2016 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
367

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 06.04.2016 Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2016 / 34
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 06.04.2016 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. MART ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı.
Gündem 1: Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından kanun gereği Belediye Başkanı Cengiz BALKAN yerini Meclis birinci başkan vekili Seher SÖZEN’e bıraktı. Daha sonra gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi,19/2 fıkrası,26/4 fıkrası ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; ( Stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan) ve bu konuda 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre belediyemizin 2015 yılı yıllık faaliyet raporu kitap halinde hazırlanmıştır. Faaliyet raporu Meclis toplantısından önce meclis üyelerine dağıtılmıştır. Yapılan görüşmeler sonunda Meclise detaylı bir şekilde sunulan kurumumuzun 2015 yılı faaliyetlerinin yeterli olduğu görülerek 01.01.2015–31.12.2015 dönemini kapsayan Küçükkuyu Belediyesi 2015 yılı faaliyet raporunun kabulüne Önder DOĞAN, A.İsmail GÜNDÜZ ve Halil ANGIN’ın reddi diğer üyelerin kabulüyle Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 2016/35
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 2: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere Belediye Encümenine iki üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Soydan UĞURLU (9 oy) ve CHP siyasi parti grubundan S.Tolga GÜNENÇ ( 10 oy) bir yıl görev yapmak üzere belediye encümenine seçilmişlerdir.
KARAR NO: 2016/36
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 3: 5393 sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis birinci ve ikinci başkan vekillerinin seçilmesi ile ilgili yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Seher SÖZEN ( 10 oy ) Meclis Birinci Başkan Vekilliğine, CHP siyasi parti grubundan Soydan UĞURLU ( 10 oy) ikinci Başkan vekilliğine seçilmiştir.
KARAR NO: 2016/37
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 4: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere iki asil ve iki yedek meclis katibinin seçilmesi ile ilgili yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Ali CENK ( 10 oy) asil meclis katipliğine, CHP siyasi parti grubundan Vedat YALÇIN( 10 oy ) asil meclis katipliğine, AKP siyasi parti grubundan Adnan İsmail GÜNDÜZ ( 10 oy ) yedek meclis katipliğine ve AKP siyasi parti grubundan Önder DOĞAN ( 10 oy ) yedek meclis katipliğine seçilmişlerdir.
KARAR NO: 2016/38
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 5: Yağcı Otomotiv Gayrimenkul Alım Satım ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi yetkililerinin 31/03/2016 tarih ve 20160488 sayılı dilekçesiyle, 1 Adet 2012 Model, Volkswagen marka (M1), 16 CEC 61 plakalı ŞASE No: WV2ZZZ7HZCH119457, MOTOR NO: CAA259799 olan aracı, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz, şartsız ve ivazsız olarak bağış (hibe) etme talebinde bulunmuşlardır. 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10.maddesine göre “ Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler ” denilmektedir. Yapılan değerlendirme sonunda söz konusu kanuna istinaden Yağcı Otomotiv Gayrimenkul Alım Satım ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından 1 Adet 2012 Model, Volkswagen marka (M1), 16 CEC 61 plakalı ŞASE No: WV2ZZZ7HZCH119457, MOTOR NO: CAA259799 olan aracın, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz, şartsız ve ivazsız olarak bağış (hibe) yoluyla kabulünün uygunluğuna ve gerekli devir teslim işlemlerinin yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2016/39
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 6: Mustafa Akın BOZCAADA Vekili M. Saffet YILDIRIM tarafından verilen 29.03.2016 tarihli dilekçe ile adına kayıtlı Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, ortamahalle mevkii, 165 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu yerin zemin katının işyeri olacak şekilde ruhsatlandırılması talebi gündeme geldi. Yapılan inceleme neticesinde bu parselin cephe aldığı sokak üzerinde halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta işyeri kullanımı olmadığından ve aynı sokakla bağlantılı Gülsüm CAMGÖZ Caddesi ile Ayhan ÖZERDEN Caddesi üzerinde işyerleri olduğundan talebin reddine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.