19.11.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
129

Belediye Encümeninin 19.11.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir. Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:231
Belediyemiz Encümeni 19.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
05.01.2012 gün ve 2012/4 sayılı encümen kararımız ile Kurumumuz bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziği Koromuzun eğitimci ( koro şefi ) ve koro müzisyenlerinin ücretlerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:232
Belediyemiz Encümeni 19.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ile 15/11/2009 tarihinde yapılan maaş ödeme protokolü 15/11/2014 tarihinde sona erecektir. Beldemizde bankacılık hizmetlerini sunan bankaların ATM cihazları ile verdikleri hizmetler göz önünde tutulduğunda maaş ödeme ile ilgili hizmetlerin bir çok banka tarafından gerçekleştirilebileceği kanısına varıldığından, 30/10/2014 tarih ve 213 sayılı Encümen kararının iptal edilerek, beldemizde ve çevremizdeki bankalardan teklif alınarak Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı ve 10 Ağustos 2010 tarih, 2010/17 sayılı genelgesine dayanılarak 5 yıl süreli hizmet alımının yapılmasına ve alınacak promosyonun personele dağıtılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:233
Belediyemiz Encümeni 19.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Öğretmenler Günü Etkinlikleri
24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle kurumumuz tarafından Beldemizde görev yapan ve emekli olan öğretmenlere yönelik kutlama etkinlikleri çerçevesinde yemek ve eğlence düzenlenmesine, hediyeler ile plaket verilmesine ve masrafların bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:234
Belediyemiz Encümeni 19.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Ahmet ÇELİKKAYA Sahil Mah.Gülsüm CAMGÖZ Cad.no:12
Nadire TOPSAKAL Sahil Mah.Gülsüm CAMGÖZ Cad.no:7
Recep Ferit DÖKMECİ Sahil Mah.Gülsüm CAMGÖZ Cad. Aşık Veysel Sk. no:1
Sebahat TEZCAN Sahil Mah.Gülsüm CAMGÖZ Cad.no:22-24
Gülşen KAPTAN Sahil Mah.Gülsüm CAMGÖZ Cad.no:19

KARAR NO:235
Belediyemiz Encümeni 19.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Aktarma
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 38.maddesine istinaden 2014 mali yılı bütçesinin yedek ödenekten fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı olduğundan diğer gider tertiplerine yapılacak olan aktarmaların listesi karar ekinde olup; 207.350,00 TL(İkiyüzyedibinüçyüzelliTürkLirası) Uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:236
Belediyemiz Encümeni 19.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından 23.09.2014 tarihinde onaylanan 2014/974 esas, 2014/836 nolu kararında Belediye encümenimizin 23.12.2010 tarih ve 2010/261 sayılı encümen kararını iptal ettiğinden mahkeme kararlarına uyulması zorunluluğu nedeniyle 2010/261 sayılı encümen kararı 30.10.2014/214 sayılı encümen kararı ile iptal edilmiştir.09.12.2009 tarih ve 5940 sayılı yasanın 2.maddesi ve yeni yasa düzenlemesi baz alınarak 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesine göre idaremizce yeniden işlem tesis edilmesi yoluna gidilmiştir. Kurumumuz Fen işleri Müdürlüğü’nün 19.11.2014 tarih ve 20143507 sayılı yazısı ile Beldemiz Sahil Mahallesi, tapuda pafta:İ17D22B2A, ADA:318, parsel 14’de Hüseyin Tahsin SÖNMEZ, Ayşe Berrin UYAR adına kayıtlı taşınmaz üzerinde izinsiz ve ruhsatsız yapılan bina 19.11.2014 tarih ve 2014/14 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden mal sahipleri Hüseyin Tahsin SÖNMEZ ve Ayşe Berrin UYAR’a toplam 30.887,57 TL ( OtuzbinSekizyüzseksenyediTürkLirasıElliYediKuruş ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, mal sahipleri Hüseyin Tahsin SÖNMEZ ve Ayşe Berrin UYAR için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.