09.11.2023 TARİH VE 2023/45 SAYILI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

0
34

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: 06/11/2023 tarih ve 82 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/10/2023 tarih ve 11109 sayılı teklif yazısı ile Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18d3d, i17d23a2a pafta, 239 ada, 59 parselde bulunan 1896,67 m² yüzölçümlü arsanın hisse sahibi 24510/2023 tarihli dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek, 239 ada 59 parselde belediyemize ait olan 12256/189667 hisseyi tarafına satın almak istediği talebi komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın satışının uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine uygun bulunmuş olup iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.