BELEDİYE ENCÜMENİNİN 17.05.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:75

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi , Hacı Bektaş Veli Sokak , No:11 adresinde Sebahattin VATAN adına kayıtlı  bina  ile  ilgili  verilen  14.05.2018 tarih ve 1016 sayılı dilekçe,Encümenimizce değerlendirilmiş olup; fosseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:76

KARAR ÖZETİ: 18.Madde Uygulaması

16.05.2018 tarih ve 1605 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile, Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi i17d18d3c pafta, 181 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parsellere  kadar olan taşınmazlar düzenleme sahasına alınmış olup;  DOP  0.3585982 hesaplanarak uygulama bittikten sonra oluşan  yeni imar adası ve parseller için hazırlanan   dosyadaki  kroki ve  hesap çizelgelerinin 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine istinaden uygun olduğuna, Fen İşleri Müdürlüğü ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına, ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:77

KARAR ÖZETİ: 18.Madde Uygulaması

5393 Sayılı Belediye Kanunun 35.maddesine istinaden konu Encümen Üyesi  Seher SÖZEN’in birinci derece akrabasıyla alakalı olduğundan gündem maddesi görüşülmeden toplantı salonunun dışına davet edildi. Seher SÖZEN’in  salon dışına çıkmasından sonra konu görüşülmeye başlandı.

16.05.2018 tarih ve 1606 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile, Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi i17d22b2a-İ17d22b2b pafta, 244 ada, 24-25-26-40-42 parsellere kadar olan taşınmazlar düzenleme sahasına alınmış olup;  DOP  0.3585982 hesaplanarak uygulama bittikten sonra oluşan  yeni imar adası ve parseller için hazırlanan   dosyadaki kroki ve  hesap çizelgelerinin 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine istinaden uygun olduğuna, Fen İşleri Müdürlüğü ilan panosunda bir ay süreyle askıya asılmasına, ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Encümenimizce  katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:78

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi Sahil Mahallesi Süleyman Sakallı Caddesi üzerinde bulunan ,tapuda İ17D22B2A pafta, 324 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde, 21.03.2018 tarih ve 0598 sayılı dilekçe ile Mülkiyet sahibi Güler FANUR tarafından basit tamirat için Belediyemizden izin istemiş, 12.04.2018 tarih ve 1198 sayılı yazımız ile yapının mevcut şeklini bozmadan tamirat izni verilmiştir. Ancak Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda tek katlı mevcut yapının üzerine 5mt.x6,50mt.=32,50 m2 ebatında çatı arası oluşturulduğu ve yapının mevcut şeklini bozduğundan 16.05.2018 tarih ve 06 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari  müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi Sahil Mahallesi Süleyman Sakallı Caddesi üzerinde bulunan ,tapuda İ17D22B2A pafta, 324 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili  3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak imar para cezası raporuna istinaden ilgilisi  Güler FANUR’a 4.506.16 TL.  para cezası verilmesi ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:79

KARAR ÖZETİ: İmar Yıkım Kararı 3194/32. Mad.

Küçükkuyu Beldesi Sahil Mahallesi Cemali Burnaz Caddesi No:9 adresinde ,tapuda İ17D23A1B pafta, 309 ada, 13 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Halil BURNAZ tarafından Kıyı Kenar içerisinde bulunan Triblex binanın çatı teras kısmı açılarak çatı kapalı alan yükseltilerek tekrar çatı yapıldığı Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 12.04.2018 tarih ve 05 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanunun 32.Maddesine istinaden verilen 30 günlük süre  sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına , 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

17.05.2018  tarihli Encümen 5  adet karardan ibarettir.