2017 KASIM   AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 01.11.2017 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2017/54

5393 sayılı Belediye kanununun 77.maddesi ile 09/10/2005 tarih ve 25961 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım yönetmeliği hükümü gereği Küçükkuyu Belediye sınırları içerisinde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanun çerçevesinde hazırlanan yönetmelik gereği Belde halkının belediye çalışmalarına katılmasına yönelik olarak hazırlanmış olan ve 07.10.2015 tarih ve 2015/62 sayılı Meclis Kararı ile protokole bağlanan Küçükkuyu Belediyesi ile Küçükkuyu Belediyesi hayvan bakım evinde gönüllü olarak çalışmak isteyen vatandaşlar arasında sokak hayvanlarının korunması ve ıslahı hakkında imzalanan protokolün yasal süresi bitmiş olup, konu ile ilgili sokak hayvanlarının korunması ve ıslahı gibi konularda gönüllü olarak destek verecek kurum, kuruluş, dernek ve özel kişilerle işbirliği protokolü ve taahhütnamenin yapılmasına; Belediyemiz adına protokolü imzalamaya Belediye Başkanı C***** B****’a yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2017/55

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinin 23.10.2017 tarih ve 60 sayılı davet yazısı ile 13-16 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenleyeceği yurt dışı inceleme gezisine belediyemizi temsilen birlik üyesi A** C***’in katılmasına    ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde tüm yasal giderlerinin (ulaşım-konaklama ) Kurumumuz 2017 yılı bütçesinin ilgili bölüm ve tertiplerinden karşılanmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2017/56

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. ve 74. maddesi gereği, yurt içindeki ve yurt dışındaki belediyeler ile ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda ortak faaliyet ve projeler gerçekleştirilebilmekte ve Kardeş Kent ilişkisi kurulabilmektedir. Bu kapsamda kardeş şehir ilişkisi kurulan Kardeş Kentimiz Karadağ Devleti’nin Bar Belediyesinin 04.10.2017 tarih 2933/1 ve 27.10.2017 tarih 3204 sayılı davet yazıları ile Bar Şehrinde 23-25 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacak olan etkinliğine  Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı C*****B***** ve Meclis üyelerinden S***** S****, V**** Y*****, H***** S*****, S***** U*****, S***** T***** G*****’in katılmasına; söz konusu tarihte Belediye Başkanı C***** B*****’ın görevli izinli sayılmasına ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde tüm yasal giderlerin  (ulaşım-konaklama ) Kurumumuz 2017 yılı bütçesinin ilgili bölüm ve tertiplerinden karşılanmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2017/57

Beldemiz Göktepe Mahallesi Zeytinçiçeği Birinci ve Dördüncü  Sokak ile Sancaktar sokağın çevrelediği park alanında göçer halde yaşayan dar gelirli vatandaşlarımız ikamet etmekte olup; söz konusu dar gelirli aileler bahse konu alanda toprak veya beton zemin üzerine yapılmış naylon plastik teneke ve bunun gibi basit malzemelerden, hiçbir mimari teknik bilgi proje ve araştırmaya dayanmaksızın tecrübe ile oluşturdukları derme çatma  olarak yapılmış alt yapısı olmayan veya yetersiz olarak tanımlanabilecek ve sağlıksız yerlerde hayatlarını geçirmektedirler. Kasım ayı içerisinde olmamız itibariyle yaklaşan kış koşullarında söz konusu dar gelirli vatandaşlarımızın parklarda derme çatma binalarda hayatlarını sürdürmeleri kabul edilemez bir durum arz ettiğinden, anılan dar gelirli vatandaşlarımızın önceki hallerine göre nispeten daha iyi koşullarda hayatlarını sürdürebilecekleri, barınma imkanlarından yararlandırılmaları zorunluluk arz etmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 3.maddesinde; Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olarak tanımlanmış bulunup; anılan kanun’un 13.maddesi uyarınca; belediyeler, beldede ikamet eden kimselere, hemşeri hukuku çerçevesinde belde sakinlerinin onurunu zedelemeyecek şekilde yardım sunmakla görevli kılınmış, ayrıca      Kanun’un 14.maddesinde de; Belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulması gereğine işaret edilmiş, hizmet sunumunda da düşkün ve dar gelirlilerin durumlarına göre uygun yöntemin uygulanması suretiyle hizmetlerin verilmesinin gerekli olduğu hükme bağlanmış, hizmetlerin yerine getirilmesi aşamasında da öncelik sırasının, belediyenin malî durumunun ve hizmetin ivediliğinin dikkate alınması suretiyle yerine getirilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiş bulunulmakta olup; Öte yandan, Kanun’un Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarını düzenleyen 15.maddesinin (a) fıkrasında da; Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmakla yetkili olduğu belirtilir iken, Kanun’un 38.maddesinde ise Belediye Başkanlarının, Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken olan önlemleri almakla görevli oldukları ifade edilmek suretiyle, belediye başkanının  görevlerinin kapsamına açıklık getirilmiş,  bütçeden yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmakla da yetkili oldukları yolundaki hükme yer verilmiş, Kanun’un 60.maddesinde ise; dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar da belediyenin gider kalemleri arasında sayılmış olup; sözü edilen Kanun’un 18.maddesinde de Meclisin görev ve yetkileri arasında ; Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar verilmesin de meclisin görev ve yetkileri arasında yer almakta olduğu hususu hükme bağlanmış olunduğundan; yukarıda bahse konu olan dar gelirli göçer halde yaşayan vatandaşlarımızın, yaklaşan kış koşullarının arz ettiği barınma sorununun acilen çözüme kavuşturulması, daha hijyenik sağlıklı ortamlarda yaşamalarının temin edilmesi ve belde sakini olan bu vatandaşlarımızın ilerde imar planı kararları çerçevesinde belirlenen yerleşim alanlarında inşa edilecek olunan imar mevzuatına uygun olan yapılara taşınacakları zamana kadar,  yerleşik hayata geçmelerinin de ilk adımının  teşkil ettirilmesi bakımından, hayatlarını mevcut hale göre daha kaliteli bir yaşam koşullarında sürdürecekleri altyapı çalışmaları da belediye çalışanlarınca  yapılmış olan geçici olarak barınmak üzere kendilerine tahsis edilecek olunan konteyner tarzındaki prefabrik yapılara  taşınmaları yolunda karar alınmak, ayrıca  yapılan tebligat üzerine kendilerine geçici olarak tahsis edilmiş bulunan konteynerleri tahliye edecekleri ve konteynerlerin üzerinde işgal ettikleri, imar planında da halen yeşil alan olan imar parselleri üzerindeki her türlü fiili kullanımlarına son verip tahliye edecekleri hususunda kendilerinden bir tahliye taahhüdü alınmak suretiyle, tahsis yapılmasına  Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.