BELEDİYE ENCÜMENİNİN 20.12.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:209

KARAR ÖZETİ: Genel

31.12.2018 Pazartesi  akşamı kutlanacak olan yılbaşı için kurumumuzca kutlama etkinlikleri    ( havai fişek atılması vb.) düzenlenmesinin uygunluğuna ve yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:210

KARAR ÖZETİ: Genel

2018/324283 ihale kayıt numarası ile gerçekleştirilen ve 13/08/2018 tarihinde sözleşmesi imzalanan Küçükkuyu Belediyesi muhtelif imar yollarında kilitli beton parke taş,beton bordür ve beton yağmur oluğu ile yol yapım işinde, yüklenici Gençbay Parke Taş.İnş.Hafr.Tic.Ltd.Şti nin 19/12/2018 tarihli dilekçesine istinaden Yapı Denetim Görevlisinin 19/12/2018 tarih ve 4003 sayılı yazısı ile Kasım ve Aralık ayı içersinde imalat yapılan yolların yoğun trafik akışı  ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda olması diğer taraftan yağış sebebi ile çamur olan tabi zeminin kuruduktan sonra zemin çalışmalarının yapılarak yükleniciye hazır hale getirilmesi çalışmalarında aksaklıklar olması sebebi ile çalışmaların dönem dönem aksaması yüklenicinin işi süresinde bitirmesini olumsuz yönde etkilemiş olup, söz konusu dönemde çalışılması gereken günler yeterli bir verimlilikte ilerleyememiştir. Yapı denetim görevlisinin 19.12.2018 tarih ve 4003 sayılı yazısı ile kalan imalatların yapılması esnasında oluşabilecek olumsuzluklar belirtilmiş ve  yüklenicinin kendisinden kaynaklanmayan durumun ortaya çıkması üzerine sözleşmede belirlenen havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı 01/01/2019-15/03/2019 arası günler hariç 24/12/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere taahhüdün yerine getirilerek geçici kabule hazır duruma gelmesi için 30/04/2019 tarihine kadar 53 gün süre verilmesine Belediyemiz Encümenince oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:211

KARAR ÖZETİ: Tevhiden yola terk

Lütfü CAN’nın  13/12/2018  tarih ve 2717  kayıt sayılı dilekçesine  istinaden; 20.12.2018 tarih ve 4013 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Gökçetepe Mahallesi, Makbere Mevkii, i17d18d4c pafta, 209 ada, 3 ve 8 nolu parseller için hazırlanan tevhiden yola terk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  i17d18d4c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Makbere Mevkii, i17d18d4c pafta, 209 ada, 3  nolu  parsel tek katlı kagir ev ve arsa vasıflı, 209 ada, 8 nolu parsel arsa vasıflı taşınmazların tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazların tevhid edilmesinin ve bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi .

KARAR NO:212

KARAR ÖZETİ: Tevhiden yola terk

Yaşar İŞLER’in  18/12/2018  tarih ve 2739 kayıt sayılı dilekçesine  istinaden; 20.12.2018 tarih ve 4014 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı Mevkii, i17d18c3b pafta, 167 ada, 4,5 ve 9 nolu parseller için hazırlanan tevhiden yola terk dosyası 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  i17d18c3b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Mıhlı Mahallesi 167 ada , 4 nolu parselin vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur.Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı Mevkii, i17d18c3b pafta, 167 ada, 4  nolu  parsel zeytinlik vasıflı, 167 ada, 5 ve 9 nolu parseller arsa vasıflı taşınmazların tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazların tevhid edilmesinin ve bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi .

KARAR NO:213

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Elçibey Caddesi No:14 adresinde ,tapuda İ17D18C3B pafta, 310 ada, 16 parselde Mustafa TOPRAK adına kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan dairenin balkonunu büyüttüğü ve tek parsel üzerindeki dairenin etrafını ortak kullanım alanını beton duvar ile çevrildiği Mimari Proje ve Eklerine aykırı yapılmış olan bu uygulama Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yapılan rutin kontroller sonucunda tespit edilmiş ve 15.12.2018 tarih ve 08 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari  müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Elçibey Caddesi No:14 adresinde ,tapuda İ17D18C3B pafta, 310 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili  3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak imar para cezası raporuna istinaden ilgilisi  Mustafa TOPRAK’a 5.271,45TL.(Beşbinikiyüzyetmişbirlira kırkbeşkuruş)  para cezası verilmesi ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:214

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Amir GÜLSEREN: Mıhlı Mahallesi, Çamlıbel Sokak No:8/2-3

Taner YILMAZ  : Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi No:6

Halis KOPARAN: Mıhlı Mahallesi, Sarmaşık 2.Sokak No:8 

20.12.2018  Tarihli Encümen 6  adet karardan ibarettir