2012 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
413


2012 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 01.02.2012 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2012 / 16
Küçükkuyu Beldesi, Karaotlar Mevkii 50 K IIc imar paftasında Cüneyt ALPGÜVEN ve Ayhan ŞENTÜRK’e ait ( 825 parsel ) 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu beldesi, Karaotlar mevkii, pafta 50 K IIc, parsel 825 de kayıtlı olup, plan yapılan toplam alan 2. 984,00 m2 dir.
Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Turizm+II Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 21/10/2008 tarih,73 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde üst ölçekli plan kararlarına istinaden Turizm+II Konut Alanında kalmaktadır.1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı sınırları içinde bulunan parselin yapılaşma durumu, A–2 (Ayrık nizam-İki kat),TAKS:0.20-KAKS:0,40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir.825 Parselin A-2 (Ayrık nizam-İki kat),TAKS:0.20-KAKS:0,40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülen imar durumunun üst ölçekli plan kararları da göz önünde bulundurularak ve inşaat yoğunluğu aynen kalmak üzere, ada orta çizgisi ve mülkiyetin kadastral durumuna A-2 (Ayrık nizam-İki kat),TAKS:0.20-KAKS:0,40 inşaat yoğunluklu Turizm+Ticaret alanına dönüştürülmesi için 1/1000 ölçekli tadilat imar planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.
Teklif Tadilat İmar Planı çalışması mal sahiplerinin isteği üzere hazırlanmıştır. Hazırlanan Tadilat İmar Planında; Hazırlanan Tadilat İmar Planında, A-2 (Ayrık nizam-İki kat),TAKS:0.20-KAKS:0,40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülen imar durumu, A-2 (Ayrık nizam-İki kat),TAKS:0.20-KAKS:0,40 inşaat yoğunluklu Turizm+Ticaret alanı olarak tadil edilmiştir. Mevcut Plandan gelen tüm yollar korunmuştur.
Taşkına karşı önlemler mal sahipleri tarafından alınacaktır. Bu hususta hak talep edilmeyecektir. Planlama alanını da kapsayan bölge için hazırlanan Çanakkale Valilik makamının 06/01/2005 tarih–67 sayılı olurları ile teşekkül ettirilen komisyonca onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporunda belirtilen kriterlere aynen uyulacaktır.
Yapılan plan değişikli neticesinde inşaat alanı miktarında her hangi bir artış olmadığı için yapılan plan değişikli neticesinde bölgeye ek bir nüfus yoğunlu getirmeyecek şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012 / 17
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Çay mahallesi Mevkii,İ17-d-23-a-1-a,İ17-d-23-a-1-b imar paftasında 426-427 nolu parsellerde Zehra BARITCI, Ayşe EROL, Kaniye POLAT ve Nilgün BÜKE adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasında Tadilat İmar Planı yapılan alan, 446,48 m2 lik alanı kapsamaktadır.
Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır.
Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.1.1.3 maddesinde meskun sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı Hmax:9,50 mt-3 kat olacağı belirtilmiştir. Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 06/03/2007 tarih,26 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde ise 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planına paralel olarak Meskun Sık Yoğunluklu Konut Alanı (3 kat) içinde kalmaktadır. Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise Ayrık İkiz Nizam-Üç kat İnşaat yoğunluklu konut alanı içerisinde kalmaktadır.
Sunulan Tadilat imar planı teklifinde, ada içindeki mevcut yapılaşmalar ve ada orta çizgisi de dikkate alınarak ada içerisinde bütünlüğün sağlana bilinmesi için ve yukarıda bahsedilen üst ölçekli 1/25 000 ve 1/ 5000 ölçekli İmar planları ve Plan Notları da göz önüne alınarak, imar adasının yapı nizamın Ayrık ikiz nizam–3 kattan, Serbest nizam–3 kat olabilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında planlama alanın Ayrık İkiz Nizam-Üç kat (Ai–3) olan yapılaşma koşulu, Serbest Nizam-Üç Katlı (S–3) Konut alanı olarak tadil edilmiştir. S-3 kat olarak Plan tadilatı yapılan 426 ve 427 parsel nolu taşınmazların çekme mesafeleri ada içindeki yapılaşmaya istinaden 426-427 nolu parsellerin batısında bulunan 7 mt lik yola bitişik,427 nolu parselin kuzeyinde bulunan 7 mt yola 3 mt, 426 nolu parselin doğusunda bulunan yola 3 mt, komşu çekme mesafesi ise 3 mt olarak uygulanacaktır. Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılacaktır. Taşkına karşı önlemler mal sahipleri tarafından alınacaktır. Bu hususta hak talep edilmeyecektir. Planlama alanını da kapsayan bölge için hazırlanan Çanakkale Valilik makamının 06/01/2005 tarih–67 sayılı olurları ile teşekkül ettirilen komisyonca onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporunda belirtilen kriterlere aynen uyulacaktır.
Küçükkuyu Belediye Meclisince 06/03/2007 tarih,26 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde meskun konut alaları için gerekli olan aktif yeşil alanlar plan bünyesinde bırakılmıştır. Teklif tadilat imar planında kat yüksekliğini artırıcı her hangi bir değişiklik yapılmayarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2012 / 18
Vahdettin TEKİN tarafından verilen dilekçe ile kendisine ait tapuda 1/3 pafta,126 ada,20 parselde kayıtlı taşınmazının bulunduğu yerin zemin katının işyeri olacak şekilde ruhsatlandırılması talebi gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32.maddesinde “Konut alanında kalmakla birlikte, belediyece uygun görülen yol güzergahlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyeslerin ayrı girişleri olamaz, binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.” Denildiğinden taşınmazın zemin katının; Marangozhane, demirci gibi gürültü ve çevre kirliliği yaratmayacak şekilde atölye tarzında işyeri olarak gösterilmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012 / 19
Küçükkuyu Beldesi, Ayvalık İ17-d-23-a-1-b imar paftasında 239 ada-1,2,3 nolu parsellerde Küçükkuyu Belediye Başkanlığı adına resen yapılan Tadilat İmar Planında toplam alan 752,16 m2 dir.
1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı sınırları içinde bulunan parselin yapılaşma durumu, İ–3( İkiz nizam-Üç kat), inşaat yoğunluklu ticaret+ konut alanı olarak görülmektedir. İkiz nizam bina nizamının uygulanabilinmesi için ada içindeki yapılaşma ve mülkiyet durumu müsait değildir.239 ada 3 nolu parselde inşa edilmek istenilen binanın mevcut imar durumuna göre ikizini oluşturacak bir taşınmaz bulunmamaktadır. İmar adası toplam 3 mülkiyetten oluşmakta ve diğer parsellerin Planlama alanını da kapsayan alanlar için hazırlanan Planlamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları Çanakkale Bayındırlık Afet İşleri Müdürlüğünce 02/05/2005 tarihinde onanmıştır. Söz konusu mağduriyetin giderilmesi ve yapı adası içinde bütünlüğün sağlanabilinmesi için ada bazında 1/1000 ölçekli tadilat imar planı çalışması hazırlanmış, kat yüksekliğini artırıcı herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Hazırlanan Tadilat İmar Planında; taşınmazın içinde bulunduğu çevre emsal teşekkülü içindeki mevcut ruhsata bağlanarak inşa edilmiş olan binaların yapı nizamları dikkate alınarak İ-3 (İkiz Nizam-Üç Kat) inşaat yoğunluklu ticaret+konut alanı olan imar durumu, B-3 (Bitişik Nizam-Üç Kat) inşaat yoğunluklu ticaret+konut alanı olarak tadil edilmiştir. Tadilat İmar Planında bitişik nizam olarak tadil edilen 239 adaya öneri ve mevcut kitleler işlenmiştir. Teklif tadilat imar planında söz konusu jeolojik-jeofizik etüt raporunda belirtilen koşullara aynen uyularak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012/ 20
Küçükkuyu Beldesi, Meşelik Mevkiinde, pafta Ayvalık İ17-d-18-d-4-d, yatay 466 200-466 100,dikey 4 380 000-4 379 900 koordinatları arasında kalan Bülent AYDIN, Veli DİKEN, Nevzat SONER,Fettah CURA ve Medine CURA’ ya ait 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı yapılan alan 233 ada,1-2-3-4-5-6 nolu parselleri de kaplayan 1.009,00 m2 lik alanı kapsamaktadır.
Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır.
Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.1.1.3 maddesinde meskun sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı Hmax:9,50 mt–3 kat olacağı belirtilmiştir.
Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 04/05/2007 tarih,2007/48 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde ise 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planına paralel olarak Meskun Sık Yoğunluklu Konut Alanı içinde kalmaktadır.
Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise Ayrık İkiz Nizam-Üç kat İnşaat yoğunluklu konut alanı içerisinde kalmaktadır.
İmar adasını oluşturan imar parsellerinin cephe ve derinliklerinin imar adası için verilen Ayrık İkiz Nizam yapılaşma koşullarına uygun olmaması ve imar adasının kuzeyin bulunan yeşil alanın, park ve rekreasyon alanı olarak düzenlenerek amfi tiyatro vb. kamusal kullanıma dönük olarak değerlendirilebilinmesi için 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı Hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.
Teklif tadilat imar planında kat yüksekliğini arttırıcı herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında planlama alanın Ayrık İkiz Nizam-Üç kat (Aİ–3) olan yapılaşma koşulu, Bitişik Nizam-Üç kat (B–3) olarak tadil edilmiş, imar adası ön bahçe mesafesi 3 mt olarak bırakılmıştır. Tadilat imar planında yapı adasının yapılaşma şartının ayrık nizamdan bitişik nizam olarak tadil edilmesinden dolayı ortaya çıkan inşaat alanı artışının çekeceği ek nüfus 15 kişi olarak hesaplanmıştır.
(Kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2,yeşil alan miktarı 10 m2 olarak hesaplanmıştır.)

MEVCUT TADİLAT FARK
Toplam Alan 1 109,00 m2 1 109,00 m2 —————
Konut inşaat
Alanı 1 330,80 m2 1 713,00 m2 383,80 m2
Nüfus 53 kişi 68 kişi 15 kişi
Yeşil alan ————– 150 m2 150 m2
Gerekli yeşil
alan 150 m2

Söz konusu ek nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile mevcut yeşil alana ek olarak Tadilat İmar Planı teklifinde 150 m2’lik ek bir yeşil alan bırakılmıştır.
İmar adasını oluşturan taşınmazlarda inşa edilecek yapıların derinlikleri 10 mt yi sağlamaz ise Belediye Tip İmar Yönetmeliğinin 28. maddesine istinaden arka bahçe mesafesi 2 mt kadar yaklaşabilir.
Planlama alanında mevcut planda yeşil alan olarak görülen alan, park ve rekreasyon alanı olarak önerilmiş olup park-amfi tiyatro ve diğer kamusal kullanıma dönük yapılar yapılabilir.
Planlama alanını da kapsayan bölge için hazırlanan Çanakkale Valilik makamının 06/01/2005 tarih–67 sayılı olurları ile teşekkül ettirilen komisyonca onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporunda belirtilen kriterlere aynen uyulacaktır.
Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılacaktır.
Taşkına karşı önlemler mal sahipleri tarafından alınacaktır. Bu hususta hak talep edilmeyecektir.
Teklif tadilat imar planı imar adası bazında hazırlanmıştır. Kat artışına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamış, mevcut uygulama imar planından gelen yollar aynen korunarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.