14.04.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
673

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 14.04.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

                                 

KARAR NO:41

KARAR ÖZETİ: Tutanak.

Zabıta Amirliğinin 12.04.2022 tarih ve 1316 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi, G********* M********, A****** C******, No:**/* adresinde bulunan D**** O** L***** unvanı ile D**** K****** isimli şahıs tarafından O** L***** T**** ve O***** faaliyet Konulu İşyerine Zabıta Amirliğince; 06.04.2022 tarihli Ruhsatsız işyeri tutanağı tanzim edilmiş olup; işyerinde 11/04/2022 tarihinde yapılan kontrolde ruhsatsız olarak faaliyette bulunmaya devam ettiği görülen işyeri mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir. Söz konusu yer ile ilgili tanzim edilen  tutanağa istinaden 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 6.maddesinde ’Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz’’ hükmü ve yine  Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin  10. Maddesinde: ’İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamazhükmü  ile 1608/1 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun   32. Maddesi gereği (TCKNo:184********) D**** K******’e 581,00TL(Beşyüzseksenbirlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:42

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.04.2022 tarih ve 2022/1345 sayılı teklif yazısı ile; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M*** M********, S******* D****** C****** No: 1**/* ve tapuda İ17****** pafta, 5** ada, 4* parsel üzerindeki N**** E*** ve İ** E*** adına kayıtlı 1 numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak beşik çatının yıkıldığı, yerine daha yüksek iki ayrı çatı oluşturulduğu, ayrıca çatı teras alanının üzerinde ahşap sundurma yapıldığı görüldüğünden ruhsat eki projeye aykırı olan imalatlar 04.04.2022 tarih ve 08 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:231********) N**** E*** ve (TCKNo:231********) İ** E***’e toplamda 51.898,98 TL (Ellibirbinsekizyüzdoksansekizlira doksansekizkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:43

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.04.2022 tarih ve 2022/1346 sayılı teklif yazısı ile; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, A**** A******* C****** No:**, tapuda İ17****** pafta, 2** ada, * parsel üzerindeki E**** Ö*** ve E*** A******* adına kayıtlı taşınmaz üzerine V******* T********** A.Ş. tarafından yer seçim belgesi alınmadan baz istasyonu kurulduğundan, 05.04.2022 tarih ve 09 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan kuruluş (V.No:925*******) V******* T**************** A.Ş. 7.206,27TL (Yedibinikiyüzaltılira yirmiyedikuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:44

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.04.2022 tarih ve 2022/1350 sayılı teklif yazısı ile; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, A**** A******* C****** No:**, tapuda İ17D23A2A pafta, 275 ada, 7 parsel üzerindeki E**** Ö*** ve E*** A******* adına kayıtlı taşınmaz üzerine Vodafone Telekomünikasyon A. Ş. tarafından yer seçim belgesi alınmadan baz istasyonu kurulduğundan, 05.04.2022 tarih ve 09 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden taşınmaz sahibi (TCKNo:140********) E**** Ö*** ve (TCKNo:181********) E*** A******* toplamda 7.206,27TL(Yedibinikiyüzaltılira yirmiyedikuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:45

KARAR ÖZETİ: Büfe Kiralama

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.04.2022 tarih ve 2022/1351 sayılı teklif yazısı ile; Gökçetepe Mahallesi, İ17D22B2B Pafta, 263 Ada, 14 Parsel ile Belediyemiz futbol sahası arasında kalan alan İmar Planında park olarak görülmekte olup; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesindeki şartları sağlaması koşulu ile kiralama işleminin yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce uygun görüldüğünden; Söz konusu büfe yerinin kurumumuza gelir sağlanması açısından kiraya verilmesi idaremizin menfaatine olacağından; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre 3 yıl süre ile ihale edilerek kiraya verilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.