18.07.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
191

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 18.07.2019TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:86

KARAR ÖZETİ: Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 05/07/2019 tarihinde saat:16:30’da Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi,  Gazze Caddesi kenarında bulunan Beydağı İnşaat ünvanı ile Cevdet İNALKAÇ’ın inşa ettiği binalardan Atatürk Caddesine kanalizasyon pis suyu akıttığı görülmüş olup; 05/07/2019 tarih ve 000046 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden; 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ve Küçükkuyu Belediye  Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 8. Maddesinin (ç) bendi gereği işlem yapılması ve ilgilisi Cevdet İNALKAÇ’a  320,00TL (Üçyüzyirmilira)para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine;ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasınaEncümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:87

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi sınırları içinde bulunan Behçet AYDIN ve Hissedarları adına kayıtlı tapuda 502 ada, 6 parsel üzerinde tarım alanı içerisinde izinsiz ve kaçak olarak yapılmış olan hayvan barınağı ( Damı ) Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü elemanları tarafından yapılan rutin kontroller sonucunda 17.07.2019 tarih ve 05 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu tapuda 502 ada, 6 parselde kayıtlı olan taşınmazla ilgili  3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak imar para cezası raporuna istinaden Mal Sahibi Behçet AYDIN ve Hissedarlarına 2.231,59TL.(ikibinikiyüzotuzbirlira ellidokuzkuruş) para cezası verilmesi ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:88

KARAR ÖZETİ: Genel

Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi ,Jandarma Çavuş Şehit Emin Pamukçu Sokak, No:2 de 235 ada ,1 parsel içinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan Kurumumuza ait taşınmazların kiralama ihalesi 18/07/2019 tarihinde yapılmış, ihalede 2,3,4,5,7 ve 8 nolu yazıhaneler ile 9 nolu büfeye istekli çıkmadığından ihale edilememiştir. Diğer taraftan aynı adreste yer alan 10 nolu yazıhanenin de kiralama süresi 25/08/2019 tarihinde biteceğinden yukarıda sayılan 2,3,4,5,7,8,9 ve 10 nolu taşınmazların  tekrar ihaleye çıkarılarak Kurumumuza gelir sağlanması idaremizin menfaatine olacağından ilgili yerlerin 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45.maddesine göre ihale edilerek 3 yıllığına kiralanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

18.07.2019 tarihli Encümen 3  adet karardan ibarettir.