2020 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
804

  T.C.

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2020  YILI OCAK  AYI   08.01.2020  TARİHLİ  MECLİS KARARLARI İLANI

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 08.01.2020 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2020/ 01

Gündem 1:Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/12/2019 tarih ve 2019/3340 sayılı teklif yazısı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun’’ Denetim Komisyonu”  başlıklı 25.maddesinde “İl ve İlçe Belediyeleri ile Nüfusu 10.000 in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap  kayıt ve işlemlerin denetimi için  kendi  üyeleri  arasında gizli oyla ve üye sayısı  üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu oluşturur.” hükmü doğrultusunda  kurumumuzda 3 kişiden oluşan Denetim Komisyonu kurulmasına  ve anılan kanununun 25 inci maddesi ile  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (a) fıkrası gereğince, yapılan gizli oylama sonucu; CHP Meclis üyelerinden S**** S**** (12) oy, H**** T** (12) Oy, AK Parti Meclis Üyelerinden,  F******** Y**** (9)  oy, E**** Y***** (1) oy almış olup; en fazla oy alan CHP Meclis Üyelerinden S**** S**** (12) oy , H**** T** (12) oy , AK Parti Meclis Üyesi  F******** Y**** (9) oy alarak Denetim Komisyonu Üyeliğine  seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2020/ 02

Gündem 2:Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/12/2019 tarih ve 2019/3338 sayılı teklif yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.Maddesinde “Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis toplantılarına katıldıkları her gün 39. madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” hükmü ve huzur hakkı ödenecek gün sayısı, ile ilgili anılan  kanunun 20, 24 ve 25’inci maddelerde belirtilen “Toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez…” hükümleri doğrultusunda   2020 yılında Belediye Başkanına ödenecek aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis Başkanı ve Üyelerine; Meclis toplantılarına, Encümen toplantılarına, Plan Bütçe Komisyonuna, İmar Komisyonuna ve Denetim Komisyonuna  katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretlerinin uygunluğuna; Meclisimizce  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2020/03

Gündem 3: Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/12/2019 tarih ve 2019/3339 sayılı teklif yazısı ile  Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışacak personellerin tam ve kısmi zamanlı sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi konusu ile ilgili  Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve 291 sayılı sözleşmeli personel istihdamı konulu genelgesinde belirtilen alanlara uygun olarak ,5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre Belediyemizde kısmi zamanlı olarak çalışmak üzere Avukat R**** O*** B**** ile 01.01.2020  – 31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere kısmi zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği kısmi zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanından ödenmesine ve yine  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi çerçevesinde Belediyemizde tam zamanlı olarak çalışmak üzere 01/01/2020 tarihinden sonra çalıştırılmaya devam etmek üzere Şehir Plancısı N**** G****’ün 01.01.2020  – 31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine aylık ücretinin 2.330,00TL(ikibinüçyüzotuz)’dan ödenmesine, Kimya Mühendisi  E*** Ö****’in   01.01.2020  – 31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine aylık ücretinin 2.330,00TL  (ikibinüçyüzotuz)’dan ödenmesine , Veteriner G**** Y*****’ın   01.01.2020  – 31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine aylık ücretinin 2.330,00TL  (ikibinüçyüzotuz)’dan ödenmesine , İstatistikçi B*** A*’ın   01.01.2020  – 31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine aylık ücretinin 2.330,00TL  (ikibinüçyüzotuz)’dan ödenmesine , Teknisyen   H****** T****’in   01.01.2020  – 31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine aylık ücretinin 2.330,00TL (ikibinüçyüzotuz)’dan ödenmesine , Meclisimizce  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2020/04

Gündem 4: Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/12/2019 tarih ve 2019/3337 sayılı teklif yazısı ile 12 Ocak 2008 tarihli İçişleri Bakanlığının 26754 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Norm Kadro İlke Ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.Maddesi gereği  “Memur norm kadro sayısının %20 oranında tam yıl esasına göre Geçici işçi çalıştırılabilir.” denilmektedir. D-5 grubunda yer alan Belediyemize Norm Kadro İlke Ve Standartlarına göre 67 adet memur kadrosu verilmiş olup; verilen memur kadro sayısının %20 oranına göre işçi çalıştırılacağından; bu oran (67 x %20 =13,4) olup; 13 işçiye tekabül etmektedir. Tam yıl esasına göre 2020 yılında tespit edilen 13 adet işçinin “Geçici İşçi Vizesi” kanun gereği Meclisimize verilmiştir. Mevsimsel şartlarda ve nüfus yoğunluğunda oluşacak değişiklerden dolayı kurumumuz bünyesinde hizmet veren temizlik, kanalizasyon ve arıtma tesisinde iş yükü artması nedeniyle Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması için 01.01.2020 tarihinden itibaren 2020 Mali Yılı içinde geçici işçi çalıştırılmasına, çalıştırılacak geçici işçilerin vizelerinin uygunluğuna; Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2020/05

Gündem 5: Zabıta Amirliğinin 23/12/2019 tarih ve 2019/3321 sayılı teklif yazısı ile Belediyemizde itfaiye ve zabıta hizmetlerinde kadrolu olarak görev yapan personele aylık fazla çalışma ücreti ödenmesi ile ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. maddeleri gereğince, hazırlanacak olan (K) cetvelindeki üst sınırı aşmamak kaydıyla 2020 yılı içinde Belediyemizde çalışan zabıta memuru ve itfaiye erine fazla mesai ücreti verilmesinin uygunluğuna; Meclisimizce  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2020/ 06

Gündem 6: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23/12/2019 tarih ve 2019/3299 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuza ait yola, yeşil alana terk edilmiş olan kısımların herhangi bir maksat amacıyla işgaline ait işgal harcının belirlenmesi ile ilgili 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52.maddesi “Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir…  2. bendi: Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali” işgal harcına tabidir denildiğinden kamuya terkin alan ( umuma ait yerler, yol, yeşil alan vb. ) üzerindeki kapalı veya açık alanların herhangi bir maksat için metrekare cinsinden günlük işgali için 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 0,35 Kuruş (otuzbeşkuruş) alınmasının uygunluğuna; Meclisimizce  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2020/ 07

Gündem 7: Zabıta Amirliğinin  25/12/2019 tarih ve 2019/3354 sayılı teklif yazısı ile   İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontörlülerin 29/08/2019-14/10/2019 tarihleri arasında Genel İş Yürütümü ile ilgili teftiş raporunun ilgili maddeleri gereği; 5957 sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine istinaden; Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesinde aşağıda belirlenen cadde ve sokaklarda 2020 yılı içerisinde her hafta Cuma günü      ( kış aylarında saat: 09.00-18.00 arasında, yaz aylarında saat: 07.00-20.30) arasında kurulmasına, ve pazaryerinin  kurulması ile ilgili

 • Sahil Mahallesi Kazım Karabekir 2. Cadde
 • Sahil Mahallesi Kazım Karabekir 1. Cadde
 • Sahil Mahallesi Elmas Sokak
 • Sahil Mahallesi Asmalı Sokak
 • Sahil Mahallesi Leylak 1. Sokak
 • Sahil Mahallesi Gülsüm Camgöz Sokak
 • Sahil Mahallesi Süleyman Sakallı Caddesi
 • Sahil Mahallesi Mehmet Dede Efendi Caddesi
 • Sahil Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi
 • Sahil Mahallesi Adalet Sokak
 • Sahil Mahallesi İsmail Öran Sokak

olarak gösterilen yerlere ait ekte sunulan  cadde ve sokakların isimlerinin yer aldığı pazaryeri yerleşim planı krokisinin uygunluğuna ve  Pazaryeri Hakkında Yönetmeliğinin  8. maddesi gereği; cadde ve sokaklarda belirtilen yerlerle ilgili ilgililerin pazaryerinde yer tahsisi ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli idari işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine,   Meclisimizce  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2020/ 08

Gündem 8: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23/12/2019 tarih ve 2019/3306 sayılı teklif yazısı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 48’inci maddesi kapsamında Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Ön Mali Kontrol alt biriminin kurulmasına ve  5018 sayılı Kamu Mali yönetim ve Kontrol Kanununun 58 ve 60’ıncı maddeleri kapsamında harcama birimleri ve Ön Mali Kontrol Birimince yürütülecek ön mali kontrol faaliyetlerine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemek üzere hazırlanarak ekte sunulan  Belediyemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin uygunluğuna; Meclisimizce  oy birliği ile karar verildi.