BELEDİYE ENCÜMENİNİN 16.01.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:04

KARAR ÖZETİ: Genel

Belediye Meclisinin  08.01.2020 gün ve 2020/06 sayılı kararı ile Kurumumuza ait yola, yeşil alana terk edilmiş olan kısımların herhangi bir maksat amacıyla işgali ile ilgili işgal harcının 2020 yılı için metrekare cinsinden günlük 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 0,35 Kr ücret alınması doğrultusunda  Belediyemize ait kamuya bedelsiz terk edilmiş yeşil alanda bulunan ve konut yapı kooperatifleri tarafından kullanılan arıtma, sondaj ve bekçi evlerinin  Zabıta birimi tarafından her ay tespit yapılmasına ve  işgaliye bedellerinin  yılsonunda Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hesaplanmak suretiyle tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:05

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 15.01.2020 tarih ve 0151 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Kazım Karabekir 1.Cadde, No: 1 adresinde bulunan tapuda İ17D23A1A pafta, 187 ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Fuat KARAMAN ve Hissedarlarına ait binanın, zemin katta bulunan işyerinin önünde Mimari Projesinde Veranda olarak gözüken 26 m2’lik alanın üzerine gölgelik ( Sundurma ) yapıldığı ayrıca sundurma üzerine reklam panosu koyulduğu  , üst daire maliki tarafından şikayete konu olduğundan; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 22.11.2019 tarih ve 11 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir Mimari projesine uygun hale getirmesi için 1 ( Bir ) ay süre sonucunda yerinde yapılan kontrollerde projeye aykırı olan kısım eski haline getirilmediğinden; yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi Yapı Sahibi Fuat KARAMAN ve Hissedarları Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:06

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 15.01.2020 tarih ve 0169 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Halil Efendi Caddesi, No:42 adresinde İ17D18D4C pafta, 129 ada, 18 parsel üzerinde  Nuri USLUCAN’a ait dairenin  arka komşu parsele çekme mesafeleri içerisine bitişik olarak 3,90*1,90= toplamda 7,41 m2 ebatlarında yapılmakta olan müştemilat  Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda tespit edilmiş ve 15.01.2020 tarih ve 01 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari  müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi Halil Efendi Caddesi No:42  adresinde tapuda İ17D18D4C pafta, 129 ada, 18 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Mal Sahibi Nuri USLUCAN’a 1.424,73TL(bindörtyüzyirmidörtlira yetmişüçkuruş)para cezası verilmesine  ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

16.01.2020 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.