19.11.2020 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
318

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 19.11.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR  NO:105

KARAR ÖZETİ: (Genel) Riskli Binalar.

Fen İşleri Müdürlüğünün 17.11.2020 tarih ve 2960 sayılı teklif yazısı ile İzmir ili, Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen depremin Beldemizde de etkili bir şekilde hissedilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 02/11/2020 tarih ve 2843 sayılı yazımız ile Beldemiz sınırları içinde deprem yönetmeliğinden önce inşaa edilmiş binaların hasar tespiti ve kontrolünü yapmak için uzman personel bulunmadığından bahisle, uzman personel görevlendirilerek gerekli hasar tespit çalışmalarının yapılması ve riskli yapıların belirlenmesi istenmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 10/11/2020 tarih ve 26118 sayılı yazısı ile 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 14/04/2014 tarih ve 7663 sayılı Hasar Tespit Genelgesinin tanımı ve kapsamı maddesinde ”Hasar tespit çalışması binaların muhtemel afetler karşısındaki davranışını, performansını ve riskini ortaya koyar nitelikte ve kapsamda değildir. Bir binaya afetten sonra yapılan hasar tespit çalışması, sadece olmuş afetin binada meydana getirdiği hasarın tespitini içerir. Geçmiş afetlerin binada meydana getirdiği hasarlar ya da binanın bakımsızlığı ve ekonomik ömrünü tamamlamış olması gibi nedenler ile oluşan hasarlar, projelendirme ve imalat hataları bu çalışmalar sırasında dikkate alınmaz.denilmekte, aynı maddenin; Afet etkisi belirleme çalışması başlıklı (a) bendinde ”Afet etkisi belirleme çalışması; afet sonrası hasarın yoğun olduğu bölgelerin ve bu bölgelerde bulunan acil yıkımı gereken binaların tespiti, acil yardım ve geçici iskan yardımı yapılacak afetzedelerin belirlenmesi ve kesin hasar tespit çalışmaları için gerekli bilgilerin sağlanmasıdır. Meydana gelen bir afetin genel hayata etkililiği veya etkisizliği bu çalışma sonuçlarına göre değerlendirilir…” denilmektedir. Kesin hasar tespit çalışması başlıklı (b) bendinde ”Kesin hasar tespit çalışması; afet etkisi belirleme çalışmasına göre genel hayata etkililik kararı alınan bölgelerde gerçekleştirilen hak sahipliği, yer seçimi, kira yardımı gibi işlemlere esas teşkil eden hazırlık çalışmalarıdır. Binalar tek tek incelenerek hasar sınıflandırmasına tabi tutulurlar” denilmektedir. Ayrıca 6306 sayılı Afet Riski Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve bu kanunun uygulama yönetmeliğinin 7. maddesinin 2 fıkrasının (a) bendinde; ”Riskli yapıların tespiti; Öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptırılır. Riskli yapı tespiti talebi, elektronik yazılım sistemi üzerinden yapılır. 23/06/1965 tarihli 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmadığı için arsa paylı tapu var ise, arsa üzerinde fiilen bulunan yapının riskli yapı tespiti, yapının sahibi olan arsa payı sahibince yaptırılır. Arsa üzerindeki, yapının başkasına ait olması ve bunun da tapu kütüğünde belirtilmiş olması halinde, riskli yapı tespiti lehine şerh olan tarafça yaptırılır.denilmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce afet etkisi belirleme çalışması yapılmaktadır. 30/10/2020 tarihinde İzmir İli Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen depremden etkilenmiş Belediyemiz sınırlarından herhangi bir hasar tespiti talebi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne intikal etmemiş olup, Maliklerce söz konusu deprem kaynaklı hasar tespit başvurusu olması halinde afet etkisi belirleme çalışmaları kapsamında gerekli hasar tespit işlemleri yapılacaktır. Ayrıca deprem dışı unsurlardan dolayı (hasarlı, kullanım ömrü ve fiziksel ömrünü tamamlamış, bakımsız, proje ve imalat hatası olan) risk teşkil ettiği düşünülen binalar, listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının https://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapi-tespiti-ile-ilgili-kuruluşlar internet sayfasında yayınlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapıların tespiti için yetki verilen kurum ve kuruluşlara ilgilileri tarafından risk tespitinin hazırlattırılması gerekmektedir. Yukarıda da bahsedildiği üzere, risk teşkil ettiği düşünülen binalar için; bina ve/veya mülkiyet sahiplerince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının https://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapi-tespiti-ile-ilgili-kuruluşlar internet sayfasında yayınlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapıların tespiti için yetki verilen kurum ve kuruluşlara bizzat başvurmalarının gerektiği bilgisinin, ”Belediyemiz internet sayfasından ve ses sisteminden ve yine belde halkının yoğun bulunduğu alanlarda görsel ve yazılı olarak yayın yapılarak” verilmesi konusunun uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

19.11.2020 tarihli Encümen 1 adet karardan ibarettir.