01.06.2023 TARİHLİ ENCÜMEN KARARLARI.

0
283

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 01.06.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR  NO:100

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 29.05.2023 tarih ve 2023/7634 sayılı yazısı ile teklif edilen; 08.05.2023 tarih ve 2303291875 sayılı CİMER şikayetine istinaden K********* B******, M**** M********, Z*** C******, No:* adresinde Z****** Y***** isimli şahıs tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan K******** H**** unvanlı yerde faaliyette bulunduğu tespit edilerek Zabıta Amirliğince 17.05.2023 tarihinde tutanak tanzim edilerek   içerideki malzemelerin taşınması ve temizlenmesi için  ilgilisine 15 gün süre verilmiştir.   25.05.2023 tarihinde gelen  2303291875 sayılı CİMER şikayeti üzerine Belediyemiz Zabıta Amirliği ve Kolluk güçleriyle müştereken yapılan denetimde bahse konu yer mühürlenerek faaliyetten men edilmiş olup; 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesi   ”yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılmaz” hükmü ile” Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğin 10. maddesi gereği  düzenlenen tutanağa istinaden 1608/1 sayılı Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereği işletme sahibi (TCKNo:109********) Z****** Y*****’a 1.295.00TL (Binikiyüzdoksanbeşlira) idari para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce  oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:101

KARAR ÖZETİ: Fosseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına  eklenmesi konusu.

Fen İşleri Müdürlüğünün 29.05.2023 tarih ve 2023/7637 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, B******* S**** No:* adresinde bulunan M***** B****, A**** T****, E**** U******** tarafından verilen 24.05.2023 tarih ve 3694 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup; bina fosseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedellerinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin uygunluğuna Encümenimizce   oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:102

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 29.05.2023 tarih ve 2023/7651 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu Beldesi, M**** M*******, Y****** *. C******, No:1* adresinde P*** B**** O*** unvanlı yerde Z** D****** A.Ş tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyette bulunduğu Zabıta Amirliğince tespit edilerek, 26.05.2023 tarihli  Mühürleme  zabtı  tanzim edilip Elektrikli Şarj İstasyonu faaliyetine son verilerek kaldırılması için 15 gün süre verilmiştir. Verilen  süre içerisinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyetine devam ettiğinden   bahse konu yer mühürlenerek faaliyetten men edilmiş olup; düzenlenen tutanağa  istinaden   Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesi, 1608  sayılı Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi Emre Aykırı Davranışbaşlıklı 32.Maddesi gereği (VKN:998*******) Z** D****** A.Ş’ye 1.295.00TL (Binikiyüzdoksanbeşlira) idari para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce  oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:103

KARAR ÖZETİ: Yola Terk-Tevhid-İhdas

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2023 tarih ve 2023/7697 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M********, H****** m*****, i17d18c3a pafta, 510 ada, 14 ve 15  parsel numaralı taşınmazlarda tevhid, ihdas ve yola terk işlemi Harita Mühendisi A**** B**** H***** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Tevhid, ihdas ve yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen tevhid, ihdas ve yola terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen M**** M********, H******* m*****, i17d18c3a pafta, 510 ada, 14 ve 15  parsel numaralı taşınmazlar ile tevhid edilerek (A) arsa vasıflı olarak tescil edilmesinin Terk (T) ile gösterilen parçanın imar yolunda alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesine ve 510 ada 15 parselin kuzey tarafında (İ: 50.95 m²) Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3c fıkrasına istinaden eş değer alan bırakılarak 2644 sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesine göre ihdas edilerek Küçükkuyu Belediyesi adına arsa vasfıyla tescil edilmesi uygun olan dosyanın, (B) parsel ile tevhid edilerek oluşan C parselin arsa vasfıyla tescil edilmesinin  3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının  uygunluğuna Belediye Encümenimizce   oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:104

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2023 tarih ve 2023/7698 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz G****** M*******, P********** m*****, i17d23a1a pafta, 110 ada, 28 parsel numaralı taşınmazda, yola terk işlemi Harita Mühendisi M******* G**** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış, yerleşik konut alanında kalmaktadır. Yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.’’ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen G****** M*******, P********** m***** i17d23a1a pafta, 110 ada, 28 parsel numaralı taşınmazda Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda  kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesi  uygun olan dosyanın, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Belediye Encümenimizce   oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:105

KARAR ÖZETİ: Tevhid- Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2023 tarih ve 2023/7699  sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz Y******** M*******, K**** K***** m****, i17d22b2a pafta, 169 ada, 26, 75 ve 77 parsel numaralı taşınmazda, tevhid ve terk işlemi Harita Mühendisi C******** I**** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış, sağlık tesis alanında alanında kalmaktadır. Tevhid ve terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.’’ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen tevhid ve terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen Y******** M*******, K**** K***** m****, i17d22b2a pafta 169 ada 26, 75 ve 77  parsel numaralı taşınmazlar tevhid edilerek (A) arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesini, Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesini 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Belediye Encümenimizce   oy birliği ile karar verildi.

 

01.06.2023 tarihli Encümen 6 adet karardan ibarettir.