04.08.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
263

Belediye Encümeninin 04.08.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:128
Belediyemiz Encümeni 04.08.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası
Beldemiz Küçükkuyu’da liman içindeki gece pazarında gıda ürünleri satılan tezgahlara Belediyemiz zabıtaları tarafından yapılan denetimlerde haklarında zabıt varakası tutulan 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- Liman içinde Karadeniz yöresel süt ürünleri satıcısı Önder YAVUZ’un etiketsiz peynir ve diğer bazı ürünleri sattığı aynı zamanda işyeri kıyafetinin olmadığı ve hijyen eğitimi sertifikasının olmadığı 29.07.2016 gün ve 000589 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden Önder YAVUZ ‘a 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının kesilmesinin oybirliği ile onanmasına,
2- Liman içinde meşhur Erzurum cağ Kebabı satıcısı Sırrı Mehmet ÖZÇELİK’in hijyen eğitimi sertifikasının olmadığı, işyerinin düzenli ve hijyenik olmadığı 29.07.2016 günlü denetim tutanağı ile tespit edildiğinden Sırrı Mehmet ÖZÇELİK ‘e 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının kesilmesinin oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:129
Belediyemiz Encümeni 04.08.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Sevdiye DİLBER Mıhlı MahYatırım 2.Sokak no:10 B blok Kat:1/2
Abdurrahman TAŞDEMİR Sahil mah. Zincirlikuyu 2.sokak
Sadiye ÇETİN Mıhlı Mah.Halide Edip ADIVAR Sokak
Durmuş DAŞKIN Mıhlı Mah.Dedekorkut Sokak
Sönmez ÖZMEN Mıhlı Mah.Fernur SÖZEN Cad.Ödemiş Sokak

KARAR NO:130
Belediyemiz Encümeni 04.08.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid- yola terk
04.08.2016 tarih ve 20162235 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu “ Gökçetepe Mahallesi i17d23a1b pafta, 155 ada, 7 ve 15 nolu parseller için hazırlanan yola terk ve tevhiden dosyası, ,04.05.2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (Plan numarası yoktur) i17d23a1b imar paftasında 1/1000 uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlandığı ve ayrıca 155 ada,15 parselde zeytinlik vasıflı Sayime SÖNMEZ ( ¼ Hisse), Hasan SÖNMEZ (3/8 Hisse),Hasan SÖNMEZ ( 3/8 Hisse) adına kayıtlı taşınmaz vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Çanakkale İliAyvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Köyiçi Mevkii,i17d23a1b pafta,155 ada,15 parselde zeytinlik vasıflı Sayime SÖNMEZ ve Hasan SÖNMEZ adına kayıtlı taşınmaz ile 155 ada,7 parselde Hasan SÖNMEZ adına kayıtlı 1 nolu bağımsız (zm.kt.birdep.bir.kon.bir kt.ikikon.), Sayime SÖNMEZ adına kayıtlı 2 nolu bağımsız (zm.kt.birdep.bir.kon.bir kt.ikikon.), Hasan SÖNMEZ adına kayıtlı 3 nolu (zm.kt.birdep.bir.kon.bir kt.ikikon.) vasıflı taşınmazın tevhid edilerek hazırlanan yolaterk dosyası plana uygun olarak hazırlanmıştır.” Yazısına istinaden Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan tevhiden yolaterk dosyasının Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Köyiçi Mevkii, i17d23a1b pafta, 155 Ada, 15 parselde zeytinlik vasıflı Sayime SÖNMEZ ve Hasan SÖNMEZ adlarına kayıtlı taşınmaz ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Köyiçi Mevkii, i17d23a1b pafta, 155 Ada, 7 parselde Zm. Kt.birdep.birkon.bir Kt.ikikon vasıflı Sayime SÖNMEZ ve Hasan SÖNMEZ adlarına kayıtlı taşınmazların tevhidi sonucu oluşan A nolu parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkin edilen kısmın dışında kalan alanın ise konut alanı olarak A tam imar parseli olarak hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:131
Belediyemiz Encümeni 04.08.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Elçibey Caddesi no:11 adresinde, tapuda İ17D18C1C pafta,513 ada,21 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yeşil alana Denizkent Site Yönetimi tarafından kaçak yapılar yapıldığı şikayete konu olmuştur. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonucunda ruhsat ve eki projelere aykırı olarak yapılan söz konusu kaçak yapılar tespit edilerek 28.07.2016 tarih ve 05 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 32.ve 42.maddelerine “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi Denizkent Site Yönetimi’ne 6.846,88 ( Altıbinsekizyüzkırkaltıliraseksensekizkuruş ) TL idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, yapı sahibi Denizkent Site Yönetimi için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:132
Belediyemiz Encümeni 04.08.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Elçibey Caddesi no:11 adresinde, tapuda İ17D18C1C pafta,513 ada,21 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yeşil alana Denizkent Site Yönetimi tarafından kaçak yapılar yapıldığı şikayete konu olmuştur. Belediyemiz Fen İşleri müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonucunda ruhsat ve eki projelere aykırı olarak yapılan söz konusu kaçak yapılar tespit edilerek 28.07.2016 tarih ve 05 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından takibinin yapılarak, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:133
Belediyemiz Encümeni 04.08.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Yaz sezonu gelmesi nedeniyle Beldemiz Küçükkuyu liman içine araba, motosiklet vb. motorlu araç girişinin yasaklanmasına, bisikletlerin ise sadece gece saat 20.00 – 24.00 saatleri arasında girmemesine ve bu şekilde uygulama yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.