06.07.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
351

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 06.07.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 06.07.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:129
KARAR ÖZETİ: Tevhit (Birleştirme)
1701 nolu LİHKAP’ın 15/06/2017 tarih ve 2017335 kayıt sayılı başvurusuna istinaden 04.07.2017 tarih ve 20171865 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahalle, Makbere mevkii, i17d18d4c pafta, 178 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 nolu parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d18d4c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olup plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi, Makbere mevkii, i17d18d4c pafta, 178 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parseller Fadime TEMEL adına kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:130
KARAR ÖZETİ:Yola terk
İlgilisi Serkan AYDIN’nın 29/06/2017 tarih ve 20171025 kayıt sayılı dilekçesine istinaden 04.07.2017 tarih ve 20171866 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahalle Mevkii, i17d23a1b pafta, 153 ada, 12 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d23a1b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahalle Mevkii, i17d23a1b pafta, 153 ada, 12 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı Serkan AYDIN adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinde sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:131
KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Ayşe YAYLA: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Süleyman Demirel Cadde No:104 İbrahim AKTAŞ:Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Zeytinlik 1. Sokak No:7 Serkan AYDIN: Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Halilefendi 2. Sokak No:6 Serkan AYDIN: Küçükkuyu Sahil Mahallesi Feneryolu Cadde No:1
Zeki VARDAR: 29/06/2017 tarih ve 120 sayılı alınan Encümen Kararında sehven hatalı yazılan adresin Küçükkuyu Sahil Mahallesi Elmas 1. Sokak No:10 olarak düzeltilmesi
KARAR NO:132
KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Kasım Sokak No:2 mülkiyeti Muharrem YILMAZ’a ait binada sayaç ve abone olmadan su kullanıldığı zabıta ve su işleri görevlileri tarafından tespit edilmiş olup, 28/06/2017 tarihli tutanak tanzim edilmiştir. İlgilisi tutanak tanzim edildiği gün Belediyemiz su işlerine gelerek 9119 no ile su abonesi açtırmıştır. Söz konusu tanzim edilen tutanağa istinaden ilgilisine 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00TL.(ikiyüzyirmiyedilira) para cezasının uygulanmasına ayrıca bahsedilen yerde abone ve sayaç olmadan kullanılan tahmini su miktarı ile ilgili tutulan 05.07.2017 tarihli tutanakla kullanılan su miktarının yaklaşık 10m3 olduğu ,kullanılan su şebeke suyu tarifesine göre su miktarı bedeli olarak hesaplanan 90.50(Doksanliraellikuruş) TL’nin de tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:133
KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi ,Ayçiçeği Sok. No:7 Esma YILMAZ adına kayıtlı bina ile ilgili 03.07.2017 tarih ve 20171043 sayılı dilekçesi Encümenimizce değerlendirilmiş olup, foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:134
KARAR ÖZETİ:Hisse Satışı
Beldemiz Sahil Mahallesi i17d23a1a pafta, 300 Ada, 19 Parselde bulunan 187,08 metrekare kagir dükkan,kagir depo ahşap baraka ve arsa vasıflı taşınmazın, Kurumumuza ait olan 24.3854 m2’lik kısmını satın almak için ilgilisince verilen dilekçeye istinaden alınan 03.06.2017 tarih ve 2017/23 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden Belediye Encümenince 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satışının yapılmasına karar verilmiş olup; Encümenimizce yapılan değerlendirmede 29.06.2017 tarihinde alınan İhale Komisyon Kararının uygunluğuna , kurumumuza ait 2523/19357 hisse paylı kısmının (24.3854m2) ;18.500,00 TL (Onsekizbinbeşyüz) TL bedelle Hasan GÜZELİŞ’e satışının yapılmasına, Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından 22189591568 T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

06.07.2017 tarihli Encümen 6 adet karardan ibarettir.