2011 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
435


2011 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 07.09.2011 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR
KARAR NO: 2011/65
M***** B*****’ın 12.08.2011 tarihinde Kurumumuza vermiş olduğu dilekçesi gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda Kocakozlar mevkii 8 pafta,171 ada,1 parseldeki taşınmazın durumu için istenen talebin reddine ve 03.08.2011 gün ve 2011/59 sayılı Meclis kararının aynen geçerliliğine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2011/66
H***** Y*****’ın 18.08.2011 tarihinde Kurumumuza vermiş olduğu dilekçesi gündeme geldi. Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, tapuda 1/1 pafta,219 ada ve 7 parselde H***** Y***** adına kayıtlı taşınmaza yapılmak istenen inşaatın projesinde zemin katın; En azından yarısı veya tamamının atölye tarzında olmamak kaydıyla Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 32.maddesinde belirtilen halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük işyeri olarak gösterilmesinin uygun olduğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2011/67
A*****  G****’e ait 19.08.2011 tarihli dilekçesi ile talep ettiği mülkiyeti kendisine Hacı Mustafa Tepesi Mevkii,1 pafta,106 ada, 6 ve 7 nolu parsellerin tevhidine, yapılacak olan binanın yapı yasağı ve çekme mesafelerine uymak şartıyla 6 nolu parselde yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2011/68
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Köyü, Makbere mevkiinde pafta:İ17-d-23-a-1-b, ada: 194, parsel:1’de H***** S****’e ait taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi
Mezbaha alanı tamamen kaldırılarak kısmen konut alanına dönüştürülerek sunulan 1/1000 ölçekli tadilat imar plan değişikliği teklifi plan bütününde yeni mezbaha sahası oluşturulması söz konusu olduğundan, kaldırılması önerilen mezbaha alanı kadar planda değişiklik yapılması gerektiğinden ve plan bütünlüğünü bozucu olduğundan talebin reddine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/69
Küçükkuyu Beldesi, Adatepe Tokataltı Mevkii, İ 17 d 18 c 4 a imar paftasında S***** Ö*****’a ait (509 ada–61 nolu parsel) 1/1000 ölçekli Tadilat+Uygulama İmar Planı dosyasının imar komisyonuna havale edilmesine ve bir sonraki mecliste görüşülmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/70
Küçükkuyu i17-d-23-a-1-a imar paftasında Küçükkuyu Belediye Başkanlığı adına resen hazırlanan 1/1000 Ölçekli Tadilat İmar planı
1/1000 Ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlana alan, Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi, Orta Mahalle pafta 4, parseller 743–744–745–746–747–748–749–750–751–752–753–754–755–756–757 ve 1127’de kayıtlı taşınmazları kapsamaktadır.
1/1000 ölçekli Mevcut İmar Planı sınırları içinde bulunan taşınmazlarımızın bir kısmı yollara 5 m mesafeli B-3 (Bitişik nizam üç kat ) inşaat nizamlı Ticaret +konut Alanı, bir kısmı ise B-3 (Bitişik nizam üç kat ) İnşaat Nizamlı Konut Alanı ve Resmi Kurum Alanı (Tarım Kredi Kooperatifi ) olarak önerilmiş olup, taşınmazlarımız üzerinde yapılanmaların çoğunluğunun bitmiş olması sebebiyle Ada Orta Çizgisini mülkiyet sınırına kaydırabilmek, mülkiyetler üzerinde 2 Farklı Fonksiyonu teke düşürebilmek ve Çanakkale-İzmir karayoluna cepheli taşınmazlarda ise zeminde asma kat kullanımına gidebilmek için kat yüksekliğini artırabilmek amacıyla bu 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanmıştır.
Hazırlana Tadilat İmar Planında mevcut planda önerilen tüm yollar aynen korunmuştur.
Mevcut İmar Planında B-3 (Bitişik nizam üç kat)inşaat nizamlı Ticaret + Konut Alanı olarak belirlenen taşınmazlar hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında aynen korunmuş, ancak planlama alanımız içindeki Ada Orta Çizgisi taşınmazların mülkiyet sınırına kaydırılmış, ayrıca 755 no’lu parselin bir kısmı Ticaret + Konut Alanı,bir kısmı ise konut Alanı olarak mevcut planda belirlenmişken, hazırlana Tadilat İmar Planında bu taşınmazın tamamı; taşınmaz üzerinde mevcut konut yapısı olduğu için, Konut Alanı olarak önerilmiştir.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında 747–748–749 ve 755 no’lu taşınmazlar B-3 (Bitişik nizam üç kat ) inşaat nizamlı konut Alanı, diğer taşınmazlar ise yollara 5 m mesafeli B-3 ( Bitişik nizam üç kat ) inşaat nizamlı Ticaret + konut Alanı olarak önerilmiştir. Ancak ticaret+konut alanı olarak önerilen taşınmazlardan Çanakkale- İzmir karayoluna cepheli olan taşınmazlarda maks. h:11.50 m olarak belirlenmiştir. Mevcut İmar Planında Resmi Kurum Alanı ( Tarım Kredi Kooperatifi) olarak alan aynen korunmuş, ayrıca bu alanın batısındaki 743–744 ve 745 no’lu taşınmazlar üzerinde ruhsat alınarak yapılar inşa edildiği için mevcut yapılanma koşulları da aynen korunmuş
olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/71
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Beybağlar mevkiinde pafta:1, parsel:10’da N***** I***** ve H***** S****’e ait taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı ile revize kat artışı (3. Kat) zemin kat + ticaret olan bölümde (h:11.50 m) plan değişikliği önerisi sunulmuş olup; Plan dosyasında bulunması gereken plan değişikliğine esas jeolojik – jeoteknik etüt raporu eksik olduğundan dosyanın iade edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/72
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Yalıpınarı Mevkii,16 pafta,1497, 1498, 1499, 1500 nolu parsellerde Özdemir Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı taşınmazlar için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi
Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, Yalıpınarı mevkii,1497-1498-1499-1500 nolu parseller de kayıtlı toplam 1 438,64 m2 lik alanı kapsamaktadır.

Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır.

Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.1.1.3 maddesinde meskun sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı Hmax:9,50 mt-3 kat olacağı belirtilmiştir.

Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 21/10/2008 tarih,73 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde ise 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planına paralel olarak Meskun Sık Yoğunluklu Konut Alanı (3 kat) içinde kalmaktadır.

Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise Ayrık İkiz Nizam-İki kat İnşaat yoğunluklu konut alanı içerisinde kalmaktadır.

Sunulan Tadilat imar planı teklifinde,çevre emsal teşekkülü içindeki mevcut yapılaşmalar da dikkate alınarak ada içerisinde bütünlüğün sağlana bilinmesi için ve yukarıda bahsedilen üst ölçekli 1/25 000 ve 1/ 5000 ölçekli İmar planları ve Plan Notları da göz önüne alınarak,imar adasının yapı nizamın Ayrık ikiz nizam-İki kattan,Hmax:9,50 mt Üç Kat olabilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.

1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında planlama alanın Ayrık İkiz Nizam-İki kat (Ai-2) olan yapılaşma koşulu,Hmax:9,50 mt Üç Kat yükseklikli olarak tadil edilmiştir.

Planlama alanı içerisinde ada içinde bütünlüğün sağlana bilinmesi amacı ile yeni yapılacak olan binaların çekme mesafeleri yollardan 5 mt komşu parsellerden 3 mt olcaktır. Belediyesince ruhsata bağlanarak inşaa edilmiş olan mevcut binaların çekme mesafeleri dikkate alınarak binalar ikizini sırt sırta verdiği komşu imar parselindeki mevcut binalara uygun olarak oluşturulacaktır.

Planlama alanı içerisinde Çanakkale-İzmir Karayolu kenarında bulunan imar arsasının alt katı ticari alan (dükkan),üst katları ise konut alanı mesken olarak değerlendirilecektir.

Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılacaktır.
Taşkına karşı önlemler mal sahipleri tarafından alınacaktır. Bu hususta hak talep edilmeyecektir.

Planlama alanını da kapsayan bölge için hazırlanan Çanakkale Valilik makamının 06/01/2005 tarih–67 sayılı olurları ile teşekkül ettirilen komisyonca onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporunda belirtilen kriterlere aynen uyulacaktır.
Yapılan plan değişikli neticesinde doğan yoğunluk artışından meydana gelen nüfusun ihtiyaç duyduğu yeşil alan miktarı Küçükkuyu Belediye Meclisince 21/10/2008 tarih,73 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı içerisinde meskun konut alaları için gerekli olan aktif yeşil alanlar plan bünyesinde bırakılarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/73
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Beybağlar Mevkii,3–4 pafta,1492 nolu parselde D***** B***** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının imar komisyonuna havale edilmesine ve bir sonraki mecliste görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/74
Kurumumuza verilen 1/1000 ölçekli imar plan notlarındaki çatılar ve bodrum katları konularında, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Başkanlık Makamına sunulan değişiklik taleplerinin görüşülmesi

Belediyemiz sınırları içerisinde Koca dere ile ılıca deresi arasında 1.etap 1/5000 ve ılıca deresi ile mıhlı çayı arası 2.etap 1/5000 nazım imar planı notlarında yer alan ancak aynı maddelerin farklılıklarından sıkıntılar oluşmaktadır. Küçükkuyu, Yeşilyurt, Adatepe 1/1000 uygulama imar planları ve plan notları doğrultusunda talep edilen imar durumlarında ve uygulamalarda karışıklıkları önlemek için, 04.05.2007 tarih ve 48 sayılı onaylı ılıca deresi ile Kocadere arası 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarındaki aşağıdaki değişikliklerin;
1- 13.maddede eğimli arazilerde birden fazla bodrum kat kazanılamaz. İbaresinden sonra ‘’bodrum katta %50 faydalı alan (konut+işyeri+ticari depo), kalan kısma eklenti ve ortak kullanım olan kömürlük, ardiye, kalorifer dairesi, vb. yapılması, bodrum kattaki faydalı alanın toplam inşaat alanına ve ruhsata dahil edilecek, emsale dahil edilmeyecektir.‘’ifadesinin ilave edilmesine,
2- 18.maddenin, ‘’yapılaşma yüzdesi olmayan 2 kat (H:6.50mt) yüksekliğine sahip parsellerde son kata bağlantılı piyes oluşturulabilir. Saçak ucundan itibaren başlayan %33 meyille çatı oluşturulabilir.’’Olarak düzeltilmesine,
3-19.maddenin; ‘’Taks:0.20 – Kaks: 0.40 yoğunluğuna sahip 2 katlı yapılarda son kata bağlantılı piyes oluşturulabilir. Saçak ucundan itibaren başlayan %33 meyille çatı oluşturulabilir. E(max:0.50) olacaktır.’’ olarak düzeltilmesine,
4- 20.maddenin; ‘’Taks:0.15 – Kaks:0.30 yoğunluğuna sahip 2 katlı yapılarda son kata bağlantılı piyes oluşturulabilir. Saçak ucundan itibaren başlayan %33 meyille çatı oluşturulabilir. E(max:0.37)olacaktır.’’ olarak düzeltilmesine,
5-21.maddenin; ‘’Açık çıkmalarda 5 mt. ön bahçe mesafesi içinde zemin kattan itibaren tüm katlarda 1.50 mt. ve taşıyıcı köşesinde kolon dikilebilir.’’ifadesinin taşıyıcı sistemin statik ve sağlam olması açısından yapılabilmesi için düzeltilmesine,
6-06.03.2007 tarih ve 26 sayılı onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı notlarında yazılı olup 1/1000 uygulama imar plan notlarına sehven yazılmamış olan,’’ Taks:0.30 – Kaks:0.60 yoğunluğuna sahip 2 katlı yapılarda son kata bağlantılı piyes oluşturulabilir. Saçak ucundan %33 meyille çatı oluşturulabilir. E(max:0.70) olacaktır.’’ İfadesini ek madde 22. olarak ilave edilmesine,
7- Aynı maddelerin 03.02.2003 tarih ve 4 sayılı onaylı uygulama imar planlarına ılıca deresi ile Mıhlı çayı arasındaki imar planı notlarına ilave edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/75

Belediye Meclisimizin 03.08.2011 gün ve 2011/ 64 sayılı kararı ile Beldemiz Küçükkuyu’da Elektronik Kartlı Su Sayacı sistemine geçiş için belirlenen 01.Eylül.2011 tarihine kadar ilgili firmalarca gerekli sistemin kurulamaması nedeniyle 2011/64 sayılı meclis kararında bahsedilen geçiş sürecinin alınacak yeni bir meclis kararına kadar ertelenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.