23.07.2020 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
196

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 23.07.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:55

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan dilekçesinin görüşülmesi;

Fen İşleri Müdürlüğünün 23.07.2020 tarih ve 1846 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Füsun GÜR: Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 11.Sokak, No:15

Şerife SARIOĞLU: Gökçetepe Mahallesi, Barış 5. Sokak No:3

Turgut MERT adına Beyhan MERT V.: Sahil Mahallesi, Behram Caddesi No:21/1

Vedat YALÇIN: Gökçetepe Mahallesi, Barış 5. Sokak,  No:11

Ayşe YAĞCI: Sahil Mahallesi, Atatürk Caddesi No:41/A

Ali Rıza CANITEZ: Sahil Mahallesi, Doktor Sadık Ahmet Sokak No:8

KARAR NO:56

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 23.07.2020 tarih ve 1852 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi üzerinde tapuda İ17D23A2A pafta, 368 ada, 1 parsel üzerinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılmış olan müştemilat için mal sahibi Ahmet KARABACAK tarafından, 11.01.2019 tarih ve G6S8B3VH belge numaralı Yapı Kayıt Belgesi alınmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu tarafından 16.04.2020 tarih ve 501 sayılı kararına istinaden Yapı Kayıt Belgesi iptal edilmiştir. İptal edilen Yapı kayıt Belgesi sonucunda yapılan müştemilat kaçak durumuna düşmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 13.07.2020 tarih ve E.14245 sayılı Belediye Başkanlığımıza göndermiş olduğu yazı ile 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince işlem yapılması istenmiştir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından kaçak duruma düşen müştemilat 22.07.2020 tarih ve 10 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32. maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi adresinde bulunan, tapuda İ1723A2A pafta, 368 ada, 1 parsel üzerinde kayıtlı taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Mal Sahibi (TCKNo:440********) Ahmet KARABACAK’a 11.206,35 (Onbirbinikiyüzaltılira otuzbeşkuruş)TL para cezası verilmesi ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

23.07.2020 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.