2021 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
346

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2021 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 06.12.2021 Pazartesi Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2021/51

Gündem 1: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.11.2021 tarih ve 3178 sayılı yazısı ile teklif edilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 32 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereği ekte sunulan belgelerden anlaşılacağı üzere, belediyemizin; vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşmaması ve gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde otuzunu aşmamakla birlikte; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32. Madde (Değişik: 4/4/2012-6289/22 md.) “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. …Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. …” hükmü ile 4688 sayılı Kanunun 14. Maddesi “Sendika üyeliğinin kazanılması” esasları dâhilinde, Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele, Sosyal yardım yapılmasına, yapılacak yardımın miktarının belirlenmesine yönelik yetkili memur sendikası ile görüşme yapılmasına ve toplu sözleşme metni imzalaması için Belediye Meclisi’nce Anayasa, Uluslararası sözleşmeler ve 5393 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince yetkili sendika ile 01.01.2022- 31.12.2023 arasında geçerli olan 6. Toplu sözleşme Dönemine yönelik sözleşme yapmak üzere Küçükkuyu Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/52

Gündem 2: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.12.2021 tarih ve 3201 sayılı yazısı ile teklif edilen  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.Maddesi, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği hükümleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 68. ve 76. Maddeleri gereğince naklen atamaya dair  15.11.2021 tarih 3003 sayılı Başkanlık Onayına istinaden Ekte sunulan (IV) Sayılı Dolu-Boş Memur Kadro Cetvelinde 1. Derece Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosunun boş, 1. Derece Yazı İşleri Müdürü kadrosunun dolu olarak düzenlenmesi   ve yine 01.12.2021 tarih ve 3194 sayılı Başkanlık Onayı ile 1. Derece Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna atama yapıldığından boşalan 1. Derece Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosunun dolu olarak yeniden düzenlenmesi   ile  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili maddeleri gereğince  Emeklilik işlemine istinaden 24.09.2021 tarih ve 2340 sayılı Başkanlık oluru doğrultusunda (IV) Sayılı Dolu-Boş Memur Kadro Cetvelinde dolu bulunan 1. Derece Mali Hizmetler Müdürü kadrosunun boş olarak düzenlenmesinin uygunluğuna   Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/53

Gündem 3: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.11.2021 tarih ve 3129 sayılı yazısı ile teklif edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin (b) bendi; “Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. (2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden; fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında ekte sunulan Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları belirtilen, ödenek fazlalığı bulunan ve yılsonunda imha edilecek olan fazla kalemlerden, ödenek ihtiyacı bulunan ve eksiye düşecek olan kalemlere aktarılmak üzere 805.000,00TL’nin aktarılması konusunun incelenmek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/54

Gündem 4: Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 30.11.2021 tarih ve 3176 sayılı yazısı ile teklif edilen 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’ nun 97 nci maddesi “Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclisince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.” hükmü ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18 inci maddesinin (f) bendi “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” hükmü doğrultusunda Kurumumuzun 2022 Mali Yılında uygulanacak Ücret Tarifeleri taslağının incelenerek bir rapor halinde Belediye Meclisine sunulmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/55

Gündem 5: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün  30.11.2021 tarih ve 3174 sayılı yazısı ile teklif edilen  27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’’ ve “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’da belirtilen mevzuat hükümlerine göre “Tam Maliyet’’ ve “Kirleten Öder’’ ilkelerine uygun adil bir rapor hazırlanarak evsel katı atık maliyetlerinin çıkarılması ve bu maliyetler çerçevesinde tarifelerin belirlenerek belediyelere evsel katı atık toplama ve varsa bertaraf maliyetlerinin evsel katı atık bedeli olarak mükelleflerden alınma imkanı ve zorunluluğu getirilmiş olup; Uygulamaya yönelik olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (g) bendi ile 18. Maddesinin (f) bendi gereği  ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddeleri çerçevesinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11. Maddesi, 5856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 9. Maddesine göre 27742 sayılı resmî gazetede Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’daki hükümlere göre hazırlanarak ekte rapor halinde sunulan (01.01.2022-31.12.2022) tarihlerini kapsayacak şekilde düzenlenen evsel katı atık tarife raporuna  göre; Uygulanacak Ücret Tarifelerinin incelenerek bir rapor halinde Belediye Meclisine sunulmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/56

Gündem 6: Fen İşleri Müdürlüğünün 30.11.2021 tarih ve 3175 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu Belediyesi 04.10.2021 tarih ve 46, 47 sayılı Meclis Kararları ile onaylanan ve 06.10.2021-04.11.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili Yüklenici ve Plan müellifi M****** I***’ın 29.11.2021 tarih ve 1343 sayılı dilekçesi ekinde sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ait Teknik Değerlendirme Raporunun incelenerek bir rapor halinde Belediye Meclisine sunulmak üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.