2011 KASIM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
400


2011 KASIM AYI MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 02.11.2011 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2011/87
Hizmet alımı ihalesi yapılarak 2012 yılında personel çalıştırılması konusu gündeme geldi.4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet satın alınması ihalesi yapılarak 2012 yılında personel çalıştırılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/88
5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.maddesinin “ a “ fıkrasına istinaden Kurumumuz tarafından halkımıza yönelik yurt içinde muhtelif zamanlarda ülke tarihimizin ve kültürümüzün yerinde görülerek gelecek nesillerin tarih bilincini yükseltmek, sağlık yönünden şifalı yerlere gidilerek hasta ve tedaviye muhtaç yurttaşlarımızın tedavilerine yardımcı olmak için ücretsiz olarak Kurumumuza ait araçlarla eğitim, kültür ve sağlık gezilerinin düzenletilmesine, masrafların bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/89
F**** Ç***** ve K**** T****’un 09.09.2011 günlü dilekçesiyle 922,05 m2’lik 273 ada,2 nolu parseli 3’e ifraz etmek istediklerini bildirmişlerdir. Fakat parseller 350,00 m2 nin altında kaldığından 13.06.2006 gün 58 sayılı meclis kararı Belediyemiz sınırları içinde sulama kanalı altındaki yeni oluşacak imar parsel büyüklüğü minimum 350 m2 olması gerektiğinden talebin reddine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/90
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Taşlıtarla Mevkii, 7 pafta,336 nolu parselde I***** Y****, Y***** P****** ve H***** T***** adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının, eksik evrakların tamamlatılmasından sonra görüşülmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/91
Küçükkuyu Beldesi, Karaotlar mevkii,İ17-d–18-c–3-b imar paftasında 875 nolu parselde M***** D*****’ye ait 1/1000 ölçekli Tadilat İmar planı yapılan alan, Küçükkuyu, Karaotlar mevkii,875 parsel nolu 5 656,00 m2 yüzölçümlü alanı kapsamaktadır.
Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Orta Yoğunluklu Turizm+II.Konut Alanı içerisinde kalmaktadır.
Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.2.2.3 maddesinde Orta Yoğunluklu Turizm+II.Konut Alanları için konut alanı olarak planlanması halinde yapılanma şartı Hmax:7,00 mt-2 kat,maks TAKS:0,20-maks KAKS:0,30 olacağı belirtilmiştir.
Taşınmazlar Küçükkuyu Belediye Meclisince 21/10/2008 tarih,73 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde ise 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planına paralel olarak Orta Yoğunluklu Turizm+II.Konut Alanı içinde kalmaktadır.
1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise Ayrık Nizam-İki kat Taks:0,20-Kaks:040 İnşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedirler.
Plan tadilatı yapılan 875 nolu parsele ait uygulama imar planı teklifi Küçükkuyu Belediye Meclisinin 06/09/2005 tarih 65 sayılı kararıyla onanmıştır.875 nolu parselin doğu komşusunun oluşturan 874 nolu parselle ait (imar uygulamasından sonra 310 ada 1,2,3,4,5 parsel numarasını almıştır) Uygulama İmar Planı ise Küçükkuyu Belediye Meclisince 05/09/2006 tarih 77 sayılı kararıyla onanmıştır. Akabinde 874 parsele ait onaylanan imar planına göre ifrazı gerçekleştirilmiştir.
875 parsele ait imar planı,874 parsele ait imar planı teklifinden önce Küçükkuyu Belediye Meclisince onaylanmasına rağmen,874 parsel imar uygulamasını (yola terk, ifraz ve benzeri) planının kabulünden hemen sonra yapmasından ve tapularını onaylattırmasından dolayı 2 mülkiyet arasındaki 10 mt genişliğindeki yolun devamlılığı kalmadığı ve fonksiyonel olarakta plan bünyesinde devam etmesinin uygun olamayacağı düşünülerek 874 parsele ait mevcut uygulama imar planı ve mülkiyet yapısı dikkate alınarak 875 parselin imar durumunu tadil edilme çalışmasına gidilmiştir.
Hazırlanan imar planı tadilatı teklifinde yoğunluk artırıcı her hangibir değişiklik yapılamış,875 parselin Ayrık Nizam-İki kat Taks:0,20-Kaks:040 İnşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülen imar durumu aynen korunmuş,875 parselin mevcut uygulama imar planında önerilen ve terklerden sonra kalan 3 700,00 m2 lik konut alanı büyüklüğü de aynen korunmuştur.
Kadastro terk paftası aşağıda belirtilmiştir.
Hazırlanan Tadilat İmar Planında ; plan tadilatı teklif edilen 875 parselin imar durumu doğu komşusunu oluşturan 874 parselin(310 ada) imar durumu ve mülkiyet yapısı göz önüne alınarak tadil edilmiştir.
875 parselin mevcut uygulama imar planında Ayrık Nizam-İki kat Taks:0,20-Kaks:040 İnşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülen imar durumu aynen korunmuştur.
875 parsel ile 874 parselin (310 ada) arasında bulunan ancak mülkiyet yapısına göre uygulanabilirliği ve devamlılığı olamayan 10 mt lik yol kapatılarak 875 parselin kuzeyinde bulunan yeşil alana dahil edilmiş,875 parselin kuzeyinde 12 araçlık bir otopark alanı önerilmiştir.
Plan teklifinde 875 parselin 3700,00 m2 olan konut alanı aynen korunduğu ve Ayrık Nizam-İki kat Taks:0,20-Kaks:0,40 konut alanı olarak görülen imar durumunun da değiştirilmediği için sunulan plan teklifinin her hangi bir inşaat yoğunluğunu ve nüfus yoğunluğunu artırıcı bir etkisi yoktur. Dolayısıyla ek yeşil alan ihtiyacı ortaya çıkarmayarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2011/92
Çanakkale İl Genel Meclisinin 08.09.2006 tarih ve 2006/71 sayılı kararı ile onanan 1/25000 ÖLÇEKLİ GÜNEY ÇANAKKALE KIYI KESİMİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (KÜÇÜKKUYU) REVİZYONU sonrasında, bazı maddelerin güncellemesi, gelişme alanlarının ihtiyacının artması ve bölgenin kontrollü olarak yapılaşmasının sağlanması açısından aşağıda bazı maddelerin değiştirilmesi gereği oluşmuştur. Bu nedenle aşağıda sunulan teklif alanların sınırı değişmeden mevcut onaylı alanlar üzerinde plan notlarında bazı değişiklikler önerilmiştir.
Değişiklik Madde 1-)
5. Arazi kullanımı
5.1.1.4. Seyrek yoğunlukta alanlarda
max TAKS : 0,30
max KAKS : 0,60
max h : 6,50 m 2 kat olacaktır. (E max : 0.60 )

Ana ulaşım aksı üzerinde Çanakkale–İzmir asfaltına cepheli parsellerde max : h :12.50 m 4 kat olacaktır.

Ayırma işleminden sonra her parselin kamuya ait bir yola cephesi olması gereklidir. Minumum parsel büyüklüğü 300 m2′ dir. Çıkmaz sokaklarda cephesi olan parseller ifraz edilemez. Bir parsel üzerinde parselin büyük olası durumunda yatay kat mülkiyeti uygulaması yapılabilir. Ön bahçe mesafeleri en az 5 m , yan bahçe mesafeleri en az 3 m., arka bahçe mesafeleri en az bina yüksekliğinin yarısıdır. Meskun alanlarda teşekkül etmiş imar adasını oluşturan mevcut yapılara (emsal yapılaşmaya) göre arka bahçe mesafesi tesbiti yapılabilir. Bu gibi yerleşimler 1/1000 uygulama planlarının hazırlanmasında dikkate alınacaktır.

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
5.1.1.4. Seyrek yoğunluktaki alanlarda
max TAKS : 0,30
max KAKS : 0,90
max h : 9,50 m , 3 kat olacaktır. (E max : 0.90 )
Ana ulaşım aksı üzerinde Çanakkale–İzmir asfaltına cepheli parsellerde max : h :12.50 m 4 kat olacaktır.

Ayırma işleminden sonra her parselin kamuya ait bir yola cephesi olması gereklidir. Minumum parsel büyüklüğü 350 m2′ dir. Çıkmaz sokaklarda cephesi olan parseller ifraz edilemez. Bir parsel üzerinde parselin büyük olası durumunda yatay kat mülkiyeti uygulaması yapılabilir. Ön bahçe mesafeleri en az 5 m , yan bahçe mesafeleri en az 3 m., arka bahçe mesafeleri en az bina yüksekliğinin yarısıdır. Meskun alanlarda teşekkül etmiş imar adasını oluşturan mevcut yapılara (emsal yapılaşmaya) göre arka bahçe mesafesi tesbiti yapılabilir. Bu gibi yerleşimler 1/1000 uygulama planlarının hazırlanmasında dikkate alınacaktır.

Değişiklik Madde 2-)
5.1.2.1. Sık Yoğunlukta
E max :1.00
H max :9.50 m 3 kat olacaktır.

Minimum parsel büyüklüğü 300 m2 olacaktır.
Yapılanmada “3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler tip imar yönetmeliği” hükümleri. geçerlidir.

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5.1.2.1. Sık Yoğunlukta
E max :1.00
H max :9.50 m 3 kat olacaktır.
Minimum parsel büyüklüğü 350 m2 olacaktır.
Bu alanlarda “PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ ” hükümleri. geçerlidir.

Değişiklik Madde 3-)

5.1.2.2. Seyrek Yoğunlukta
max TAKS : 0.30
max KAKS : 0,60
max h : 6,50 m 2 kat olacaktır.
Min ifraz : 300 m2 olacaktır.
Bu alanlarda ” 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler tip imar yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5.1.2.2. Seyrek Yoğunlukta
max TAKS : 0.30
max KAKS : 0,90
max h : 9,50 m 3 kat olacaktır.
Min ifraz : 350 m2 olacaktır.
Bu alanlarda “PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ ” hükümleri geçerlidir.

Değişiklik Madde 4-)

5.2.1.6. Turistik tesisler :
Otellerde E= 0.60 max h= 3 kattır.
Tatil köylerinde E= 0.20 max h= 1 kattır.
Diğer turistik tesislerde E= 0.40 max h= 2 kattır.
Zemin katta yapılacak asma katları kat sayısına dahil edilmeyecek emsal hesabına dahil edilecektir. Zemin suyu yüksek olan yerlerde (-0.50 m.) su basman kotu + 1.50 m ye kadar çıkabilir.

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5.2.1.6. Turistik tesisler :
Otellerde max TAKS : 0.40 , E max : 2 , h: 18 metre 5 kattır.
Tatil köylerinde E max: 0.20 max h:1 kattır.
Diğer turistik tesislerde max TAKS : 0.30 E max : 0.90 , h: 11 metre 3 kattır.
Zemin katta yapılacak asma katları kat sayısına dahil edilmeyecek emsal hesabına dahil edilecektir. Zemin suyu yüksek olan yerlerde (-0.50 m.) su basman kotu + 1.50 m ye kadar çıkabilir.
Değişiklik Madde 5-)

5.2.2.3 Konut yerleşme alanları olarak planlanması halinde;
Orta yoğunlukta :
max TAKS : 0.20
max KAKS : 0.40
max h : 7.00 m. 2 kat

2.Konut orta yoğunlukta yerleşme alanlarında minimum ifraz şartı 350 m2 dır.Ancak ifraz işlerinde kolaylık sağlamak amacıyla en fazla 10 m2 lik azalmalar yapılabilir.

Seyrek yoğunlukta :
max TAKS : 0.15
max KAKS : 0.30
max h: 7.00 m. 2 kat

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5.2.2.3 Konut yerleşme alanları olarak planlanması halinde;
Orta yoğunlukta :
max TAKS : 0.25
max KAKS : 0.50
max h : 9.50 m. 3 kat

2.Konut orta yoğunlukta yerleşme alanlarında minimum ifraz şartı 350 m2 dır.Ancak ifraz işlerinde kolaylık sağlamak amacıyla en fazla 10 m2 lik azalmalar yapılabilir.

Seyrek yoğunlukta :
max TAKS : 0.20
max KAKS : 0.40
max h: 7.00 m. 2 kat

toplam 5 adet değişiklik maddesinde önerilen plan notları değişikliğinin İ***** B*****’ın meskun konutları , meskun gelişme alanları ve turizm alanlarının değişiklik teklifini kabul ,turizm + ikinci konut ile turizm+ikinci konut gelişme alanları da yapılacak değişiklik teklifine ; bu bölgelerin eski mevcut Ç.D.P. da yeterince yoğunluğu ve katı olduğu gerekçesiyle kısmın red şerhi koymuştur , diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile uygun olduğuna, Çanakkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclisine onaya sunulmak üzere gerekli çalışmaların yapılmasına, Belediye Başkanı C*****B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/93
Gündem dışı olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verilen Başkanlık Makamı teklifi ile Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Belediyeler ile AB’li taraflar arasındaki ekonomik, sosyal diyaloğun tesis edilmesi ve güçlendirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş ve kurulacak olan derneklere 5393 Sayılı Yasanın 18. ve 74. maddeleri gereği Küçükkuyu Belediyesi’nin üye olması ve Küçükkuyu Belediye Başkanı C***** B*****’ın Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/94
Gündem dışı olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verilen kurs yeri kiralanması ile ilgili teklif gündeme geldi.5393 sayılı belediye kanunun 15.maddesinin “ h” bendinde “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” denildiğinden Kurum olarak çeşitli branşlarda, yöre halkımızın el becerilerini arttırmak, eğitimlerine katkıda bulunmak, müzik, resim gibi güzel sanatlar dallarında yetişmelerini sağlamak amacıyla kurslar düzenletilmesi ve bu kursların verilmesi amacıyla Beldemiz Küçükkuyu sınırları içinde yer kiralanması için encümene yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/95
Gündem dışı olarak görüşülmesine oybirliği ile karar verilen Bağbaşı Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı T***** D***** tarafından verilen 01.11.2011 tarihli dilekçesi gündeme geldi. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerindeki arsaya yapılacak caminin kıble yönünün belirlenerek binanın çap oturmasındaki çekme mesafelerine uygun olarak re’sen plan hazırlatılmasından sonra konunun görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.