19.01.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
369

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 19.01.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 19.01.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:6
KARAR ÖZETİ: Genel
Kurumumuza dilekçe ile başvuruda bulunan ,aşağıda isimleri ve adresleri belirtilen malik sahiplerinin verdikleri dilekçeler ile bina fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve bedelinin su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Vahit KOZALI ve toplu imza sahipleri: Mıhlı Mah.Hacı Bektaş Veli Sok.No:10 Seçkindaş Apt./Küçükkuyu
Mustafa KUTUCU: Mıhlı Mah.Bağbaşı 8. Sok.No:8 /Küçükkuyu
Sevet AKDEMİR: Mıhlı Mah.Akgün Albayrak Cad.No:6 /Küçükkuyu
Güngör AY ve toplu imza sahipleri: Mıhlı Mah.Zeus Cad.No:31/Küçükkuyu
İsa KIRIK: Gökçetepe Mah. Güneşli Sok.. No:4/Küçükkuyu
Vecihi ÖZKOCA: Mıhlı Mah.Akarsu 2.Sok..No:1 /Küçükkuyu
Hayriye SEZER : Mıhlı Mah.Rauf Denktaş Bahçelievler 2.Sok.No:4 /Küçükkuyu
Hakkı ALICI: Gökçetepe Mah. Atatürk Cad. No:110/Küçükkuyu
Emine Süheyla SELÇUK: Mıhlı Mah.Bağbaşı 3.Sok..No:6 /Küçükkuyu
İsmail DEMİR: Gökçetepe Mah. Esentepe Sok.. No:3/Küçükkuyu
Begüm DERMANCIOĞLU ve toplu imza sahipleri: Mıhlı Mah.Zübeyde Hanım Cad. No:13 /Küçükkuyu
Ülkünur ŞEFLEK ve toplu imza sahipleri: Sahil Mah.Penguen Sok.No:6 /Küçükkuyu
Ebru ŞENGÖZ ve toplu imza sahipleri:Sahil Mah.Mimar Sinan Sok.Yurdum Apt. No:36 /Küçükkuyu
Adem YILDIRIM ve toplu imza sahipleri: Mıhlı Mah.Zeus Cad.No:21 /Küçükkuyu
Sevim YORULMAZ ve toplu imza sahipleri: Mıhlı Mah.Orkide Sok. No:17 /Küçükkuyu
Tunay GÖZÜN ve toplu imza sahipleri: Gökçetepe Mah. Celal Bayar Cad. No:39/ Küçükkuyu
Nazım ERCAN: Mıhlı Mah.Eroğlu 1.Sok. No:12 /Küçükkuyu
KARAR NO:7
KARAR ÖZETİ: Genel
Kurumumuza ait Atıksu Arıtma Tesisinde işletme sorumlusu olarak bir adet elektrik mühendisi ile yüksek gerilim tesisleri işletme sorumluluğu hizmet sözleşmesi yapılmasına, sözleşmeyi imzalamak için Belediyemizde Çevre Mühendisi olarak görev yapmakta olan (TC.15049643866) Şükrü GÖREL’in yetkilendirilmesine ve giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:8
KARAR ÖZETİ: Aktarma
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.01.2017 tarih ve 20170183 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile teklif edilen Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2017 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0139-096101 Yedek Ödenekten-250.000,00(İkiyüzellibinlira)TL’nin 0139-058951 İller Bankasına Verilen Paylar hesabına 100.000,00(Yüzbinlira)TL, 0510 013201 İhbar ve Kıdem Tazminatları hesabına 50.000,00(ellibinlira)TL ve 0139 095101 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneğine 100.000,00(Yüzbinlira)TL aktarmanın yapılmasının Uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:9
KARAR ÖZETİ: Kiralama
Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi İ17D23A1A pafta 233 ada 1 parselde bulunan dükkanların; 3 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile artırma yapılarak ayrı ayrı kiraya verilmesinin Uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:10
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
17.01.2017 tarih ve 20170178 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen ;ilgilisi Cennet KAYA Vk. Ali ÖZTÜRK’ün 17/01/2017 tarih ve 20170049 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a pafta, 346 ada, 1 parsel için hazırlanan yola terk dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-309) İ17d19d4a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, İ17d19d4a pafta, 346 ada, 1 parselde zeytinlik vasıflı Cennet KAYA adına kayıtlı taşınmazın vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:11
KARAR ÖZETİ: Tevhit- Yola Terk
19.01.2017 tarih ve 20170195 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen,Şermin Şule ARIBURNU ve MuhsineDEMİR’in 19/01/2017 tarih ve 20170059 kayıt sayılı dilekçesine istinaden; sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda;Sahil Mahallesi, Sahil Mevkii, i17d23a1a pafta, 259 ada, 5,6 ve 9 nolu parseller için hazırlanan tevhiden yola terk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) İ17d23a1a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Çay Mahalle Mevkii, İ17d23a1a pafta, 259 ada, 5 nolu parsel Bahçeli Kagir Ev vasıflı Muhsine DEMİR’e ait taşınmaz, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Çay Mahalle Mevkii, İ17d23a1a pafta 259 ada, 6 parselde kayıtlı arsa vasıflı Muhsine DEMİR’e ait taşınmaz ve Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Sahil Mevkii, İ17d23a1a pafta, 259 ada, 9 parsel Şermin Şule ARIBURNU’na kayıtlı arsa vasıflı taşınmazların tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazların tevhit edilmesinin ve bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın tam imar parselleri olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

19.01.2017 tarihli Encümen 6 adet karardan ibarettir.