2010 şubat ayı meclis kararları

0
103

2010 şubat ayı meclis kararları

03.02.2010 şubat ayı meclis kararları halkımıza ve tüm meclis üyelerimize ilanen duyurulur.

KARAR NO: 2010/15

Belediyemizin ihtiyacı olan JCB-4CX kazıcı yükleyici  iş makinesinin alımı ile ilgili İller Bankasından 36 ay vadeli 120000 TL (Yüzyirmibin) kredi alınmasına, Kredinin alınmasında ve kullanılmasında Belediye Başkanı Syn.C***** B*****’a yetki verilmesine,  İller Bankasının istemiş  olduğu tip Meclis kararı ve sözleşmesinin tanzim edilerek iller bankasına gönderilmesine  Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/16

2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun 15.maddesine istinaden Beldemizde Bulunan işyerlerine ait 2010 yılı ilan reklam vergi miktarları

Tabloda yer alan “ENAZ” ve “ENÇOK” değerler dikkate alınarak aşağıdaki gibi düzenlenmiş olup; uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

Verginin Tutarı (TL)
En az En çok 03.02.2010

Belediye Meclisince Belirlenen

1. Dükkân, ticarî ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak: 20 100 30
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak: 8 40 25
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilân ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak: 2 10 6
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilân ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak: 30 150 40
5. İlân ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için: 0,01 0,25 0.20
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden: 0,02 0,5 0.35

KARAR NO:2010/17

Ocak ayında verilmesi gereken ilan reklam beyanname verme süresi geçtiğinden ve birçok mükellef  ilan reklam beyannamelerini veremedikleri dikkate alınarak ilan reklam beyanname verme süresinin 31.03.2010 tarihine kadar uzatılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/18

Meclisimize Belediye Başkanı Sayın C***** B***** tarafından Tarihi kentler Birliğine üye olunması ile ilgili  verilen teklif   okunarak   görüşülmüş olup; Belediyemizin Tarihi Kentler Birliği’ne üye olmasına, anılan Birliğin üyelik kriterlerinin aynen kabulüne; Belediye Başkanı Sayın C***** B***** ve Sayın M***** Ç**** asil üye, Sayın A** C***   yedek üye olarak görevlendirilmelerine,       üyelik aidatının Küçükkuyu Belediyesi bütçesinden ödenmesine 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/o maddesi gereği, Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/19

Belediyemizde tam zamanlı sözleşme ile çalışan hemşirenin ve kısmi zamanlı  sözleşmeli çalışan Avukatın (Maliye Bakanlığının 12.01.2010 Gün ve 284 sayılı   genelgesine istinaden) aylık fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili konu görüşülerek ilgili genelge doğrultusunda;

Tam zamanlı sözleşme ile çalışan hemşirenin (D**** Ş**) aylık net maaşı: 700.00TL

Tam zamanlı sözleşme ile çalışan İnşaat Teknikeri (M*** Ö***) aylık net maaşı: 850.00 TL

Kısmi zamanlı sözleşme ile çalışan Avukat  (H***** Ö*****) aylık net maaşı : 717.94 den ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 2010/20

M***** Ç**’a ait kat artışı ile ilgili 1/1000 ölçekli tadilat imar planı Dosyası Gündeme geldi.Yapılan Görüşmeler sonunda; Talebin uygun olmadığından  Reddine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 2010/21

Küçükkuyu  4 pafta,134 ada,7 nolu parsel de Hasan A** Ö****’e ait zemin katın  ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili Hazırlanan  1/1000 ölçekli tadilat imar  planı Gündeme geldi.Yapılan görüşmeler  sonunda; Talebin uygunluğuna  Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 2010/22

Küçükkuyu 1/4 pafta 237 ada,15-16 nolu parsellerde S***** Ö*** G*****’e ait Konuttan ticaret alanına zemin kattan asma kata dönüştürme ile ilgili hazırlanan  1/1000 ölçekli tadilat imar   planı Gündeme geldi.Yapılan Görüşmeler sonunda;Talebin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 2010/23

Çanakkale ile Ayvacık ilçesi Adatepe köyü iskele başı mevkii 4 pafta,275 ada,6 nolu    parselde S**** Ç**** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat    imar planı gündeme geldi.Yapılan görüşmeler sonunda; Dilekçesi tam anlaşılamadığından talebin bir sonraki mecliste görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 2010/24

Mülkiyeti Mazbut Hacı Süleyman efendi vakfına ait olan Adatepe köyü 289 ada,1  nolu parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan mimari projenin çatı ile ilgili konu gündeme geldi.Yapılan görüşmeler sonunda; Çatılarla ilgili alınan yeni meclis kararından önce imar durumu alıp avan proje onaylattğından dolayı eski çatı sistemine göre yapmasının uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2010/25

06.01.2010 Gün ve 4 sayılı Meclis kararı gereğince 20.21 Şubat 2010 tarihlerinde yapılmasına karar verilen Zeytin ve Deve Güreşi Festivali ile ilgili olarak:

a) Meclis Üyelerinden  H***** Y*****,M***** Ç***** ,Belediye

Çalışanlarından H***** Ç****, O***** Y***** dan  komisyon

oluşturulmasına

b)Belediye Bütçesinden (46179717-0820-03-6-1-01Temsil ağırlama Tören

Fuar organizasyon giderlerinden Komisyon üyelerine yapacakları

hazırlıklarla ilgili alımlarda kullanmak üzere avans verilmesine,

c) Deve Güreşi Festivaline giriş ücretli olup;giriş bedelinin kişi başına

10.00 TL olarak tespit edilmesine ve bunun için 7000 adet bilet

Bastırılması için encümene yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile

karar verildi

KARAR NO: 2010/26

Beldemiz Küçükkuyu sahil mahallesi Pafta: 5, Ada: 235, Parsel : 1 de Mülkiyeti Belediyemize ait otobüs terminalinde bulunan 10 adet yazıhane 1 adet WC 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45.maddesi gereğince ihaleye çıkarılarak kiraya verilebilmesi için Encümene yetki verilmesine Meclisimzce oy birliği ile karar verildi.