16.03.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
1099

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 16.03.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 16.03.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:48
KARAR ÖZET: Genel
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102.Yıldönümü etkinlikleri kapsamında kurumumuz tarafından 18 Mart 2017 tarihinde halkımıza lokma hayrı verilmesi ve Çanakkale’ye gezi düzenlenmesi için araç tahsis edilmesi doğrultusunda yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:49
KARAR ÖZET: İfraz , Yola Terk
İlgilisi Medine İPKİN’in 14/03/2017 tarih ve 20170348 kayıt sayılı dilekçesine istinaden 15.03.2017 tarih ve 20170748 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Gökçetepe Mahallesi, Pekmez Ocağı Mevkii, i17d23a1a pafta, 110 ada, 45 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d23a1a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Pekmez Ocağı Mevkii, i17d23a1a pafta, 110 ada, 45 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı Medine İPKİN adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinde sonra kalan kısmın A nolu tam imar parseli, B nolu artık (şuulu) imar parseli olacak şekilde ifrazı hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi
KARAR NO:50
KARAR ÖZET: İhdas
Kadastro Müdürlüğü’nün 13/03/2017 tarih ve 585029 kayıt sayılı yazısına istinaden; 15.03.2017 tarih ve 20170749 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı mahallesi, pafta i17d19d4a, 156 adadaki yoldan ihdas da A harfi ile gösterilen alan ile ilgili Küçükkuyu Belediyesi’nin almış olduğu 09/02/2017 tarih ve 24 Karar No sayılı Encümen kararı iptal edilerek, Çanakkale Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 13/03/2017 tarih ve 585029 kayıt sayılı yazısına istinaden; Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı mahallesi, pafta i17d19d4a, 156 adadaki yoldan ihdas da A harfi ile gösterilen alanın (2.97 m2) 3194 sayılı İmar Kanununu 11. Maddesine ve İmar Kanunun 17. Maddesi ile 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine uygun olduğuna ve Tapu Sicil Müdürlüğünde tescil işlemleri için Belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından 22189591568 T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:51
KARAR ÖZET: İfraz,Yola Terk
İlgilisi Hüseyin ÜLGER ve Mehmet Ali ÜNAL’ın 14/03/2017 tarih ve 20170347 kayıt sayılı dilekçesine istinaden 15.03.2017 tarih ve 20170750 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Akçukurlar Mevkii, i17d18c4d pafta, 241 ada, 2 nolu parsel için hazırlanan ifraz ve yola terk dosyası 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan i17d18c4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olup ; 241 ada,2 parselde zeytinlik vasıflı Selvi ÜLGER (2/16 hisse), Özgür ÜLGER (3/16 HİSSE), Özlem ÜLGER (3/16 hisse), Mehmet Ali ÜNAL (1/2 hisse) adına kayıtlı taşınmazın vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın A nolu parselin tam imar parseli, B ve C nolu parsellerin artık (şuulu) imar parseli olacak şekilde ifrazı hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:52
KARAR ÖZET: Tevhiden yola terk
İlgilisi Ahmet ÖZTÜRK ve Nebahat ÇELİK’in 15/03/2017 tarih ve 20170354 kayıt sayılı dilekçesine istinaden; 16.03.2017 tarih ve 20170759 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahalle Mevkii, i17d18d4d pafta, 133 ada, 49 nolu parsel Nebahat ÇELİK adına kayıtlı Bahçeli kagir ev, Gökçetepe Mahallesi, Makbere Mevkii, i17d18d4d Pafta, 133 ada, 18 ve 20 parseller Ahmet ÖZTÜRK adına kayıtlı zeytinlik vasıflı taşınmazların; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamalarında kapsamak üzere olumlu görüş yazsının aranılması gerektiği talimatı gereği 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı meclis kararına istinaden zeytinlik vasfının arsa olarak değiştirilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahalle Mevkii, i17d18d4d pafta, 133 ada, 49 nolu parsel Nebahat ÇELİK adına kayıtlı Bahçeli kagir ev vasıflı, Gökçetepe Mahallesi, Makbere Mevkii, i17d18d4d Pafta, 133 ada, 18 parsel Ahmet ÖZTÜRK adına kayıtlı zeytinlik vasıflı, Gökçetepe Mahallesi, Makbere Mevkii, i17d18d4d Pafta, 133 ada, 20 parsel Ahmet ÖZTÜRK adına kayıtlı zeytinlik vasıflı taşınmazların tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazların tevhid edilmesinden oluşacak A nolu parselin bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın B nolu tam imar parseli olacak şekilde 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:53
KARAR ÖZET: Aktarma
Mali Hizmetler Müdürlüğünce 2017 yılı bütçesi ve nakit akışları göz önünde bulundurularak ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0139-096101 Yedek ödenek tertibinden 53.000,00TL’nin aktarılmasına dair Müdürlük görüşü olumlu yönde alınmış olup 16.03.2017 tarih ve 20170758 sayılı Başkanlık Makamı teklif yazısı ile ; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Yedek Ödenek” başlıklı 38 inci Maddesi “(1) Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur. 09-Yedek Ödenek tertibi altındaki yedek ödenek dışındaki diğer tertiplere konulacak yedek ödenekler konulduğu amaç dışında kullanılamaz. Bu tertipten diğer tertiplere aktarma encümen kararıyla yapılır.(2) Bu amaçla bütçede gerekli tertipler açmaya, bu tertiplere aktarma yapmaya ve tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve esaslarını tespite Encümen yetkilidir.”hükmüne istinaden;0139-096101 Yedek Ödenekten-53.000,00TL’nin 0740-032602 Tıbbi Malzeme İlaç Alımına 50.000,00TL, 0911-035901 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderlerine 3.000,00TL aktarılmasının Uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

16.03.2017 tarihli Encümen 6 adet karardan ibarettir.

.