller de kayıtlı toplam 1 323,99 m2 lik alanı kapsamaktadır. Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.1.1.3 maddesinde meskun sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı Hmax:9,50 mt-3 kat olacağı belirtilmiştir. Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 21/10/2008 tarih,73 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde ise 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planına paralel olarak Meskun Sık Yoğunluklu Konut Alanı (3 kat) içinde kalmaktadır. Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise Ayrık İkiz Nizam-İki kat İnşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir. Sunulan Tadilat imar planı teklifinde, çevre emsal teşekkülü içindeki mevcut yapılaşmalar, imar ada orta çizgisi de dikkate alınarak ada içerisinde bütünlüğün sağlanabilinmesi için ve yukarıda bahsedilen üst ölçekli 1/25 000 ve 1/ 5000 ölçekli İmar planları ve Plan Notları da göz önüne alınarak, imar adasının yapı nizamın Ayrık ikiz nizam-İki kattan, Bitişik Nizam-Üç kat, Hmax:9,50 mt olabilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında planlama alanın Ayrık İkiz Nizam-İki kat (Ai-2) olan yapılaşma koşulu, Bitişik Nizam-Üç kat yükseklikli konut alanı olarak tadil edilmiştir. Planlama alanı içerisinde ada içinde bütünlüğün sağlanabilinmesi amacı ile yeni yapılacak olan binaların çekme mesafeleri yollardan 5 mt olacaktır. Bina derinliği 10 mt sağlamaz ise ilgili kanun koşullarınca arka bahçe mesafesi 2mt kadar düşebilir. Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılacaktır. Taşkına karşı önlemler mal sahipleri tarafından alınacaktır. Bu hususta hak talep edilmeyecektir. Planlama alanını da kapsayan bölge için hazırlanan Çanakkale Valilik makamının 06/01/2005 tarih–67 sayılı olurları ile teşekkül ettirilen komisyonca onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporunda belirtilen kriterlere aynen uyulacaktır.
Yapılan plan değişikli neticesinde doğan yoğunluk artışından meydana gelen nüfusun ihtiyaç duyduğu yeşil alan miktarı Küçükkuyu Belediye Meclisince 21/10/2008 tarih,73 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı içerisinde meskun konut alanları için gerekli olan aktif yeşil alanlar plan bünyesinde bırakılarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2012 /48
04.05.2007 tarih ve 48 sayılı onaylı ılıca deresi ile Kocadere arası ve 03.02.2003 tarih ve 4 sayılı onaylı ılıca deresi ile mıhlı çayı arasındaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarına ilave olarak çekme mesafelerinin altına açık çıkmalara kolon atılmasının yasaklanmasına ibaresinin ilave edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012 /49
Küçükkuyu Beldesi, Beybağlar Mevkii,50 K IVa-50K IV d imar paftasında 190 ada 13, 100–101–102–103 parsellere ait Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, pafta 50 K IVa-50K IVd, 190 ada,13,-2–3–4–5–6 nolu parselleri de kaplayan 1 938,00 lik alanı kapsamaktadır. Plan tadilatı yapılan alan 1/1000 ölçekli mevcut uygulama imar planı içinde Ayrık İkiz Nizam-İki kat (Aİ–2) TAKS:0,40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir.190 nolu adanın mülkiyet durumu incelendiğinde 190 ada 13 nolu parselin üzerinde devamlılığı olmayan 7 mt genişliğindeki yol tadilat imar planında 190 nolu adaya dahil edilerek arsa vasıflı taşınmazın mağduriyeti giderilmeye çalışılmıştır.1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında planlama alanın Ayrık İkiz Nizam-İki kat (Aİ-2) TAKS:0,40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülen yapılaşma koşulu, Ayrık İkiz Nizam-Üç kat (Aİ-3) TAKS:0,40 konut alanı olarak tadil edilmiştir. Tadilat imar planında yapı adasının yapılaşma şartının ayrık ikiz nizam 3 kat olarak tadil edilmesinden dolayı ortaya çıkan inşaat alanı artışının çekeceği ek nüfus 39 kişi olarak hesaplanmıştır.(Kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2,yeşil alan miktarı 10 m2 olarak hesaplanmıştır.)

MEVCUT TADİLAT FARK
Toplam Alan 1 676,00 m2 1 938,00 m2 —————
Konut inşaat
Alanı 1 340,00 m2 2 325,00 m2 985,00 m2
Nüfus 53 kişi 93 kişi 40 kişi
Yeşil alan ————– 400 m2 400 m2
Gerekli yeşil
alan 400 m2

Söz konusu ek nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile mevcut yeşil alana ek olarak Tadilat İmar Planı teklifinde 451 m2’lik ek bir yeşil alan bırakılmıştır. İmar adasını oluşturan taşınmazlarda inşa edilecek yapıların derinlikleri 10 mt yi sağlamaz ise Belediye Tip İmar Yönetmeliğinin 28. maddesine istinaden arka bahçe mesafesi 2 mt kadar yaklaşabilir. Planlama alanını da kapsayan bölge için hazırlanan ilgili kurumu tarafından onaylı Tadilat İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporunda belirtilen kriterlere aynen uyulacaktır. Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılacaktır. Taşkına karşı önlemler mal sahipleri tarafından alınacaktır. Bu hususta hak talep edilmeyecektir. Teklif tadilat imar planı imar adası bazında hazırlanmıştır. Mevcut uygulama imar planından gelen yollar aynen korunarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2012 /50
5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n maddesi gereğince gelen yazılı talepler üzerine Beldemiz Küçükkuyu’da isim verilmemiş ekli krokide gösterilen;
1-Sahil Mahallesi’nde Aida Ağaoğlu Otel ile Atlas Pide Salonu arasındaki sokağa Liman Sokağı,
2-Sahil Mahallesi’nde Şok Market karşısındaki sokağa Liman 1 Sokağı isimlerinin verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012 /51
Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına arsa tahsisi konusunun görüşülmesi
Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın 16.04.2012 tarih ve 800.03/224 sayılı yazısı ile 3294 Sayılı kanun kapsamında bulunan, sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi veren ve barınma ihtiyacı bulunan ailelere sosyal konut yapılması düşünülmektedir. Beldemiz Küçükkuyu’da bu tarz durumda bulunan ailelere konut yapılması için Kurumumuzdan uygun ölçekli bir arsa tahsis edilmesi talep edilmiştir. Kurumumuza, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14.maddesinin a) fıkrası, 15.maddesinin h) fıkrası, 69.maddesi,75.maddesinin a) ve c) fıkralarında bu yetki tanındığından ilgili kanunun 18.maddesinin e) fıkrasına istinaden Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na uygun görülecek bir arsa için 06.06.2012 tarih ve 38 sayılı meclis kararımız ile tadilat imar planı dosyası görüşülüp kabul edilmiştir. Kaymakamlığımız ve belediyemiz tarafından ortaklaşa yapılacak olan konutlar için ilgili vakıf başkanlığına 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince bedelsiz olarak Kurumumuza ait tapuda Küçükkuyu İ17d18c4c imar paftasında, 262 ada,2 parseldeki taşınmazımızın tahsisine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.