BELEDİYE ENCÜMENİNİN 12.04.2018  TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:51

KARAR ÖZETİ:Genel

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Beldemizi ziyaretinin 84.yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 05.01.2012 gün ve 2012/4 sayılı Encümen Kararımız ile Kurumumuz bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziği Koromuzun 15 Nisan 2018  Pazar  günü ücretsiz olarak halkımıza konser verilmesine, konser için afiş, davetiye vb. tanıtım broşürlerinin bastırılmasına, ikramda bulunulmasına, konsere katılacak olan orkestra üyelerinin ücretlerinin ve yapılacak her türlü giderin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:52

KARAR ÖZETİ:Genel

23 Nisan Ulusal Egemenlik  ve Çocuk Bayramı  etkinlikleri kapsamında; Kurumumuz tarafından 23 Nisan 2018  tarihinde Beldemizdeki çocuklar için 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenmesine ve bu  kapsamında  yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:53

KARAR ÖZETİ : Düzeltme (yola ,yeşil alana terk-ifraz)

11.04.2018  tarih ve 1124 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile  tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı Mevkii, i17d18c3b  pafta, 167 ada, 3 nolu parsel için  yola, yeşil alana terk ve ifraz dosyası için alınan 05.04.2018 tarih , 50 sayılı  Encümen Kararında (c ) parselle ilgili bilgiye yer verilmediği ayrıca yeşil alana terk bilgisi belirtilmediğinden alınan Encümen Kararının iptal edilmesine  Sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı Mevkii, i17d18c3b  pafta, 167 ada, 3 nolu parsel için hazırlanan yola, yeşil alana terk ve ifraz dosyasında bahsi geçen parselin zeytinlik vasfında olduğu, yeni oluşacak parselin cinsinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamalarında kapsamak üzere olumlu görüş yazısının aranılması gerektiği talimatı gereği 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  i17d18c3b  imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda, konut alanında kalmakta olup; 167 ada, 3 parselde zeytinlik vasıflı Yaşar İŞLER adına kayıtlı taşınmazın vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola ve yeşil alana olmak üzere kamuya bedelsiz  terkinden sonra kalan kısmın A nolu parselin tam imar parseli, B ve C  nolu parsellerin  artık (şuulu) imar parseli olacak şekilde  ifrazı hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:54

KARAR ÖZETİ:Genel

11.04.2018 tarih ve 1102 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün Başkanlık Makamı teklif yazısı ile Kurumumuz Fen İşleri Müdürlüğü’nün uygulama alanları içersinde kalan, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanları Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve bunun gibi kanunlar ile bağlı mevzuatında olan değişiklikler, düzenlemeler ve tebliğler konusunda, diğer taraftan imar mevzuatına göre yapılan plan tadilatları, ilave imar planları, 18. madde uygulaması, tevhit, ifraz dosyalarına yapılan itirazlar ve itirazlar sonucu oluşacak hukuki konularda Müdürlüğümüzün bilgilendirilmesi ve yapılacak işlemlerde kişilerin ve kamunun menfaatlerinin hukuka uygun olarak korunması ve yürütülmesi konularında bilgi sağlamak amacı ile 16.04.2018 tarihinden geçerli olmak üzere hizmet alımının yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:55

KARAR ÖZETİ: Yolaterk-İfraz

11.04.2018 tarih ve 1143 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen; İlgilisi Pakize SEZEN’in 11/04/2018 tarih ve 0772 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, TepeMahallesi Mevkii, i17d23a1b pafta, 104 ada, 3 nolu parsel için hazırlanan yola terk ve ifraz dosyasında bahsi geçen parselin Bahçeli Kagir Ev vasfında olduğu, yeni oluşacak parselin cinsinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik  i17d23a1b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve konut alanında kalmakta olup; 104 ada, 3 parselde Bahçeli Kagir Ev vasıflı Pakize SEZEN ve Fatma ÇALIK adına kayıtlı taşınmazın vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın A ve B nolu parsellerin   tam imar parseli olacak şekilde ifrazı hazırlanan dosya birimimizce uygun görülmüş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi .

KARAR NO:56

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi Sahil Mahallesi Cemali Burnaz Caddesi No:9  adresinde, tapuda İ17D23A1B pafta, 309 ada, 13 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Halil BURNAZ tarafından Kıyı Kenar içerisinde bulunan Triblex binanın çatı teras kısmı açılarak çatı kapalı alan yükseltilerek tekrar çatı yapıldığı Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda tespit edilmiş olup, Mimari proje ve eklerine aykırı inşaai faaliyet 12.04.2018 tarih ve 05  sayılı Yapı tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari  müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi Sahil Mahallesi Cemali Burnaz Caddesi No:9  adresinde, tapuda İ17D23A1B pafta, 309 ada, 13 parselde kayıtlı olan taşınmazla ilgili  3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak imar para cezası raporuna istinaden ilgilisi  Halil BURNAZ’a 5.037.43 TL para cezası verilmesi ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

12.04.2018  tarihli Encümen 6  adet karardan ibarettir.