17.08.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
355

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 17.08.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 17.08.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:170
KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası
17.07.2017 tarih ve 20172051 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile yapılan bölge denetiminde Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi adresinde Ahmet GÜLSÜN isimli şahıs 10 KH 619 plaka nolu araç ile izinsiz seyyar olarak karpuz ve domates sattığı , herhangi izninin olmadığı tesbit edilmiş ve Belediyemiz Zabıtaları tarafından konu ile ilgili 06.07.2017 tarihli ve 000616 nolu Zabıt varakası düzenlenmiş olup;Tutanak altına alınan işlemle ilgili alınan 20.07.2017 tarih ve 2017/154 sayılı Encümen Kararında ilgili kişinin adres ve araç plakasının sevhen hatalı yazılmış olduğu görülmüş olup; Küçükkuyu Mıhlı mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi adresinde 10 KH 619 plaka nolu araç sahibi Ahmet GÜLSÜN’ne 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83. Maddesinin ( b) bendi gereği Ahmet GÜLSÜN‘e 227.00 TL para cezası yazılmasına , cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine ve 20.07.2017 tarih ve 2017/154 sayılı Encümen Kararının iptaline Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:171
KARAR ÖZETİ: Tevhid (Birleştirme)
1701 nolu LİHKAP’ın 09/08/2017 tarih ve 2017/426 kayıt sayılı başvurusuna istinaden 15.08.2017 tarih ve 20172351 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahalle, Kocakozlar mevkii, i17d18d3c pafta, 115 ada, 40 ve 41 parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-309) i17d18d3c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar mevkii, i17d18d3c pafta, 115 ada, 40 ve 41 nolu parseller Necibe İlknur ŞENOL adına kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:172
KARAR ÖZETİ: Tevhid (Birleştirme)
1701 nolu LİHKAP’ın 09/08/2017 tarih ve 2017/425 kayıt sayılı başvurusuna istinaden 15.08.2017 tarih ve 20172350 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahalle, Kocakozlar mevkii, i17d18d3c pafta, 115 ada, 38 ve 39 parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-309) i17d18d3c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar mevkii, i17d18d3c pafta, 115 ada, 38 ve 39 nolu parseller Necibe İlknur ŞENOL adına kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:173
KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Seyit YOLUN : Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Çayırlık 4. Sokak No:4 Fehmi SEZER :Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Limaniçi Sokak No:54 Barbaros YAZICI : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Bayraklı Sok. No:4 Hasan TOP, Gülşen ŞAHİN, Ersin KARABULUT : Küçükkuyu Sahil Mahallesi ,Kazım Karabekir 2. Cadde ,No:6
KARAR NO:174
KARAR ÖZETİ: Hizmet alımı
Başkanlık Makamının 31/05/2017 tarih ve 20171479 sayılı görevlendirmesine istinaden 2017/261608 ihale kayıt numaralı 90 gün süre ile 81 personel çalıştırılması hizmet alım işinin Kontrol Teşkilatınca, Başkanlık Makamına verilen 14/08/2017 tarih ve 20171393 sayılı yazısı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli oluru ile 2017 yılı içersinde Başkanlık hizmetlerimizin aksamaması için gerekli önlemlerin alınması istenmiştir.
05/10/2016 tarih ve 62 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Küçükkuyu Belediye Başkanlığı hizmetlerinin 2017 yılı içerisinde halkımıza aksatılmadan ulaştırılması amacıyla, mevcut yıl içinde yetersiz kalabilecek olan Belediyemiz hizmetlerine personel desteği sağlamak için gerçekleştirilen 2016/451755 ihale kayıt numaralı işe yapılan şikayet ve itirazen şikayet başvuruları sunucunda ihale sonlandırılamamıştır. 11/05/2017 tarih ve 20170654 sayı ile idaremiz kayıtlarına alınan Egemen Rezidans Hizmetleri Site Yönetimi Personel Temini Danışmanlık Temizlik Turizm Tekstil Fikir ve Sanat Eserleri San.Tic.Ltd.Şti. yazısından Kamu İhale Kurumununun, 22/02/2017 tarih ve 017/UH.III-621 sayılı kararına karşı Ankara 13. İdare Mahkemesine kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile dava açılmış olup, halen idaremize söz konusu ihale ile ilgili herhangi bir bilgi veya alınan karar ulaşmamıştır. Ankara 13. İdare Mahkemesi kararı sonrasında yapılacak temyiz veya itiraz başvurularının olası olması, mahkeme kararı sonrasında alınacak Kamu İhale Kurumu kararı ve akabinde alınacak ihale komisyon kararı ve sonrasında karara yapılacak itiraz süresi ve sözleşme yapılma süresi düşünüldüğünde söz konusu Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması için işin ivediliği ve kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması sebebiyle, 2017/261608 ihale kayıt numaralı işin bitiminden itibaren 31/12/2017 tarihine kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21-b maddesi gereği Pazarlık usulü ile (Pazarlık usulü Madde 21- Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.) 2017 yılı Belediye Bütçesi dikkate alınarak yol, yemek ve giyecek bedeli ödenmeden 124 gün süre ile 83 personel çalıştırılmasına, Temizlik Hizmetlerinin alınması için Brüt Asgari Ücretin % 55 (Yüzde ellibeş) fazlasına 52 personel, Büro Hizmetlerinin alınması için Brüt Asgari Ücretin % 50 (Yüzde Elli) fazlasına 27 personel, Koordinatör Personel Hizmetlerinin alınması için ise Brüt Asgari Ücretin % 170 (Yüzde Yüzyetmiş) fazlasına 1 personel, 4857 sayılı iş kanununun 30. maddesi gereğince Engelli işçi olmak koşuluyla Brüt Asgari Ücretin % 55 (Yüzde ellibeş) fazlasına 3 personel, ve yüklenici karının da % 7 olarak hesap edilip, söz konusu hizmet alımı ihalesinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:175
KARAR ÖZETİ: Ödenek Aktarma
17.08.2017 tarih ve 20172398 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin yedek ödenek başlığı altındaki 38. Maddesine istinaden 2017 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0139-096101 Yedek Ödenekten-324.000,00TL’nin 0139-011101 Temel Maaşlar koduna 30.000,00TL, 0139-011201 Zamlar ve tazminatlar koduna 10.000.00TL, 0139-021601 Sosyal Güvenlik Primi koduna 10.000,00TL, 0510-035990 Diğer Hizmet Alımları koduna 174.000,00TL, 0820-036101 Temsil Ağırlama Giderleri Koduna 100.000,00TL aktarılması ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ödenek aktarma başlığı altındaki 36. Maddesine istinaden 0111-032101 Kırtasiye Alımları kodundan 15.000,00TL, 0111-036101 Temsil Ağırlama Koduna 15.000,00TL, 0111-034204 Mahkeme Harç ve giderleri kodundan 20.000.00TL, 0111-036101 Temsil Ağırlama Koduna 20.000,00TL, 0111-037102 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat kodundan 15.000,00TL’nin 0111-036101 Temsil Ağırlama Koduna 15.000,00TL, 0139-032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Kodundan 50.000,00TL’nin 0139-034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar koduna 50.000,00TL, 0139-035202 Telefon Abonelik Kullanım kodundan 30.000,00TL’nin 0139-034390 Diğer Vergi Resim ve Harçlar koduna 30.000,00TL, 0139-037302 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım kodundan 5.000,00TL’nin 0139-035590 Diğer Kiralama Koduna 5.000,00TL, 0320-037303 Taşıt Bakım Onarım Giderleri Kodundan 5.000,00TL’nin 0320-011101 Temel Maaşlar koduna 3.000,00TL, 0320-011201 Zamlar ve Tazminatlar Koduna 1.000,00TL, 0320-011401 Sosyal Haklar Koduna 1.000,00TL, 0399-037102 Büro ve İşyeri Makine Alımları Kodundan 2.000,00TL’nin 0399-011501 Ek Çalışma Karşılıkları Koduna 2.000,00TL, 0421-032901 Bhçe Malzemesi Alımlarından 8.000,00TL’nin 0421-013102 Geçici İşçilerin Ücretleri Koduna 3.000,00TL, 0421-013302 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları Koduna 2.000,00TL, 0421-013502 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri Koduna 2.000,00TL, 0421-024601 Sosyal Güvenlik Primi Koduna 1.000,00TL, 0443-031401 Kereste ve Kereste Alımları Kodundan 20.000,00TL’nin 0443-031901 Diğer Mal ve Malzeme Alımları Koduna 20.000,00TL, 0443-032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Kodundan 2.000,00TL’nin 0443-035101 Etüt Proje Bilirkişi Koduna 2.000,00TL, 0443-038301 Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Kodundan 10.000,00TL’nin 0443-035101 Etüt Proje Bilirkişi Koduna 10.000,00TL, 0443-039302 Mezar ve Şehitlik Yapım Giderleri Kodundan 5.000,00TL’nin 0443-035390 Diğer Taşıma Giderleri Koduna 5.000,00TL, 0510-032301 Yakacak Alımları Kodundan 15.000,00TL’nin, 0510-013102 Geçici İşçi Ücretleri Koduna 15.000,00TL, 0510-032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları Kodundan 4.000,00TL’nin, 0510-013102 Geçici İşçi Ücretleri Koduna 4.000,00TL, 0510-035204 Haberleşme Giderleri Kodundan 1.000,00TL’nin 0510-013102 Geçici İşçi Ücretleri Koduna 1.000,00TL, 0510-035402 Sigorta Giderleri Kodundan 5.000,00TL’nin 0510-037390 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri Koduna 5.000,00TL, 0510-031801 Metal Ürünü Alımları Kodundan 70.000,00TL’nin 0510-035990 Diğer Hizmet Alımları Koduna 70.000,00TL, 0510-031901 Diğer Mal ve Malzeme Alımları Kodundan 150.000,00TL’nin 0510-035990 Diğer Hizmet Alımları Koduna 150.000,00TL, 0510-032202 Temizlik Malzeme Alımları Kodundan 18.000,00TL’nin 0510-035990 Diğer Hizmet Alımları Koduna 18.000,00TL, 0510-032501 Giyecek Alımları Kodundan 4.000,00TL’nin 0510-035990 Diğer Hizmet Alımları Koduna 4.000,00TL, 0510-035402 Sigorta Alımları Kodundan 60.000,00TL’nin 0510-035990 Diğer Hizmet Alımları Koduna 60.000,00TL, 0510-037103 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları kodundan 125.000,00TL’nin 0510-035990 Diğer Hizmet Alımları Koduna 125.000,00TL, 0510-037190 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Kodundan 38.000,00TL’nin 0510-035990 Diğer Hizmet Alımları Koduna 38.000,00TL, 0510-037303 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri Kodundan 77.000,00TL’nin, 0510-035990 Diğer Hizmet Alımları Koduna 77.000,00TL, 0510-037304 İş Makinası Onarım Giderleri Kodundan 34.000,00TL’nin 0510-035990 Diğer Hizmet Alımları Koduna 34.000,00TL, 0820-032105 Baskı ve Cilt Giderleri Kodundan 50.000,00TL’nin 0820-036101 Temsil Ağırlama Giderleri Koduna 50.000,00TL aktarılmasının uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:176
KARAR ÖZETİ: 18.Madde uygulaması
17.08.2017 tarih ve 20172416 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mah i17d23a2a Pafta, 239 adanın bulunduğu bölgede düzenleme sınırı belirlenerek 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması yapılmasının uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:177
KARAR ÖZETİ: 18.Madde uygulaması
17.08.2017 tarih ve 20172417 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mah i17d23a2a Pafta, 290 adanın bulunduğu bölgede düzenleme sınırı belirlenerek 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması yapılmasının uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

17.08.2017 tarihli Encümen 8 adet karardan ibarettir.