08.06.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
314

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 08.06.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 08.06.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:109
KARAR ÖZETİ:İş artışı
2017/261608 ihale kayıt numaralı işle ilgili Kontrol Teşkilatının 31/05/2017 tarih ve 20171482 sayılı Başkanlık olur yazısına istinaden konu görüşülmüş ve Yaz ayının gelmesi neticesinde oluşan nüfüs artışından dolayı hizmet alanlarımız genişleyeceğinden vatandaşlara sunulacak hizmetlerde mağduriyet oluşmaması amacıyla Belediyemiz birimlerinin artacak olan hizmet taleplerini karşılayabilmesi ve hizmetlerimizin aksamaması için personel sayımızın gerektiği ölçüde artırılması gerekmekte olup;4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24. Maddesi gereği “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi ” ve Madde 24- (Değişik: 30/7/2003-4964/46 md.) Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;
a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.hükmü gereğince 2017/61608 İKN ihalede %20 iş artışı kapsamında değerlendirilmek üzere yüklenici Nilsem Temizlik Hizmetleri Gıda Sosyal Hizmetler Otomotiv İnşaat Denizcilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin gereken önlemin alınması ve gereğinin yapılması konusuna Encümenimizce oy birliğiyle karar verilmiştir.
KARAR NO:110
KARAR ÖZETİ: Tutanak
07.06.2017 tarih ve 20171549 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile yapılan bölge denetiminde Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 21/04/2017 tarihinde saat: 10:30 ‘da Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Gökçetepe 3. Cadde yanındaki 23 Nisan Çocuk Parkına Münevver DUMAN adına kayıtlı 22 HH 699 plakalı kamyon ile zarar verildiği, bordür taşlarını ve parke taşlarını bozduğu çökerttiği ve yıktığı tespit edilerek tutanak altına alınan işlemle ilgili 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:111
KARAR ÖZETİ: Tevhit (Birleştirme)
1701 nolu LİHKAP’ın 08/05/2017 tarih ve 2017232 kayıt sayılı başvurusuna istinaden 07.06.2017 tarih ve 20171592 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahalle, Meşelik mevkii, i17d18d4d pafta, 115 ada, 6 ve 7 nolu parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d18d4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olup plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi, Meşelik mevkii, i17d18d4d pafta, 115 ada, 6 ve 7 nolu parseller Mustafa Fikret GÜREL ve Ayşe Fitnat ERGÜL adına kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:112
KARAR ÖZETİ: Genel
Fen İşleri Müdürlüğünün 07/06/2017 tarih ve 20171551 sayılı yazısı ve ATM YÖNETİM MERKEZİ GAYRİMENKUL TUR.TİC.LTD.ŞTİ nin Ekrem AYHAN imzalı 30/05/2017 tarih ve 20170806 sayılı ATM platformu kurulumu ve alt kiracı oluşturulması talepli dilekçesi gündeme geldi. Beldemizde bulunan ATM makinalarının dağınık olması görüntü ve vatandaşların ulaşımı konusunda sorun yaratması sebebi ile kent estetiğine uygun, vatandaşların ATM makinalarına ulaşımının kolaylaştırılması amacı ile Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 291 ada 17 parsel (eski okul) ile D-550 karayolu arasında bulunan yere ATM YÖNETİM MERKEZİ GAYRİMENKUL TUR.TİC. LTD.ŞTİ tarafından ATM makinası konulması için platform kurulumu yapılmasına ve bu platformda hizmet edecek ATM makinası sahipleri bankaların alt kiracı olarak değerlendirilerek, firma tarafından kurulum gerçekleştirildikten sonra 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. – 57. maddeleri kapsamında işlem tesis edilerek anılan kanunun 56. maddesine göre beher metrekare için günde 0,50 TL (elli Kuruş) harç alınmasına, her alt kiracı için 450,00 TL (dörtyüzelli Türk Lirası) aylık kullanma ücreti alınmasına, protokolün taraflarca imzalanmasından itibaren diğer yıllar için yeniden değerlendirme oranı kadar arttırım yapılarak 3 yıl süreliğine protokol düzenlenerek imzalanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

08.06.2017 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.