04.07.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
188

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 04.07.2019TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:80

Belediyemiz Encümeni 04.07.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2019 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0139-096101 Yedek Ödenekten 229.000,00TL’nin 0111-015151Belediye Başkanına yapılan ödemeler koduna 30.000,00TL, 0111-015152 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler gider koduna 20.000,00TL, 0139-011201 Zamlar ve Tazminatlar gider koduna 30.000,00TL, 0139-011401 Sosyal Haklar gider koduna 2.000,00TL, 0139-013401Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri gider koduna 10.000,00TL, 0139-023601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri gider koduna 20.000,00TL, 0399-011101 Temel Maaşlar gider koduna 10.000,00TL, 0399-011501 Ek Çalışma karşılıkları gider koduna 3.000,00TL, 0399-013401 Sürekli İşçilerin Fazla mesaileri gider koduna 1.000,00TL, 0399-021601Sosyal Güvenlik Primi ödemeleri gider koduna 3.000,00TL, 0421-013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları gider koduna 5.000,00TL, 0443-011101Temel Maaşlar gider koduna 50.000,00TL, 0443-011201 Zamlar ve tazminatlar gider koduna 10.000,00TL, 0443-011401 Sosyal Haklar gider koduna 5.000,00TL, 0443-013401 Sürekli işçilerin fazla mesaileri gider koduna 10.000,00TL, 0443-022601 Sosyal Güvenlik Primi ödemeleri gider koduna 10.000,00TL, 0510-013401 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri gider koduna 10.000,00TL’nin aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:81

Belediyemiz Encümeni 04.07.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Küçükkuyu Belediye Başkanlığının 13/06/2019 tarih ve 67 Nolu Encümen kararında, 15 Haziran 2019-15 Eylül 2019 tarihleri arasında inşaat yasakları uygulanacağı kararı alınmış olup; Konu ile ilgili olarak Belediyemiz Zabıta Amirliğine telefon ve diğer iletişim araçları ile gelen şikayetler üzerine Belediyemiz Zabıtalarının yaptığı kontrollerde, Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI  Caddesi  No:62 adresinde Refarans Restoran Servis Hiz. Gıda ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti. (Yetkili:Serkan SUBAŞI)tarafından inşaat yapım faaliyetlerinde bulunulduğu yasağa uymadığı görülmüş olup, 18/06/2019 tarihinde saat:15:00’de fotoğrafları çekilerek 000044  nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi, 13/06/2019 tarih ve 67 nolu Küçükkuyu Belediye Encümen Kararı gereği Refarans Restoran ServisHiz. Gıda ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti. (Yetkili: Serkan SUBAŞI)’ne 320.00 TL.(Üçyüzyirmilira) para cezası yazılmasına cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:82

Belediyemiz Encümeni 04.07.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 21/06/2019 tarihinde saat:10:20’de Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Gazze Caddesi kenarında bulunan Beydağı İnşaat unvanı ile Cevdet İNALKAÇ’ın inşa ettiği binalardan Atatürk Caddesine kanalizasyon pis suyu akıttığı görülmüş olup; 21/06/2019 tarih ve 000045 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ve Küçükkuyu Belediye  Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 8. Maddesinin ç bendi gereği işlem yapılması ve ilgilisi Cevdet İNALKAÇ’a 320.00 TL. (üçyüzyirmilira) para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine;ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:83

Belediyemiz Encümeni 04.07.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:3194/42

Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi Yatırım 4.Sokak No:1 adresinde ; tapuda İ17D23A2A pafta, 163 ada, 3 parselde  İlker UZUNCA adına kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan inşaatın  Yapı Denetim Firması Truva Yapı Denetim tarafından 19.06.2019 tarih ve 6331 sayılı yazısıyla yapıda Mimari Proje ve Eklerine aykırı imalatlar yapıldığı bildirilmiş olup; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 28.06.2019 tarih ve 04 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari  müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi Yatırım 4.Sokak No:1 adresinde , İ17D23A2A pafta, 163 ada, 3 parselde  kayıtlı taşınmazla ilgili  3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak imar para cezası raporuna istinaden mal sahibi  İlker UZUNCA’ya 2.500.49 TL.(İkibinbeşyüzlira kırkdokuzkuruş) Yapı Müteahhidi Mehmet ERTAŞ’a 2.500.49 TL,(İkibinbeşyüzlira kırkdokuzkuruş) para cezası verilmesi ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:84

Belediyemiz Encümeni 04.07.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Jandarma Çavuş Şehit Emin Pamukçu Sokak No:2 de 235 ada 1 parsel içinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan kurumumuza ait büfe, dükkan, yazıhane ve tuvaletin kiralama süresi 01/08/2019 tarihinde sona ermektedir. Sözkonusu yerlerin tekrar ihaleye çıkarılarak kurumumuza gelir sağlaması idaremizin menfaatine olacağından ilgili yerlerin 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45.maddesine göre ihale edilerek 3 yıllığına kiralanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

04.07.2019 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir     9