15.04.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
251

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 15.04.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:18

KARAR ÖZETİ: Genel

Yazı İşleri  Müdürlüğünün 13.04.2021 tarih ve 0836 sayılı teklif yazısı ile; Ramazan ayının gelmesi nedeniyle Beldemizdeki vatandaşlarımıza sahur vaktininin geldiğini duyurmak amacıyla davulcu ayarlanmasına, bu işlem için ödenecek 3.750,00TL giderin  Belediyemizin bütçesinin  ilgili kaleminden ödenmesine;  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:19

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 15.04.2021 tarih ve 0866 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi Halil Efendi Caddesi No:42 adresinde bulunan; tapuda İ17D18D4C pafta, 129 ada, 18 parsel üzerinde (TCKNo:163********) Nuri USLUCAN’a ait dairenin Zemin kat ve 1.kat dairelerinin mimari proje ve eklerinde açık balkon olarak gözüken alanların 1,40×4,70×2= 13,16 m2’lik alanın tuğla ile örülerek kapalı alana dahil ettiği Belediyemiz Fen İşleri müdürlüğü Elemanları tarafından yapılan rutin kontroller sonucunda tespit edilerek 14.04.2021 tarih ve 04 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiş olup; Söz konusu aykırılıkların  3194 sayılı imar kanunun 32. maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden  Mal Sahibi (TCKNo:163********) Nuri USLUCAN’a 9.846,79TL (dokuzbinsekizyüzkırkaltılira yetmişdokuzkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

15.04.2021 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.