13.12.2018 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
127

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 13.12.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR  AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:208

KARAR ÖZETİ:Genel

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 13.12.2018 tarih ve 3951 sayılı teklif yazısı ile uygun görüşle teklif edilen  30/06/2018 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri başlıklı . maddesi ” (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. ” hükmü ve yine 29/06/2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekillerince yürütülmesi başlıklı 5. maddesi ”…(2) bu yönetmelik kapsamında işveren veya işveren vekilleri, işsağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını ya da bir kısmını hizmet alımı yoluyla da temin edebilir” hükmü doğrultusunda Kurumumuzda çalışan işçi personel ile ilgili 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu ve ilgili Yönetmeliği kapsamında yüklenici ile imzalanan sözleşme 31/12/2018 tarihinde sona ermekte olup, 01/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl süreyle iş güvenliği uzmanı hizmet alımının yapılmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

13.12.2018  tarihli  Encümen  1  adet karardan ibarettir.