BELEDİYE ENCÜMENİNİN 11.10.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:171

KARAR ÖZETİ: Pazaryeri Tutanağı

08.10.2018 tarih ve 3162 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile Beldemiz Küçükkuyu’da Cuma günleri kurulan gıda pazarında Mehmet DÖMEKE isimli Pazar esnafının, Belediyemiz Zabıta Amirliği tarafından domates biber fasulye gibi ürünlerine fiyat etiketi koymadan sattığı tespit edilmiş olup, 05/10/2018 tarih ve 000035 nolu tespit tutanağı düzenlenmiş olup; 5957 sayılı Kanunun 13. Maddesinin (L) bendi ’’ Malların etiketlenmesine, pazar yerine mal getirilmesine, bu yerlerde araç bulundurulmasına, satış yeri numarasını gösterir levhaya, tahsis sahiplerince kullanılacak kimlik kartlarına ve bunlarca giyilecek kıyafetlere ilişkin olarak bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklerdeki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi’’ hükmü doğrultusunda ilgilisi Mehmet DÖMEKE’ye 2018 yılı para ceza miktarı olan 151.00 (Yüzellibir) TL para  cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:172

KARAR ÖZETİ: Genel

Beldemiz Gökçetepe Mahallesi, Gelişim 1.Sokak park alanı içinde bulunan  Kurumumuza ait büfe yerinin  kiralama süresi  16/11/2018 tarihinde sona ereceğinden söz konusu büfe yerinin 3 yıl süre ile   2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre ihale edilerek kiraya verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:173

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Zeynep NAYMAN  : Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 1.Sokak No:21

Rıza ALTUNTAŞ   : Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 1. Sokak No:23

Ayten TOKUÇ     : Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 1.Sokak No:9

Meliha GÜNEY   : Mıhlı Mahallesi Bağbaşı 1.Sokak No:2

KARAR NO:174

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

10.10.2018 tarih ve 3201 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü Başkanlık Makamı yazısı ile 25.09.2018 tarih ve E.773829 sayılı Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü yazısına  istinaden   Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Sahil Mahallesi, Orta Mahalle  Mevkii, i17d23a1a  pafta, 297  ada, 6 nolu parsel için Belediye Encümenince alınan 29/08/2018 tarih ve  150 sayılı Encümen Kararının iptal edilerek ; Kurul görüşü doğrultusunda    sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Sahil Mahallesi, Orta Mahalle  Mevkii, i17d23a1a  pafta, 297  ada, 6 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN-308) i17d23a1a  imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve ticaret-turizm alanında kalmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kurulunca 16/05/2016 tarih ve 3013 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, i17d23a1a pafta, 297 ada, 6 parselde kayıtlı Bahçeli Kagir Zey.Yağ.Fab.Depo vasıflı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın   3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:175

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

10.10.2018 tarih ve 3202 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; 08.10.2018  tarih ve 2150  kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, i17d23a1a pafta, 216 ada, 15 parsel için hazırlanan  yola terk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN-308) i17d23a1a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, i17d23a1a pafta, 216 ada, 15 parselde kayıtlı arsa vasıflı  taşınmazın  tamamında yapılan imar uygulaması sonucu bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın   3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:176

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

10.10.2018 tarih ve 3203 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; 09.10.2018  tarih ve 2169  kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, i17d23a1a pafta, 228 ada, 10 parsel için hazırlanan  yola terk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN-308) i17d23a1a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup ticaret-konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, i17d23a1a pafta, 228 ada, 10 parselde kayıtlı İki Katlı Bahçeli Kagir  Ev vasıflı  taşınmazın  tamamında yapılan imar uygulaması sonucu bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın   3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:177

KARAR ÖZETİ: Tevhiden yolaterk

Yusuf ERDOĞAN vekili Haşmet ÜNAL’ın  09.10.2018  tarih ve 2163  kayıt sayılı dilekçesine  istinaden; 10.10.2018 tarih ve 3204 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Haşmet ÜNAL tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Akçukurlar Mevkii, i17d18d3c pafta, 126 ada, 21 ve 22 nolu parsel için hazırlanan tevhiden yola terk dosyası 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  i17d18d3c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Akçukurlar Mevkii, i17d18d3c pafta, 126 ada, 21 ve 22  nolu parsellerin vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur.Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Akçukurlar Mevkii, i17d18d3c pafta, 126 ada, 21 ve 22  nolu  zeytinlik vasıflı taşınmazların tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazların tevhid edilmesinin ve bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi .

KARAR NO:178

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Bahçelievler 3.Sokak No:5 adresinde ,tapuda İ17D18D4A pafta, 197 ada, 94 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan İsmet ERDEM’e ait 2 Katlı iskanlı yapının üst terasına önceki yıllarda gölgelik amaçlı yapılan etrafı açık alanın tamamını duvar örerek kapalı alana çevirdiği yeni bir kat oluşturduğu inşai faaliyet yapıldığı tespit edilmiştir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan inceleme sonucunda 04.10.2018 tarih ve 08 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari  müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi Sahil Mahallesi Süleyman Sakallı Caddesi üzerinde bulunan ,tapuda İ17D18D4A pafta, 197 ada, 94 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili  3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak imar para cezası raporuna istinaden ilgilisi (T.C.23897105702) İsmet ERDEM’e; 28.410,64 TL.para cezası verilmesi ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:179

KARAR ÖZETİ: Genel

10.10.2018 tarih ve 3198 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğü yazısı ile  Küçükkuyu Beldesi Sahil Mahallesi Çam Sokak No:6 B Blok adresinde ,tapuda İ17D22B2B pafta, 188 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Bulunan Tariş Blokları B Blokta diğer bağımsız Bölüm sahiplerinin şikayeti üzerine 3.Kat üzerinde çatı arasında oluşan boşluğun Bağımsız Bölüm olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 03.10.2018 tarih ve 07 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir.3.Kat üzerinde çatı arasında oluşan boşluğun Bağımsız Bölüm olarak kim tarafından  kullanıldığı tespit edilemediği ve kapının kapalı olmasından dolayı içeri girilip m2 ölçülemediğinden para cezası kesilememiştir. 03.10.2018 tarih ve 07 sayılı Yapı Tatil Zaptı düzenlenen yerle ilgili  kapalı olan kapının kolluk kuvveti ve apartman malikleri  gözetiminde açılarak   B Blokta bulunan Bağımsız bölüm sahiplerinin ortak kullanımına açılmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

11.10.2018  tarihli Encümen  9  adet karardan ibarettir.