07.12.2023 TARİH VE 2023/50 SAYILI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

0
53

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: 04/12/2023 tarih ve 92 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 29/11/2023 tarih ve 11779 sayılı teklif yazısı ile   Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18d3c pafta, 233 ada, 79  parselde bulunan 754,14 m² yüzölçümlü arsanın hisse sahibi 23/11/2023 tarihli dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek, 233 ada 79 parselde belediyemize ait olan 1009/37707 hisseyi  tarafına satın almak istediği talebi komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın satışının uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine uygun bulunmuş olup iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.