2013 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
375

2013 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 03.04.2013 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2013 / 34
5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; ( Stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan) 2012 yılı yıllık faaliyet raporu Meclise detaylı bir şekilde sunulmuş olup; Meclisimizce yıllık faaliyetlerin yeterli olduğu görülerek raporun Meclis üyelerinden A.R*** C******’in çekimserliği ve diğer üyelerin kabulüyle Meclisimizce oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO: 2013/ 35
5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere Belediye Encümenine iki üyenin seçilmesi ile ilgili yapılan gizli oylama sonunda Encümen üyeliğine; En çok oyu alan S***** U***** ve H****** Y***** seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2013/ 36
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan İmar Komisyonu kurulması ile ilgili yapılan gizli oylama sonunda bir yıl süre için imar komisyonuna; En çok oyu alan A** C***, H****** S****** ve M. S***** Y******* seçilmiştir.

KARAR NO: 2013 / 37
Yol harcamalarına katılım bedelinin alınmaması konusu gündeme geldi.06.12.2012 gün ve 28489 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28.maddesi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 86.maddesinin 1.fıkrasının 1.cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.” Bu maddeye istinaden gayrimenkul sahiplerinden yol harcamalarına katılım payı alınmasının bir yıl süreyle ertelenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2013 / 38
27.03.2013 tarihli Başkanlık teklifi gündeme geldi. 16–19 Mayıs 2013 tarihleri arasında İzmir Uluslar arası Fuar Alanında düzenlenecek olan Olivetech 3. Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarına beldemizin ve beldemiz zeytin ve zeytinyağının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılması amacıyla katılımın uygunluğuna, Fuar için temsil tören ağırlama komisyonuna seçili bulunan S**** S****, S***** U***** ve H****** Y*****’ın görevlerine devam etmesine, fuara katılacak meclis üyeleri ve personelin konaklama, yemek ücreti vb. giderlerinin “Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği”ne uygun olarak bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2013 / 39
27.03.2013 tarihli Başkanlık teklifi gündeme geldi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/p maddesi gereğince Ankara İli Çankaya Belediyesi ile Belediyeler arası ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda karşılıklı işbirliği yapılması, bilgi birikimi ve tecrübelerin paylaşılması, faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesi amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulmasına, konuya yönelik olarak kardeş belediye çalışmalarının başlatılmasına ve protokolün imzalanması için Belediye Başkanı ‘na yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2013 / 40
Belediye Meclisimizin 06.03.2013 tarih ve 2013 / 30 sayılı kararı ile Nisan ayı meclisinde görüşülmesine karar verilen Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi mevkii, 50 L Ic imar paftası, 228 ada’da Küçükkuyu Belediye Başkanlığı adına hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyası gündeme geldi. Ada bütünlüğündeki yapılaşmayı bozucu etkisi olduğundan Tadilat imar planı teklifinin reddedilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2013 / 41
Belediye Meclisimizin 06.03.2013 tarih ve 2013 / 31 sayılı kararı ile Nisan ayı meclisinde görüşülmesine karar verilen Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, 50L Id-50K IVa imar paftalarında, Ase Yapı San. Tic.Ltd. Şti ‘ne ait 259 ada–1 parsel ‘in turizmden konut alanına çevrilmesi ve E**** Ç***’ye ait 357 ada, 11 parsel’in konuttan turizme çevrilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyası gündeme geldi.
Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, Mıhlı Mahallesi,50L Id-50K IVa imar paftalarında 259 ada–1 parsel 2 695,68 m2 ve 357 ada–11 parsel 2 419,40 m2 olmak üzere toplam 5 115,08 m2 lik alanı kapsamaktadır. Tadilat imar planı yapılan alanlar Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Orta Yoğunluklu Turizm+II. Konut Alanı içinde kalmaktadır. Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.2.2 maddesinde Orta Yoğunluklu Turizm+II. Konut Alanlarının;
•Turizm tesis alanları olarak planlaması halinde;
Otellerde E= 0.60 max h= 9,50 mt (3 KAT)

•Konut yerleşme alanları olarak planlanması halinde;
Orta yoğunlukta:
max TAKS : 0.20
max KAKS : 0.40
max h : 7.00 m. 2 kat
Planlama çalışması yapılabileceği belirtilmiştir.

Küçükkuyu Belediyesinin 21/10/2008 tarih 73 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde ise taşınmazlar Orta Yoğunluklu Turizm+II. Konut Alanı olarak görülmektedirler. Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise 259 ada–1 parsel Blok Nizam -Üç Kat (BL-3) EMSAL:0,60 Hmax:9,50 mt Turizm Tesis Alanı,357 ada-11 parsel ise Ayrık Nizam-İki Kat (A-2) TAKS:0,20-KAKS:0,40 Hmax:6,50 mt yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir.
Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde üst ölçekli plan ve plan notlarına istinaden taşınmazların içinde yer alan yapı adalarının ada orta çizgileri de dikkate alınarak;
•259 ada–1 parselin Blok Nizam-Üç Kat (BL-3) EMSAL:0,60 Hmax:9,50 mt Turizm Tesis Alanı olarak görülen imar durumunun Küçükkuyu Belediyesinin 07/09/20011 tarih 2011/74 sayılı kararına istinaden Ayrık Nizam-İki Kat (A-2) Taks:0,15-Kaks:0,37 Hmax:6,50 mt inşaat yoğunluklu konut alanı olarak
•357 ada–11 parselin Ayrık Nizam-İki Kat (A-2) TAKS:0,20-KAKS:0,40 Hmax:6,50 mt yoğunluklu konut alanı olarak görülen imar durumunun Blok Nizam-Üç Kat (BL-3) EMSAL:0,60 Hmax:9,50 mt Turizm Tesis Alanı olarak tadil edilebilinmesi için 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.
1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı içerisinde Üst ölçekli Plan ve Plan notları Küçükkuyu belediyesinin 07/09/2011–2011/74 istinaden yapı adaları ada orta çizgileri de dikkate alınarak;
•259 ada 1 parselin Blok Nizam-Üç Kat (BL-3) EMSAL:0,60 Hmax:9,50 mt Turizm Tesis Alanı olarak görülen imar durumu Ayrık Nizam-İki Kat (A-2) Taks:0,15-Kaks:0,37 Hmax:6,50 mt inşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak tadil edilmiştir. Son kata bağlantılı piyes oluşturulabilir. Saçak ucundan itibaren başlayan %33 meyille çatı oluşturulabilir.
•357 ada–11 parselin Ayrık Nizam-İki Kat (A-2) TAKS:0,20-KAKS:0,40 Hmax:6,50 mt yoğunluklu konut alanı olarak görülen imar durumunun Blok Nizam-Üç Kat (BL-3) EMSAL:0,60 Hmax:9,50 mt Turizm Tesis Alanı olarak tadil edilmiştir.
Planlama alanı içerisinde ki taşınmazların çekme mesafeleri ise;
•Konut alanı olarak tadil edilen 259 ada 1 parsel de inşa edilecek binaların çekme mesafeleri Çanakkale-İzmir yolundan 5 mt,komşu parsellerde 3 mt,taşınmazın deniz tarafında bulunan kıyı kenar çizgisinden Mevcut Uygulama İmar Planına paralel olarak 20 mt olacaktır.
•Turizm Tesis Alanı olarak tadil edilen 357 ada 11 parsel de inşa edilecek binaların çekme mesafeleri Çanakkale-İzmir yolundan 25 mt, 7mt lik yaya yolundan 5 mt, komşu parselden 3 mt, taşınmazın deniz tarafında bulunan kıyı kenar çizgisinden Mevcut Uygulama İmar Planına paralel olarak 20 mt olacaktır.
Tadilat İmar Planında yapılan değişiklikten dolayı 5 kişilik bir ek nüfus artışı olmamaktadır.
( Nüfus artışı hesabında kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2, artan her kişi için bırakılacak yeşil alan miktarı 10 m2 olarak hesaplanmıştır.)
Konut alanından Turizm Tesis Alanı olarak tadilat edilen 357 ada–11 parselin mevcut imar planında konut alanı olarak görülen 2 066,00 m2 yüz ölçümlü alanının mevcut imar planı içerisinde konut alanı olarak hizmet ettiği nüfus;
Toplam Alan: 2 066,00 m2
Toplam İnşaat Alanı: 2 066, 00 m2 x 0,40 = 826,40 m2 (Toplam Alan x Toplam İnşaat Alanı)
Toplam Nüfus: 826,40 m2 / 25 m2 = 33 Kişi dir.
Turizm Tesis Alanından Konut Alanı olarak tadilat edilen 259 ada–1 parselin mevcut imar planında konut alanı olarak görülen 2 625,00 m2 yüz ölçümlü alanının mevcut imar planı içerisinde konut alanı hizmet edeceği nüfus ise;
Toplam Alan: 2 625,00 m2
Toplam İnşaat Alanı: 2 625, 00 m2 x 0,37 = 971,25 m2 (Toplam Alan x Toplam İnşaat Alanı)
Toplam Nüfus: 787,50 m2 / 25 m2 = 38 kişidir.
38 kişi–33 kişi=5 kişilik bir artış vardır. Tadilat imar planı içerisinde 50 L-Id imar paftasında mevcut yeşil alana ek 50 m2 lik bir yeşil alan planlanmıştır. Söz konusu 5 kişilik ek nüfusun ihtiyaç duyduğu 50 m2 yeşil alan miktarı bu alan içerisinden karşılanacaktır.
Turizm Tesis alanı olarak tadilat edilen taşınmaz için mimari vaziyet planında yatak başına 7 m2 yeşil alan ayrılacak olup, söz konusu alanların kamuya terk edilmesine gerek yoktur. Planlama alanları için Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden onaylı Plana Esas Jeoteknik-Jeolojik Etüt Raporunda belirtilen esaslara aynen uyulacaktır. Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılacaktır.
Yapılaşmaya karşı diğer hususlar plan notlarında belirtilerek hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına ve aşağıda belirtilen plan notlarının da kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

1.YOL, YEŞİL ALAN, MEYDAN, OTOPARK GİBİ TOPLUMUN YARARLANMASINA AYRILAN YERLER KAMU ELİNE GEÇMEDEN YAPI İZNİ VERİLEMEZ.
2.TADİLAT İMAR PLANI İÇİNDE TURİZM TESİS ALANI OLARAK PLANLANAN 357 ADA–11 PARSELİN YAPILANMA ŞARTI BLOK NİZAM EMSAL:0,60 HMAX:9,50 MT (ÜÇ KAT) OLACAKTIR.
3.TADİLAT İMAR PLANI İÇİNDE KONUT ALANI OLARAK PLANLANAN 259 ADA–1 PARSELİN YAPILANMA ŞARTI AYRIK NİZAM TAKS:0,15 KAKS:0,37 HMAX:6,50 MT (2 KAT) OLACAKTIR. SON KATA BAĞLANTILI PİYES OLUŞTURULABİLİR. SAÇAK UCUNDAN İTİBAREN BAŞLAYAN %33 MEYİLLE ÇATI OLUŞTURULABİLİR.
4.TURİZM TESİS ALANI OLARAK BELİRLENEN TESİS ÇEVRESİ PEYZAJ DÜZENLENMESİ TESİS SAHİBİNCE YAPILACAK VE BU İŞLEMLER TAMAMLANMADAN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLMEYECEKTİR.
5.TADİLAT İMAR PLANI TEKLİFİ İÇERİSİNDE TURİZM TESİS ALANI OLARAK PLANLANAN ALANDA YATAK BAŞINA 7 M YEŞİL ALAN AYRILACAK. KAMUYA TERK EDİLMESİ GEREKMEYEN BU ALAN İLE KONAKLAMA TESİS ALANI İÇİN GEREKLİ OLAN OTOPARK ALANLARI HAZIRLANACAK MİMARİ VAZİYET PLANINDA GÖSTERİLECEKTİR.
6.EMSAL HESAPLARI NET PARSEL ALANI ÜZERİNDE YAPILACAKTIR.
7. RUHSAT ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANAMAZ.
8.2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KANUNA İSTİNADEN YÜRÜRLÜĞE GİREN İLGİLİ YÖNETMELİKLER GEREĞİ ÇEVRE KALİTESİNİN KORUNMASI İÇİN İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMASINDA ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR.
9.TURİZM TESİSİNİN İŞLETMESİNDEN DOĞAN KATI VE SIVI ATIKLAR 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUN İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK ARITILDIKDAN SONRA DEŞARJI YAPILACAKTIR.
10.OTEL TESİSİN VE KONUTLARIN ATIK SULARININ YER ÜSTÜ VE YERALTI SULARINI KİRLETMESİ ÖNLENMELİDİR. ATIK SULARIN DEŞARJ EDİLMESİ KONUSUNDA 31.12.2004 TARİH VE 25687 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN SU KİRLİLİĞİ YÖNETMELİĞİNE UYULACAKTIR.
11.PLANLAMA ALANI İÇİNDE 5226 VE 3386 SAYILI YASALAR İLE DEĞİŞİK 2863 SAYILI YASANIN 4. MADDESİ KAPSAMINDA İLERİDE YAPILACAK HARFİYAT ÇALIŞMALARINDA HERHANGİ BİR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞINA RASTLANMASI DURUMUNDA ÇALIŞMALAR DURDURULARAK EN YAKIN MÜLKİ AMİRLİĞE HABER VERİLECEKTİR.
12.ALANIN 1.DERECEDE DEPREM BÖLGESİNDE YER ALMASI NEDENİYLE YAPILACAK BİNA VE TESİSLERİN PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMINDA DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
13.”HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMENLİĞİ” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
14.YENİ YAPILACAK TURİZM YAPILARI VE RESMİ YAPILAR İLE UMUMİ BİNALARIN MİMARİ PROJELERİNDE 04.04.1991 GÜN VE 911 SAYILI TSE TEKNİK KURULU KARARI İLE BELİRLENEN ÖZÜRLÜ İNSANLARIN İKAMET EDECEĞİ BİNALARIN DÜZENLENMESİ KURALINA UYULACAKTIR.
15.3194 SAYILI İMAR KANUNUNA EK SIĞINAKLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK VE OTOPARK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
16.TADİLAT İMAR PLANI İÇERİSİNDE ”TURİZM TESİS ALANI” VE ”KONUT ALANI” OLARAK BELİRLENEN ALANLARDA OTOPARK ALANLARI PARSEL İÇİNDE ÇÖZÜLECEK VE MİMARİ AVAN PROJEDE GÖSTERİLECEKTİR.
17.19.12.2007 TARİH VE 26735 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNUN EK 9.MADDESİNE GÖRE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.
18.PLANDA YER ALMAYAN HUSUSLARDA ”PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ VE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
19.ÇANAKKALE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLI TAŞINMAZA AİT PLANA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN ESASLARA AYNEN UYULACAKTIR.
20.KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİNİN 21/10/2008 TARİH 73 SAYILI KARARIYLA ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI AYNEN GEÇERLİDİR.

KARAR NO: 2013 / 42
Belediye Meclisimizin 06.03.2013 tarih ve 2013 / 32 sayılı kararı ile Nisan ayı meclisinde görüşülmesine karar verilen Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Hacımustafa Tepesi mevkii, İ17-d–17-c–3-c, İ17-d–22-b–2-b pafta, 266 Ada,1 parsel ve 265 ada, 4 parselde Er Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pozitif Aydınlatma Satış ve Danışmanlık Sanayi Ticaret A.Şirketi adlarına kayıtlı taşınmazlara ait termal turizm tesis + II. Konut alanı amaçlı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyası gündeme geldi. Hazırlanan termal turizm tesisi projesi imar plan tadilatı değişiklik önerisinin, Beldemizde bir ilk olacağından konu hakkında ön inceleme ve araştırmanın yapılarak bir sonraki meclis gündemine alınarak görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2013 / 43
Beldemiz Küçükkuyu’da yapılacak olan çatılar ve bodrum katları konularında sunulan başkanlık teklifi gündeme geldi. Kurumumuz Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Meclis üyelerinden oluşan İmar Komisyonu, Beldemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren mimar, mühendis gibi bu işlerle ilgilenen diğer kişilerin de ortaklığında yapılacak olan bir çalışma sonucunda konunun Beldemiz Küçükkuyu’da 2013 yılı için alınacak olan inşaat yasağı bitim tarihinden sonraki Mecliste tekrardan görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.