08.12.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
203

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 08.12.2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 08.12.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR NO:192
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümene katılanların oy birliği ile karar verildi.
Saadet ERTEM: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Dr. Fazıl Küçük Sokak No:10
Fatma TAYLAN : Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Cad. No:132
Bilker ÖLMEZ : Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Cad. No:168

KARAR NO:193
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu İlkokulu Müdürlüğünün 07.12.2016 tarih ve 307 sayılı yazılı talebi ile Eğitim Öğretim Hizmetlerinde kullanılmak üzere Okul pano ihtiyacının 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine göre Belediyemiz tarafından alınmasına ve bedellerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:194
KARAR ÖZETİ: Asker Yardımı
Belediyemiz Gökçetepe Mahallesi Barbaros Caddesi No: 33/1 adresinde ikamet eden Serpil KARAKUŞ ‘un 30.11.2016 tarih ve 20161966 sayılı dilekçesi ile oğlu Anıl KARAKUŞ’un askere alınmasından dolayı maddi durumunun iyi olmadığını belirterek 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara Yardım Kanununu Hükümlerine göre yardım talebinde bulunmuş olup, Belediyemiz Zabıta Birimince yapılan incelemede, maddi durumlarının iyi olmadığı tespit edildiğinden 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Yapılmasıyla ilgili Kanun gereğince, ilgiliye Çanakkale İl İdare Kurulu’nun 2016 yılı için almış olduğu 250,00 TL Asker Aile Yardımı yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.maddesinin ‘n’ bendi gereğince Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:195
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
08/12/2016 tarih ve 20163584 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen ; ilgilisi Şevket TİRYAKİ’ın 07/11/2016 tarih ve 20161988 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından , Gökçetepe Mahallesi, İ17d-23a-1a pafta, 210 ada, 12 parsel için hazırlanan yolaterk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) İ17d-23a-1a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Tepe Mahallesi Mevkii, İ17d-23a-1a pafta, 210 ada, 12 parselde zeytinlik vasıflı Şevket TİRYAKİ adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkininden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:196
KARAR ÖZETİ: Tevhit (Birleştirme)
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 02.12.2016 gün ve 2016-428 sayılı yazılı başvurusuna istinaden 08.12.2016 tarih ve 20163583 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, , İ17d-19d-4d pafta, 349 ada, 3 ve 4 parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-309) İ17d-19d-4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olduğu ve dosyanın plana uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden ; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, , İ17d-19d-4d pafta, 349 ada, 3 parsel arsa vasıflı Gökhan Metin BATMAZ ait taşınmaz ve ; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, , İ17d-19d-4d pafta, 349 ada, 4 parsel arsa vasıflı Gökhan Metin BATMAZ’e ait taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:197
KARAR ÖZETİ: Balıkçı Barınaklarında bina inşaatı
05/12/2016 tarih ve 20161986 kayıt sayılı Avrasya Deniz Taşımacılığı Turizm Hiz.İnş.San.ve Tic. A.Ş.nin dilekçesi , 08/12/2016 tarih ve 20163582 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenmiş olup, uygun görüşle teklif edilen Küçükkuyu Balıkçı Barınağının mevcut durumu ve eksik kalan kısımlarının tamamlanabilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, IV. Bölge Müdürlüğünce Ç.E.D. ve İmar planı çalışması yürütülmekte olan tali mendirek üzerindeki 70 metrelik mevcut rıhtım ile bu rıhtımın yapımında yapılması öngörülen ilave rıhtımın barınakta halihazırda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan alanların boşaltılması kaydıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsisinin uygun bulunduğunu ve devam eden etüt proje çalışmalarına dahil edilmesinin sağlanacağı bildirilmiştir.Bahse konu balıkçı barınağının tali mendireği üzerinde mevcut bulunan (-2.00) metre derinlikli 70 metre boyunda ve 11 metre (kronmandahil) geri sahaya sahip alan üzerinde yer tahsisi için Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, DENTUR Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile Sahil Güvenlik Komutanlığının yazılı talepleri bulunmaktadır.Bu bağlamda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ulaşan yeni taleplerde dikkate alınarak yeniden değerlendirilmiş, barınağın tali mendireği üzerinde mevcut bulunan (-2.00) metre derinlikli 70 metre boyunda ve 11 metre (kronman dahil) geri sahaya sahip rıhtım üzerinde talep sahibi Kurum / Kuruluşların meri mevzuat çerçevesinde gerekli izinler (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı) alınarak ekte gönderilen planlamaya göre konumlanması uygun görülmüştür.Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi (Değişik ibare:RG-8/9/2013-28759) “…iki katı ve asma katlı binalarda (9.30) m.yi, asma katsız binalarda (8.30) m. yi, yapı inşaat alanı (250) m2. yi geçmemek, mümkün mertebe sökülerek başka bir yere nakli kabil malzemeden ve buna müsait bir sistemde inşa edilmek şartı ile ve yine imkân nisbetinde mevcut ve müstakbel yol güzergâhlarına tesadüf ettirilmemek suretiyle imar planı tatbikatına kadar, sahiplerinin isteği üzerine (Değişik ibare:RG-8/9/2013-28759) ilgili idare Encümenince muvakkat yapı yapılmasına izin verilir. Bu yapının, imar planına göre bulunduğu bölgenin özellikleri ve Belediye Başkanlığının teklifi de göz önüne alınarak hangi maksat için yapılıp kullanılabileceği(Değişik ibare:RG-8/9/2013-28759) ilgili idare Encümenince tayin ve tesbit olunur. Mülk sahibi bu maksadın dışına (Değişik ibare:RG-8/9/2013-28759) çıkamaz…” maddesine istinaden bahse konu alan üzerinde dolgu amaçlı imar planı çalışmaları tamamlanınca ruhsata bağlanması koşuluyla talep edilen geçici (muvakkat) prefabrik (sökülür- takılır) bina yapımı, her türlü alt yapısı, çevre düzenlemesi ve gerekli olan diğer işlemlerin yapılmasının uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

08.12.2016 tarihli Encümen 6 adet karardan ibarettir.