16.02.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
637

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 16.02.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 16.02.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:25
KARAR ÖZETİ:Ücret tarifesi
Beldemiz sınırları içerisinde bulunan şehirlerarası otobüs terminaline gelerek yolcu indirip bindiren (otobüs, minibüs v.b.) tüzel ve gerçek kişi sahipleri tarafından, peron yazısı ve diğer işlerde kullanılmak üzere Belediyemizden yazılı evrak talepleri doğrultusunda; düzenlenen onaylı evraklar için, 500.00 TL. ücret alınması ile ilgili olarak 20/10/2016 tarih ve 163 nolu Encümen Kararı alınmış olup,14.02.2017 tarih ve 20170146 sayılı S.S. 25 Nolu Ayvacık Birlik Kooperatif Başkanlığı tarafından verilen dilekçede alınan ücretin yüksek olduğunun ve ücretin yeniden değerlendirilmesi talep edilmiş olup; Yapılan değerlendirmede peron yazısı vb. onaylı evrak ücreti için alınan ücretin 200,00(ikiyüzlira)TL olarak alınmasına ve alınmış olan 20/10/2016 tarih ve 163 nolu Encümen kararının iptaline Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:26
KARAR ÖZETİ:Aktarma
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15.02.2017 tarih ve 20170415 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile teklif edilen 2017 yılı bütçesi ve nakit akışları göz önünde bulundurularak 0139-096101 Yedek ödenek tertibinden 1.000.000,00TL’nin aktarılmasına dair Müdürlük görüşü olumlu yönde alınmış olup ;Buna doğrultuda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Yedek Ödenek” başlıklı 38 inci Maddesi “(1) Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur. 09-Yedek Ödenek tertibi altındaki yedek ödenek dışındaki diğer tertiplere konulacak yedek ödenekler konulduğu amaç dışında kullanılamaz. Bu tertipten diğer tertiplere aktarma Encümen kararıyla yapılır.(2) Bu amaçla bütçede gerekli tertipler açmaya, bu tertiplere aktarma yapmaya ve tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve esaslarını tespite Encümen yetkilidir.”hükmüne istinaden; 0139-096101 Yedek Ödenekten-1.000.000,00TL’nin, 0620-065707 Yol Yapım Giderleri hesabına aktarılmasının Uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:27
KARAR ÖZETİ: Tevhit (Birleştirme)
1701 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 15.02.2017 gün ve 2017/70 sayılı yazılı başvurusuna istinaden 15/02/2017 tarih ve 20170416 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar Mevkii, i17d18d3c pafta, 316 ada, 7 ve 11 sayılı parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-309) i17d18d3c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup, konut alanında kalmakta olduğu ve dosyanın plana uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden ; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar mevkii, i17d18d3c pafta, 316 ada, 7 vasıflı Hasan ARKAİN ait taşınmaz ve ; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar mevkii, i17d18d3c pafta, 316 ada, 11 parsel arsa vasıflı Hasan ARKAİN’a ait taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
.