2013 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
390

2013 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 04.09.2013 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2013 / 64
Gündem 2: Kızılay Derneği Küçükkuyu Şubesinin 05.08.2013 tarihli dilekçesi Meclise okutuldu. İlgili dilekçede “ Beldemizde faaliyetlerine devam eden Türk Kızılay Küçükkuyu Şubesi’nin mevcut yerinin kiralık olduğundan gelirlerimiz bunu karşılamamaktadır. Daha etkin çalışabilmemiz için sivil toplum kuruluşu olan derneğimize Belediyenizin imkanları dahilinde uygun bir yer temin edilebilmesini saygılarımla arz ederim. Denilmektedir.5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin ( d ) bendinde “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.”denildiğinden Kurumumuz taşınmazlarının, Kızılay Derneğinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarından olmadığından, Kızılay Derneği’ne herhangi bir tahsis yapılması ve direk kiralanması da mümkün değildir. Belediyemiz tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak kiralama ihalesine çıkılması durumunda ihaleye katılmaları gerektiğinden, talebin reddine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 65
Gündem 3: 07–10.EKİM.2013 tarihleri arasında AB Komisyonu ve Bölgeler Komitesi’nin birlikte hazırladığı Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası “ Open Days” etkinliği için Belçika’nın Brüksel Şehrine yapılacak toplantıya Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı C***** B*****’ın katılmasına, Belediye Başkanı C***** B*****’ın anılan tarihler arasında görevli izinli sayılmasına ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde tüm yasal giderlerinin (ulaşım-konaklama ) Kurumumuz 2013 yılı bütçesinin ilgili bölüm ve tertiplerinden karşılanmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 66
Gündem 4: Belediye Meclisimizce 07.08.2013 gün ve 2013 /61 sayılı kararı ile Beldemizde içkili yer bölge tespiti yapılması için gerekli görüş ve krokinin hazırlanması kararı alınmıştı. 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği’nin 29,30 ve 31. maddelerine istinaden Jandarma Karakol Komutanlığı’ndan gerekli görüş yazısı gelmediği için konunun görüş yazısı geldikten sonraki meclis toplantısında görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 67
Gündem 5: 01.06.2013 Gün ve 28664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında yapılacak değişiklikler için Kurumumuz Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Meclis üyelerinden oluşan İmar Komisyonu, Beldemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren mimar, mühendis gibi bu işlerle ilgilenen diğer kişilerin de ortaklığında yapılan toplantıda yapılacak değişikliklerde hata olmaması için gerekli etüt ve incelemelerin yapılarak bir sonraki mecliste konunun görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 68
Gündem 6: 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesine istinaden Belediye Meclis üyesi H****** S*******, gündem maddesinin görüşülmesine başlamadan önce satın alınması talep edilen yerde hisse sahibi olduğundan toplantı salonunun dışına davet edildi. Belediye Meclis üyesi H****** S****** toplantı salonunun dışına çıktıktan sonra Tapuda Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, Pafta:İ17D23A1A, Ada:165,Parsel:26’da bulunan arsa vasıflı taşımazın Kurumumuza ait olan hissesinin A** A*** A****’e satışının uygun olduğuna ve satışın yapılabilmesi için encümene yetki verilmesine (Belediye Meclis üyesi H****** S******* gündem maddesinin oylanmasına katılmamıştır. ) Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 69
Gündem 7: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/n maddesi gereğince Beldemiz Küçükkuyu’da isim verilmemiş ekli krokide gösterilen;
1-Mıhlı Mahallesi’nde Küçükyalı Caddesi ile Yunus EMRE Caddesi arasında isim verilmemiş bulunan sokağa; “ BAŞARLAR Sokak” ismi verilmesine Meclisimizce oy
KARAR NO: 2013 / 70
Gündem 8:Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Karaotlar Mevkii, Pafta: İ17D–18-C–3-B, Parsel:877’de Fernur SÖZEN adına hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyası gündeme geldi. Dosyada mülkiyetin batı sınırından geçen dere nedeniyle DSİ kurum görüşünün dosyada olmaması nedeniyle Kurumumuzca yazılı olarak kurum görüşü istenilmesine, ayrıca mülkiyetin üzerinden geçen OG enerji nakil hattı için Çanakkale UEDAŞ’dan resmi görüş istenilmesine, gelecek görüşler doğrultusunda planın incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine
KARAR NO: 2013 / 71
Gündem 9: 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesine istinaden Belediye Meclis üyesi H****** S******, gündem maddesinin görüşülmesine başlamadan önce konu birinci derece akrabasının dosyası olduğundan toplantı salonunun dışına davet edildi. Belediye Meclis üyesi H****** S****** toplantı salonunun dışına çıktıktan sonra; M*** S******, M***** C*****, S****** T******, D**** T*********, C****** G*****, H**** T** ve gündem dışı olarak görüşülmesine karar verilen A*** A****’a ait itiraz dilekçesinin de diğer dilekçe sahipleri ile aynı konuda olmasından dolayı tüm itiraz dilekçeleri tek gündem maddesinde görüşülmeye başlandı. Yukarıda bahsi geçen kişiler, dilekçelerinde Belediye Meclisimizin almış olduğu 07.08.2013 tarih ve 2013/63 sayılı Meclis kararına itiraz etmektedirler. İtiraza konu olan;
1– Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.07.2013 gün ve 1658 sayılı yazısında gönderilen 09.07.2013 tarih ve 1036 sayılı kararı gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce 07.08.2013 tarih ve 2013 / 63 sayılı Meclis kararımız ile onaylanan 164 ada,25 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli tadilat imar planındaki yeşil alan ve imar yollarının daha önceki mevcut uygulama imar planındaki haliyle aynı kalması gerekçesiyle yapılan itiraz dilekçeleri Belediye Başkanı tarafından Meclise okundu. Onaylanan karar ve eki 1/1000 ölçekli tadilat imar planı paftaları ve plan açıklama raporu, 15.08.2013 tarih ve 20132125 sayılı yazımız ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna tüm dosya ve evraklar ile birlikte gönderilmiştir. Taşınmaza ait 1/1000 ölçekli tadilat imar planı ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma kurulunca incelenip ilgili plana ait koruma kurulu kararı tarafımıza iletildikten sonra ilgi karar askıya çıkacağı için; M*** S******, M***** C*****, S****** T******, D**** T*********, C****** G*****, H**** T** ve A*** A****’ın itirazlarının; Dilekçelerin yasal süresi içinde verilmesi nedeniyle A.R*** C******’in kabulü, diğer Meclis üyelerinin red oyu vermesi nedeniyle ( Belediye Meclis üyesi H****** S****** gündem maddesinin oylanmasına katılmamıştır. ) oyçokluğu ile reddine;
2- Diğer itiraz dilekçesinde bahsedilen 24 no’lu parselin görüşülmesi esnasında konuyla alakalı diğer meclis üyelerinin toplantı salonu dışına çıkarılması konusundaki itiraz için, 24 nolu parselin planlama alanında olmaması nedeniyle ilgili parselin yakını olan meclis üyelerinin toplantı salonu dışına davet edilmesi gerekmemektedir. 2013/63 sayılı Belediye Meclis kararı ile tüm meclis kararları ile plan tadilatları Belediyemiz resmi web sitesinde ilanen yayınlanmakta ve Belediye hizmet binamızdaki panoda ilan edildiğinden söz konusu kararın ilan edilmediği itirazının; Dilekçelerin yasal süresi içinde verilmesi nedeniyle A.R*** C******’in kabulü, diğer Meclis üyelerinin red oyu vermesi nedeniyle ( Belediye Meclis üyesi H****** S****** gündem maddesinin oylanmasına katılmamıştır. ) oyçokluğu ile reddine Meclisimizce karar verildi.