15.10.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
182

Belediye Encümeninin 15.10.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:198
Belediyemiz Encümeni 15.10.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Karar Düzeltme
Belediye Encümeninin 08.10.2015 gün ve 197 sayılı kararında karar düzeltmesi yapılarak; Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı mahallesi, Pafta: İ17D18C3A Ada:149, Parsel: A’da A harfi ile gösterilen alanın yoldan ihdasen tapu olmak üzere Küçükkuyu Belediyesi adına tapunun tescilinin 3194 sayılı İmar Kanunun 11.maddesinden sonra gelmek üzere “ ve 17.maddelerine ve 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21.maddesine” göre ibaresinin eklenerek uygun olduğuna, Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından 22189591568 T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:199
Belediyemiz Encümeni 15.10.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Festivallerde, etkinliklerde, yabancı ülkelere yapılan ziyaretlerde Beldemizi, Belediyemizi ve Ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak için Kurumumuz bünyesinde halk oyunları ekibi kurulmasına, yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:200
Belediyemiz Encümeni 15.10.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Küçükkuyu Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mehmet ÇALIŞKAN tarafından verilen 13.10.2015 tarihli yazı gündeme geldi. 2015-2016 yılı zeytin hasat mevsimi başladığından koruma başkanlığına beldemizdeki zeytinliklerde oluşabilecek hırsızlık vb.olaylara karşı hasat mevsimi süresince denetim ve kontrollerin yapılabilmesi için personel ve araç desteğinde bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:201
Belediyemiz Encümeni 15.10.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Aktarma
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 38.maddesine istinaden 2015 mali yılı bütçesinin yedek ödenekten fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı olduğundan diğer gider tertiplerine yapılacak olan aktarmaların listesi karar ekinde olup; 642.343,36 TL (Altıyüzkırkikibinüçyüzkırküçliraotuzaltıkuruş) uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:202
Belediyemiz Encümeni 15.10.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Hasan Ali ÖZDEN, Güner ÖZDEN sahil Mah.Mehmet Dede Efendi Cad. No:8
Hüseyin ÖZTÜRK Sahil Mah.Süleyman SAKALLI Cad. No:151
Osman Mustafa ÇALIŞKAN Sahil Mah.Süleyman SAKALLI Cad.no:153 Zemin Kat

KARAR NO:203
Belediyemiz Encümeni 15.10.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Yapı Denetim Görevlisi Metin ERTEK imzalı 09.10.2015 gün ve 20153283 sayılı 2015/49227 İKN ile 14.05.2015 tarihinde gerçekleştirilen ve 09.06.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanan Küçükkuyu Belediyesi muhtelif cadde ve sokaklarda yol düzenlemesi yapım işinde ihale kapsamında bulunan imar yollarında, imar planına göre yapılan yol genişlemeleri ve ilaveleri olacağı belirtilen yazısına istinaden; söz konusu işte Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 24 maddesi gereği ;
Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
Madde 24- (Değişik: 30/7/2003-4964/46 md.)
Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;
a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.
2015/49227 ihale kayıt numaralı ihalede %20 iş artışı kapsamında değerlendirilmesine, aynı yükleniciye artış talebinin bildirilerek gereken iş artışının yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.