05.01.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
478

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 05.01.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR  NO:01

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2023 tarih ve 2023/4832 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli. Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M*******, A***** A****** Caddesi adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 1** ada, 1* parselde bulunan R**** Ö**** adına kayıtlı yapı üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak teras alanı etrafı duvar örtülerek kapalı alan haline getirildiği görüldüğünden yapılan uygulama 22.11.2022 tarih ve 65 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiştir. Yapı Tatil Zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak 01.12.2022 tarih ve 249 numaralı Encümen Kararı alınmıştır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak  gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği  yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:349*******) R**** Ö**** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO: 02

KARAR ÖZETİ: Genel

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.01.2023 tarih ve 2023/4847 sayılı teklif yazısı ile       Belediyemiz  demirbaşlarına kayıtlı otobüsün Edremit gidiş dönüşlerinde kullanılmak üzere her cilt 100 yapraktan oluşturulup ve ortası delikli 10cm x 3cm ölçülerinde 0,50TL’lik (0001-5000) 50 cilt sarı renk, 2,00TL’lik (080401-090400) 100 cilt yeşil renk, 5,00TL’lik (10001-20000) 100 cilt mavi renk, 10,00TL’lik (0001-10000) 100 cilt beyaz renk, 20,00TL’lik (0001-5000) 50 cilt turuncu renk otobüs bileti bastırılarak alınmasının uygunluğuna Belediyemiz Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO: 03

KARAR ÖZETİ:Hizmet Alımı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.01.2023 tarih ve 2023/4851 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Belediyesi yerleşim bütüne hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planlarının askı ve itiraz süreçleri tamamlanmıştır. Nazım ve Uygulama İmar Planlarına yönelik çok sayıda dava İdare Mahkemesine açıldığından; İmar Planı vb. konular ile ilgili açılan davaların savunulması ve hukuk danışmanlığı alınmasına ivedilikle ihtiyaç duyulduğundan     Söz konusu hizmet alımı  işinin yapılması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine  kapsamında doğrudan temin yoluyla yapılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO: 04

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.01.2023 tarih ve 2023/4854 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M*********, Y*********** mevkii, i17***** pafta, 2** ada, * parsel numaralı taşınmazda yola terk işlemi Harita Mühendisi C******** I****  tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen  M**** M*********, Y*********** mevkii, i17***** pafta, 2** ada, *  parsel numaralı taşınmazda Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesini 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna (ilgisi nedeniyle 5393 Sayılı Belediye Kanunun 35. maddesine istinaden  Encümen üyesi S******** T**** G*****   konunun görüşülmesine katılmamış olup,)  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO: 05

KARAR ÖZETİ: Tevhid-Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.01.2023 tarih ve 2023/4855 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M******, B******* mevkii, i17***** pafta, 1** ada, 1* ve 1* parsel numaralı taşınmazlarda tevhid ve yola terk işlemi Harita Mühendisi M******* G**** tarafından hazırlanmış olup; Söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Tevhid ve yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen tevhid ve yola terk işlemi imar planına, Plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen M**** M******, B******* mevkii, i17***** pafta, 1** ada, 1* ve 1*  parsel numaralı taşınmazlar tevhid edilerek (A), Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın (B) arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesini, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:06

KARAR ÖZETİ : Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 05.01.2023 tarih ve 2023/4856 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazın atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

S**** Y**** :Küçükkuyu Beldesi, G******* M******, Ş** S****, B**** Y**** A******** No:*/*  Küçükkuyu

KARAR  NO: 07

KARAR ÖZETİ: Kiralama

Fen İşleri Müdürlüğünün 05.01.2023 tarih ve 2023/4857 sayılı teklif yazısı ile 08/12/2022 tarih ve 258 sayılı Encümen Kararı Beldemiz G******* M******** İ17***** pafta 2** ada * parselde bulunan  1,2,3,4,5,8,9,10 nolu dükkanların,   kiralama  süresi 15/01/2022 tarihinde sona erecek olduğundan ;  Kurumumuza gelir sağlanmasına yönelik  söz konusu dükkanların ayrı ayrı kiralanmasına dair  alınan  08/12/2022 tarih ve 258 sayılı Encümen Kararı ile  kiralanma  yapılmasına karar verilen ve 29/12/2022 tarihinde saat 14.00 da  eksiksiz olarak toplanan ve  Encümen huzurunda gerçekleştirilen ihale komisyonunca  yapılan değerlendirme ve inceleme sonucunda, dükkanların  yer aldığı ve  Küçükçetmi Köyü Muhtarlığı Tüzel kişiliğine ait alanla  ile ilgili yapılan sözleşme süresinin 02/10/2024 tarihine kadar olduğu tespit edilmiş olup;  bu sebeple 3 yıllığına ihaleye çıkılmasına dair alınan 08/12/2022 tarih ve 258 sayılı Encümen Kararının iptal edilmesinin uygunluğuna ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Encümenin Görev ve Yetkileri Başlıklı Madde 34 ” (g) … süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.” hükmü doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre söz konusu adreste bulunan dükkanların sözleşme sürelerinin  02/10/2024 tarihine kadar olacak şekilde yeniden  ihale edilerek kiralanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

05.01.2023 tarihli Encümen 7 adet karardan ibarettir.