01.02.2024 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI.

0
177

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 01.02.2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:18

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2024 tarih ve 13195 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, A**** A******* Caddesi, No:***, * blok adresinde ve tapuda İ17D18C4D pafta, 240 ada, 10 parsel için  C********* U****** tarafından verilen 03.01.2024 tarih ve 48 sayılı dilekçe ve İller Bankası tarafından yapılmış 2010 tarihli halihazır haritada yapılan incelemede ruhsat ve eki projelere aykırı olarak zemin kat balkon alanın büyütülmesi ve üzerine sundurma imalatı yapılması eski malik S***** A****** tarafından yapıldığı görüldüğünden 25.12.2023 tarih ve 53 sayılı yapı tatil zaptı iptal edilerek 25.12.2023 tarihinde tespit edilen ruhsat ve eki projelere aykırı olarak yapılan imalatlar 30.01.2024 tarih ve 2 sayılı yapı tatil zaptı tutularak yeniden mühürlenen yapı ile ilgili Bağımsız bölüm maliki adına düzenlenen 28.12.2023 tarih ve 290 sayılı Encümen Kararının iptal edilmesinin uygunluğuna ve bahse konu yerle ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır...” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden ruhsat ve eki projelere aykırı olarak imalat yapan (TCKNo:636********) S***** A******’a toplam 37.445,67 TL para cezası verilmesine,  3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 29.405,05 TL para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 8.040,62 TL para cezası olarak para cezasının uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:19

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2024 tarih ve 13196 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli. Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, A**** A******* Caddesi, No:***, * blok adresinde ve tapuda İ17D18C4D pafta, 240 ada, 10 parselde bulunan Ş***** M***** adına kayıtlı A blok 1 numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak zemin kat balkon alanın büyütüldüğü, üzerine sundurma imalatı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 25.12.2023 tarih ve 52 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak 28.12.2023 tarih ve 289 numaralı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:109********) Ş***** M***** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.