13.04.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
206

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 13.04.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR  NO:72

KARAR ÖZETİ: Kesin Hesap

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.04.2023 tarih ve 6801 sayılı teklif yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun ‘’Kesin Hesap’’ başlıklı 64. Maddesi ile  Mahalli İdareler  Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ‘’Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi’’ başlıklı  40.Maddesi” Kesin hesap; mali hizmetler birimi tarafından mali yılın bitiminden itibaren hazırlanarak, üst yönetici tarafından …, belediyelerde Nisan ayı içinde encümene sunulur. Encümen kesin hesabı en geç Nisan ayının sonuna kadar inceleyip, görüşü ile birlikte meclisin Mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere üst yöneticiye sunar”hükmü gereği, Belediyemiz 2022 yılı Bütçe Gelir/Gider Kesin Hesabına dair sunulan cetvellerin incelenmesine ve  inceleme sonucunun Nisan Ayı sonuna kadar Belediye  Meclisine sunulmak üzere  karara bağlanmasına  Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 73

KARAR ÖZETİ: Hisse Satışı

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11.04.2023 tarih ve 2023/6780 sayılı yazısı ile teklif edilen Beldemiz M**** M********,  i17****** pafta, 3** ada 1* parselde kayıtlı 513,24 m² yüz ölçümlü arsanın belediyemize ait 131/25662 hissenin diğer hisse sahibi N********* Y******* tarafından 09.02.2023 tarihli dilekçesi ile tarafına satış talebi; 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle, satışı için 10.03.2023 tarih ve 2023/30 sayılı Meclis Kararı ile Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmiştir. Satışa dair  23.11.2022  tarih ve 4220 sayılı Başkanlık Oluru ile satışa konu taşınmazların bedel tespitinin yapılması için oluşturulan Arsa Satış Taktir Komisyonunca 3194  sayılı imar Kanununun Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar başlıklı   17.Maddesi “… Ayrıca belediye veya valilikler ile şuyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya…yetkilidir.” Hükmü doğrultusunda; tapuda Beldemiz M**** M********,  i17****** pafta, 3** ada 1* parselde Belediyemize ait 2,62 m²’lik kısmı ile  ilgili   11.04.2023 tarihli  Arsa Satış Takdir Komisyonu kararı ile metrekaresi 12.437,50 TL olmak üzere, toplam satış bedeli 32.586,25TL tespit edilmiş olup; Encümenimizce yapılan değerlendirmede; metrekaresinin 13.000,00TL den olmasına 13.000,00 x 2.62 = 34.060,00TL olarak belirlenen  satış bedelinden 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince  diğer hisse sahibi (TCKNo:564********) N********* Y*******’a satışının yapılmasının uygunluğuna   Encümenince katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:74

KARAR ÖZETİ: Hisse Satışı

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11.04.2023 tarih ve 2023/6781 sayılı yazısı ile teklif edilen Beldemiz M**** Mahallesi,  i17****** pafta, 1** ada 1* parselde kayıtlı 484,57 m² yüz ölçümlü arsanın belediyemize ait 379/2400 hissenin diğer hisse sahibi F**** S****** S**** tarafından 24.01.2023 tarihli dilekçesi ile tarafına satış talebi 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle, satışı için 10.03.2023 tarih ve 2023/29 sayılı Meclis Kararı ile Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmiştir. Satışa dair  23.11.2022  tarih ve 4220 sayılı Başkanlık Oluru ile satışa konu taşınmazların bedel tespitinin yapılması için oluşturulan Arsa Satış Taktir Komisyonunca 3194  sayılı imar Kanununun Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar başlıklı   17.Maddesi “… Ayrıca belediye veya valilikler ile şuyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya…yetkilidir.” Hükmü doğrultusunda; tapuda Beldemiz M**** Mahallesi i17****** pafta, 1** ada 1* parselde Belediyemize ait 76,52 m²’lik kısmı ile  ilgili 11.04.2023 tarihli  Arsa Satış Takdir Komisyonu kararı ile metrekaresi 12.437,50 TL olmak üzere, toplam satış bedeli 951.717,50TL tespit edilmiş olup; Encümenimizce yapılan değerlendirmede; metrekaresinin 13.000,00TL den olmasına 13.000,00 x 76,52 = 994.760,00TL olarak belirlenen  satış bedelinden hissedar F**** S****** S****’e satılması ile ilgili diğer hissedarlardan A*** P**** T****’in 28.03.2023 tarih ve 2354 sayılı, S******* T**** G*****’in 28.03.2023 tarih ve 2355 sayılı muvafakat dilekçeleri de göz önüne alınarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince diğer hisse sahibi (TCKNo:232********) F**** S****** S****’e satışının yapılmasının uygunluğuna Encümenince katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:75

KARAR ÖZETİ: Hisse Satışı

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11.04.2023 tarih ve 2023/6782 sayılı yazısı ile teklif edilen Beldemiz M**** Mahallesi,  i17****** pafta, 3** ada * parselde kayıtlı 4.744,68 m² yüz ölçümlü arsanın belediyemize ait 4993/158156 hissenin diğer hisse sahibi F**** R***** B********* ve M***** R**** M*** vekili M***** S*** B***********’ın  tarafından 12.01.2023 tarihli dilekçesi ile tarafına satış talebi 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle, satışı için 10.03.2023 tarih ve 2023/28 sayılı Meclis Kararı ile Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmiştir. Satışa dair  23.11.2022  tarih ve 4220 sayılı Başkanlık Oluru ile satışa konu taşınmazların bedel tespitinin yapılması için oluşturulan Arsa Satış Taktir Komisyonunca 3194  sayılı imar Kanununun Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar başlıklı   17.Maddesi “… Ayrıca belediye veya valilikler ile şuyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya…yetkilidir.” Hükmü doğrultusunda; tapuda Beldemiz M**** Mahallesi, i17****** pafta, 3** ada * parselde Belediyemize ait 149,79 m²’lik kısmı ile ilgili 11.04.2023 tarihli Arsa Satış Takdir Komisyonu kararı ile metrekaresi 13.937,50 TL olmak üzere, toplam satış bedeli 2.087.698,13 TL tespit edilmiş olup; Encümenimizce yapılan değerlendirmede; metrekaresinin 16.000,00TL den olmasına 16.000,00 x 149,79 = 2.396.640,00TL olarak belirlenen  satış bedelinden 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince  diğer hisse sahibi (TCKNo:619********) F**** R***** B********* ve (TCKNo:269********) M***** R**** M***’e satışının yapılmasının uygunluğuna   Encümenince katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:76

KARAR ÖZETİ: Yola Terk-ifraz (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.04.2023 tarih ve 2023/6809 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz sınırları içinde Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, M**** M********, M****  mevkii, i17******  pafta, 2** ada, * parsel ile ilgili Küçükkuyu Belediyesi Encümenince 02.03.2023 tarih ve 46 karar numarası ile alınan kararda yola terk, ihdas sonucu ile oluşacak parsellerin yön bilgisi sehven yanlış yazıldığından  alınan 02.03.2023 tarih ve 46  sayılı Encümen Kararının  iptaline ve  Beldemiz M**** Mahallesi, M**** mevkii, i17****** pafta, 2** ada, * parsel numaralı taşınmazda  yola terk ve ihdas işlemi Harita Mühendisi C******** I***** tarafından hazırlanan  söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Yola terk ve ihdas işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk ve ihdas işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan ve  ekli durum haritasında gösterilen M**** M********, M****  mevkii, i17******  pafta, 2** ada, * pafta parsel numaralı taşınmazda Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesinin, 2644 sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesine göre 2** ada, * parselin güney tarafında (A: 6,35 m²) yoldan ihdas edilerek Küçükkuyu Belediyesi adına arsa vasıflı tescil edilmesinin ve 2** ada, * parsel ile tevhid edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre uygun olan dosyanın onanmasının  uygunluğuna Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:77

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.04.2023 tarih ve 2023/6824 sayılı yazısı ile teklif edilen;  Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, A**** Sokak, No:**-* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 5** ada, 9*  parselde bulunan M***** A*** A**** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı çatı teras alanın üzerinde sundurma yapıldığı, zemin kat balkonun büyütüldüğü ve üzerine sundurma imalatı yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 07.04.2023 tarih ve 09 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:312********) M***** A*** A****’a toplamda 93.283,75TL (Doksanüçbinikiyüzseksenüçlira yetmişbeşkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 73.505,57TL (Yetmişüçbinbeşyüzbeşlira elliyedikuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 19.778,18TL (Ondokuzbinyediyüzyetmişsekizlira onsekizkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Belediye Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:78

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.04.2023 tarih ve 2023/6826  sayılı yazısı ile teklif edilen;  Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S**** Mahallesi, G******* Sokak, No:* adresinde ve tapuda İ17******  pafta, 3** ada, * parselde bulunan taşınmaz üzerinden ve eki projelere aykırı olarak malik Y**** Y***** tarafından  zemin katta  batı cephesinde yer alan balkon alanı kapatılarak kapalı alan m2’sinin arttırıldığı, kuzey cephesindeki balkon döşemesinin beton atılarak büyütüldüğü, giriş alanı kapatıldığı ve 1. Normal kat üzerinde batı cephesinde yer alan balkon alan kapatıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 07.04.2023 tarih ve 10 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:411********) Y**** Y*****’a toplamda 44.599,10  TL (Kırkdörtbinbeşyüzdoksandokuzlira onkuruş) para cezası verilmesinin uygunluğuna, Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin (ç) alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…”denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen cezanın 36.677,77TL(Otuzaltıbinaltıyüzyetmişyedilira yetmişyedikuruş) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 7.921,33TL (Yedibindokuzyüzyirmibirlira otuzüçkuruş) para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Belediye Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:79

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.04.2023 tarih ve 2023/6827  sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S**** Mahallesi, K**** K******** 1.caddesi, No:**/* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 1** ada, * parsel için Y**** G***** tarafından verilen 21.03.2023 tarihli dilekçe ve eklerine istinaden yapılan incelemede  ruhsat ve eki projelere aykırı olarak yapılan sundurmanın  eski malik İ**** Ö* tarafından yapıldığı görüldüğünden 12.01.2023 tarih ve 01 sayılı yapı tatil zaptı iptal edilerek Bağımsız bölüm maliki Y**** G***** adına İmar Kanunun 42. Maddesine göre alınmış olan   19.01.2023 tarih ve 13 sayılı Encümen Kararının iptal edilmesinin uygunluğuna ve 12.01.2023 tarihinde tespit edilen ruhsat ve eki projelere aykırı olarak yapılan imalat  eski malik   İ**** Ö*  adına 07.04.2023 tarih ve 12 sayılı yapı tatil zaptı tutularak yeniden mühürlenmiş olup; Ancak  kurumumuzun  yerel sisteminde yapılan incelemede İ**** Ö* ’ün  15.01.2018  vefat ettiği görüldüğünden Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar” başlıklı 38. Maddesinin 7. Fıkrasında ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesinde “Ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesinin idari para cezaları alanında da geçerli olduğu, verilen idari para cezalarının mirasçılarından tahsili olanağı bulunmadığı hükmü doğrultusunda ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi gereğince 3194 sayılı İmar kanununun 42.maddesinin uygulanamadığından   söz konusu yapı ile ilgili  yeni yapı sahibine    bir ay içinde yapının    aykırılığının  giderilmesine dair tebliğ yapılmasına  Belediye Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

13.04.2023 tarihli Encümen 8 adet karardan ibarettir.