20.04.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
1090

BELEDİYE ENCÜMENİNİN  20.04.2017  TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

Belediyemiz Encümeni 20.04.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR NO:80

KARAR ÖZETİ: Kesin Hesap

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/03/2017 tarih ve 20170872 sayılı Encümene teklif yazısı eki Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanunun “Kesin Hesap” başlıklı 64 üncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi” başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına göre Nisan  ayı içinde görüşülüp karara bağlanması için Belediye Encümenine sunulmuş ve 30.03.2017 tarih ve 2017/64 sayılı Encümen kararı ile incelemeye alınmış olup,  Buna göre ;5393 sayılı Belediye Kanunun 64 ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi gereğince Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Nisan  ayı içinde Encümen tarafından ayrıntılı olarak tektik edilip görüşülen Küçükkuyu Belediyesinin 2016 Mali Yılına ait Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek:29), Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek:30), Finansman Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli (Örnek 31), Yönetim döneminde görev yapan Muhasebe yetkililerine ait Liste(Örnek 70), Genel Mizan Cetveli (Örnek 76), Bilanço (Örnek 77) ve Taşınır Kesin Hesap Cetvellerini içeren 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabın iş bu cetvellerde görüldüğü gibi usule uygunluğunun aynen kabulüne,  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:81

KARAR ÖZETİ:Genel

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Beldemizi ziyaretinin 83.yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 05.01.2012 gün ve 2012/4 sayılı Encümen Kararı ile Kurumumuz bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziği Koromuzun 25 Nisan 2017 Salı günü ücretsiz olarak halkımıza konser verilmesine, konser için afiş, davetiye vb. tanıtım broşürlerinin bastırılmasına, ikramda bulunulmasına, konsere katılacak olan orkestra üyelerinin ücretlerinin ve yapılacak her türlü giderin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:82

KARAR ÖZETİ: Düzeltme (tevhid – yola terk)

İlgilisi Çiftçi Petrol Ürünleri Turz.İnş.Gıda Tic.Ltd.Şti.  ve Hasan ÇELİK Vekaleten Mehmet ÇİFTÇİ’nin 11/04/2017 tarih ve 20170484 kayıt sayılı dilekçesine  istinaden; 19.04.2017 tarih ve 201701057 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a pafta, 156 ada, 11,12 ve 15 nolu parsellerle ilgili Küçükkuyu Belediyesi Encümenince 13/04/2017 tarih ve 77 Karar no ile alınan Encümen kararı iptal edilerek; sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a pafta, 156 ada, 11,12 ve 15 nolu parseller için hazırlanan tevhiden yola terk dosyası 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  İ17d19d4a  imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olup, 156 ada 11 ve 12 nolu parsellerin arsa vasfına çevrilmesinde sakınca yoltur.Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a pafta, 156 ada, 11 nolu parsel Meyvalık vasıflı Hasan ÇELİK adına kayıtlı taşınmaz, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a pafta, 156 ada, 12 parsel Bahçe vasıflı Hasan ÇELİK adına kayıtlı taşınmaz, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a pafta, 156 ada, 15 parsel arsa vasıflı Çiftçi Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı taşınmazların tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazların tevhid edilmesinin ve bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:83

KARAR ÖZETİ: 5326 sayılı yasanın 13. Maddesi gereği denetim tutanağı

Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 13/04/2017 tarihinde saat: 19.00’da Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesinde Bora hafriyat tarafından (Kamil ACAR) izinsiz kazı yapıldığı ve belediyeye ait zeytin ağacını sökerek yer değiştirme işlemi yaptığı tespit edilerek tutanak altına alınmış  olup;Yapılan tespit sonucu Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 13. Maddesinin (n) bendine göre izinsiz kazı yapmak yasak olduğundan, Bora hafriyat (Kamil ACAR ) hakkında tutulan  tutanakla  ilgili Zabıta Uygulama Yönetmeliğimizin 13. Maddesinin( n) bendi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL. para cezası yazılmasına ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:84

KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin  görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin  talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve  her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Fikri Bekir ÖZSOY ve Ayhan ÖZSOY: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Gül Sokak No:6

İbrahim YILMAZ: Küçükkuyu., Mıhlı Mahallesi, Bayraklı Sokak No:4

Ayşegül AKSU: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Behram Cadde No:3

 

 

20.04.2017  tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.