12.10.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
252

BELEDİYE ENCÜMENİNİN  12.10.2017  TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

Belediyemiz Encümeni 12.10.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR NO:220

KARAR ÖZETİ:Genel

Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Akgün Albayrak Caddesi, 355 ada ,7 parsel üzerinde bulunan büfe yerinin 3 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile artırma yapılarak kiraya verilmesine Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:221

KARAR ÖZETİ:Pazaryeri tutanağı

5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun doğrultusunda  Beldemiz Küçükkuyu’da Cuma günleri kurulmakta olan gıda pazarında, Belediyemiz Zabıtaları tarafından pazar esnaflarına fiyat etiketi dağıtılmakta ve sattıkları ürünlerine fiyat etiketleri koymaları konusunda sözlü olarak uyarı yapılmakta  olup;  Belediyemiz Zabıta Amirliği tarafından, 06/10/2017 tarihinde gıda pazarında yapılan  kontrollerde ürünlerine fiyat etiketleri koymadıkları fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olan esnaflara 26/03/2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 13. Maddesinin (l) bendi “mallara etiket konulmasına aykırı hareket  edilmesinin yasak olduğu hükmü” gereği aşağıda adı yazılı esnaflardan her birine 5957 sayılı kanunun 13. Maddesinin (l) bendi gereği 132,00 TL ceza yazılmasına   ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

1) İsmail  BAŞAR (TC:31507089328 )

2) Ali ÇAYLAK  (TC:29983157600)

3) Müjdat  TUTUN (TC:35977134212)

4) Ahmet  AYBULUT (TC:22387399058)

5) Emin ÖZENİR (TC:25255303454

6) Yücel TOPRAKÇI  (TC:17977551428)

7) Hasan TOPAL (TC:14297720732)

8)  Nejdet ÇEVİK (TC:21679610642)

 

KARAR NO:222

KARAR ÖZETİ:Yola terk-İfraz

İlgilisi Vedat YALÇIN’ın 10/10/2017 tarih ve 20171739 kayıt sayılı dilekçesine istinaden 11.10.2017 tarih ve 20173075 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile   ; sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d18d4c pafta, 176 ada, 11 nolu parselle ilgili Küçükkuyu Belediyesi Encümenince  30/03/2017 tarih ve 68 nolu kararda  mülkiyet İbrahim ÖZPEK adına  olup;ancakalınan  karar sonrası  mülkiyet Küçükkuyu Yalçın İnş. Emlak Tarım ve Hayvancılık San.ve Tic.Ltd.Şti adına satın alınmak sureti ile tescil olduğundan sözkonusu Encümen Kararının iptal edilmesine ve  Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d18d4c pafta, 176 ada, 11 nolu parselle ilgili Yolaterk ve İfraz dosyasında bahsi geçen parselin zeytinlik vasfında olduğu, yeni oluşacak parsellerin cinslerinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamalarında kapsamak üzere olumlu görüş yazsısının aranılması gerektiği talimatı gereği 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı meclis kararıyla onaylanan  i17d18d4c imar paftasında  1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve konut alanında kalmakta olup; 176 ada, 11 parselde zeytinlik vasıflı Küçükkuyu Yalçın İnş. Emlak Tarım ve Hayvancılık San.ve Tic.Ltd.Şti adına kayıtlı taşınmazların vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d18d4c pafta, 176 ada, 11 nolu parselde  zeytinlik vasıflı Küçükkuyu Yalçın İnş. Emlak Tarım ve Hayvancılık San.ve Tic.Ltd.Şti adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz  yola ve terkinden sonra kalan kısmın B nolu parselin tam imar parseli, A nolu artık (şuulu) imar parseli olacak şekilde ifrazı hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. Maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:223

KARAR ÖZETİ:Yola terk

İlgilisi  Utku ŞEN ve Bülent KAYA’nın  11/10/2017 tarih ve 20171743 kayıt sayılı dilekçesine istinaden 11.10.2017 tarih ve 20173087 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı  Mevkii, i17d18d3c pafta, 127 ada, 11 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN:UİP-309) i17d18d3c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı Mevkii, i17d18d3c pafta, 127 ada, 11 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı Utku ŞEN ve Bülent KAYA adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:224

KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin  talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve  her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

Fatma ÖNGÜN: Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Barbaros Cadde No:54

Rahmetullah BATUR: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Şahin  Sokak No:7-9

KARAR NO:225

KARAR ÖZETİ: 2017/417990 ihale kayıt numaralı işin Kontrol Teşkilatınca  12/10/2017 tarih ve  20173089 sayılı yazısıyla talep etmiş olduğu konu Encümenimizce değerlendirilmiş olup; talep edilen personel desteğinin ;4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24. Maddesi “(Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi [1]  Madde 24- (Değişik: 30/7/2003-4964/46 md.)

Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

  1. a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
  2. b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.”  hükmü gereği 2017/417990 İKN ihalede %20 iş artışı kapsamında değerlendirilmek üzere yüklenici NİLSEM TEMİZLİK HİZMETLERİ GIDA SOSYAL HİZMETLER OTOMOTİV İNŞAAT DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ne bildirilerek, gereken önlemin alınması ve gereğinin yapılması konusuna   Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

12.10.2017  tarihli Encümen  6 adet karardan ibarettir.