2011 yılı ocak ayı meclis kararları

0
90

2011 yılı ocak ayı meclis kararları

Belediye Meclisi;Belediye Başkanı C***** B*****’ın yazılı daveti üzerine 05.01.2011 tarihli gündemi görüşmek için Belediye Başkanı C***** B*****’ın Başkanlığında 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Kültür Merkezi salonunda Çarşamba günü saat. 14.00 da toplandı. Yapılan üye yoklaması sonunda; H******* S******* izinli diğer üyelerin katılımıyla toplandı.

Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 21.maddesi gereğince Gündem dışı konu : Temsil, tören ağırlama yönetmeliğinin  yapılan açık oylama sonunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2011/1

Belediyemiz tarafından “Belediye Bülteni” çıkarılması

Belediyemiz tarafından “Belediye Bülteni” çıkarılması konusu gündeme geldi.Yapılan görüşmeler sonunda : Belediyemizin Yapmış olduğu tüm  icraat ve çalışmaları 3 aylık dönemler halinde Belediye Bülteni adı altında yayınlanarak halka ücretsiz olarak duyurulması için fotoğraflı Bülten çıkarılmasına maliyet ve masrafların bütçenin ilgili  kaleminden ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:2011/2

Belediyemiz tarafından 2.Küçükkuyu Zeytin Festivalinin “Zeytin Kurtuluş Günleri”    19-20/ Şubat /2011 tarihinde yapılmasına,Festival için temsil tören ağırlama  komisyonuna  seçili bulunan S**** S****,M***** Ç**** ve H****** Y*****’ın görevlerine devam etmesine yapılacak ödemelerin  Belediye Meclisinin 05.01.2011 tarihli düzenlenen “TEMSİL ,TÖREN,AĞIRLAMAVE TANITIM GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ”ne uygun olarak bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:2011/3

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalışan personelin Tam zamanlı (Hemşire D**** Ş**-Tekniker M*** Ö***)ve kısmi zamanlı (Avukat H****** Ö*******) sözleşmelerinin Yenilenmesi ve    maaşlarının  Belirlenmesi ile ilgili konu gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda;

1-Belediyemizde kısmi zamanlı görev yapan Avukat H****** Ö******’in    01.01.2011  – 31.12.2011  tarihleri arasında Kısmi zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin net……………………………TL olarak ödenmesine;

2- Belediyemizde tam zamanlı görev yapan  inşaat teknikeri M*** Ö***’in

01.01.2011  – 31.12.2011  tarihleri arasında  tam zamanlı sözleşmesinin

yenilenmesine ve aylık ücretinin net  1200., TL olarak ödenmesine;

3-Belediyemizde tam zamanlı görev yapan Hemşire D**** Ş**’in

01.01.2011  – 31.12.2011  tarihleri arasında  tam zamanlı sözleşmesinin

yenilenmesine ve aylık ücretinin net   750 TL olarak ödenmesine;

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:2011/4

Norm Kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11.maddesine göre Belediyemizde görev yapan Aşağıda isimleri yazılı  657 sayılı Devlet Memurlarına ait derece ilerlemeleri:

1- 5.Derecede bulunan Veteriner Hekim H.B**** K******

D*******’in  1.dereceye,

2-2.derecede bulunan Fen İşleri Md. Vk. M**** A****’ın

1.dereceye

3-7.derecede bulunan Zabıta memuru O**** A****’ın

5.dereceye

4-6.derecede bulunan Bekçi A** H****’ın

5.dereceye  kadar ilerlemesinin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2011/5

2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun 15.maddesine istinaden Beldemizde Bulunan işyerlerine ait 2011 yılı ilan reklam vergi miktarları Tabloda yer alan “EN AZ” ve “EN ÇOK” değerler dikkate alınarak aşağıdaki gibi düzenlenmiş olup; uygunluğuna

Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Verginin Tutarı (TL)
En az En çok 05.01.2011

Belediye Meclisince Belirlenen

1. Dükkân, ticarî ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak: 20 100 40
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak: 8 40 35
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilân ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak: 2 10 8
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilân ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak: 30 150 60
5. İlân ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için: 0,01 0,25 0,25
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden: 0,02 0,5 0,5

KARAR NO:2011/6

Ocak ayında verilmesi gereken ilan reklam beyanname verme süresi geçip,birçok mükellef ilan reklam beyannamelerini süresinde  veremedikleri dikkate alınarak ilan reklam beyanname verme süresinin  31.03.2011 tarihine kadar uzatılmasının uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2011/7

Küçükkuyu İ17-d-23-a-1-a imar paftasında M****** D**** adına hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasında plan revizyonuna esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporları eksik olmasından dolayı dosyanın şubat ayı meclisinde görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2011/8

Küçükkuyu İ17-d-23-a-1-a imar paftasında C******** D****** adına hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı  dosyasında hissedarlara ait imzalarda,veraset,Tapu kaydı  gibi belgelerin eksik olmasından dolayı dosyanın şubat ayı meclisinde görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2011/9

Küçükkuyu Beldesi 50 L Id imar paftasında H**** İ* adına hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planında alan, Küçükkuyu Beldesi, Adatepe, Karaotlar mevkii, pafta: 50 L Id, parseller:885-886 ’ da kayıtlı olup; toplam alan 4.836,00 m2’dir.

1/1000 ölçekli mevcut uygulama imar planı sınırları içinde bulunan parselin yapılaşma durumu, A-2 (Ayrık nizam-iki kat ) , TAKS:0,20 –KAKS: 0,40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir. Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 21.10.2008 tarih ve 73 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde hmax:6,50 mt (iki kat) yükseklikli Turizm + II. Konut Alanında kalmaktadır.

Parsellerin mevcut imar planı içerisindeki durumuna bakıldığında parsellerin arasında kalan ve plana göre devamlılığı olmayan 7 mt genişliğindeki yaya yolu kapatılarak konut alanına dahil edilmek istenilmektedir.

Hazırlanan tadilat imar planında mevcut plandan gelen taks ve kaks oranları ve kat adetleri aynen korunmuştur.

Hazırlanan tadilat imar planında:885-886 parsellerin arasında bulunan 7 mt genişliğindeki yaya yolu kapatılarak konut alanına dahil edilmiştir. Söz konusu plan değişikliği sonucunda ortaya çıkan inşaat yoğunluğundaki artışın yeşil alan ihtiyacını karşılamak için 886 parselin doğusunda bulunan yeşil alana ek 79 m2 bir yeşil alan ayrılmıştır.

Nüfus hesabı aşağıdaki gibidir.(Nüfus artışı hesabında kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2, artan her kişi için bırakılacak alan miktarı 14 m2 olarak hesaplanmıştır.)

Yol miktarı:351,00 m2

İnşaat alanındaki artış:301,56 m2 (351,00m2x0,40=140,40 m2)

Toplam nüfustaki artış:5,6 kişi (140,40 m2/25m2=5,6 yaklaşık 6 kişi)

Ek yeşil alan ihtiyacı:78,40 m2  (5,6 kişi x 14 m2 yeşil alan=78,40 m2 yeşil alan)

Plan değişikliği neticesinde 5,6 kişi olarak artan nüfusun ihtiyacı olan yeşil alan miktarı 886 nolu parselin doğusunda bırakılan 79 m2 lik yeşil alandan karşılanacak şekilde İmar planı değişikliği ile mülkiyetlerin arasındaki 7 metrelik yaya yolunun kaldırılmasından dolayı yer altında oluşan ve oluşabilecek projeler kapsamında içme suyu irsaliye hattı ve şebekesi,telefon,enerji nakil hattı,kanalizasyon şebeke hattı ve benzeri kamu yararına kullanılacak tesisler yapılmış ise korunacak,devam eden proje uygulamasında önerildi ise aynen korunacak ve uygulama aşamasında aynen yapılacaktır.Bu kapsamda yatay kat mülkiyeti de yer altı tesisler çekme mesafesi boşluğunda kullanılacaktır.

Hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı teklifinin 3194 sayılı imar kanunun 8-b maddesine göre uygunluğuna bir ay süre ile askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2011/10

Küçükkuyu Beldesi 50 K IVa imar paftasında E*** A****,B****** S**** ve F******** B****  adına hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planında alan, Küçükkuyu Beldesi, Adatepe, Yalıpınarı mevkii, pafta: 50 K IVa, ada:262, parseller:5-6-30 ’ da kayıtlı olup; toplam alan 837,62 m2’dir.

1/1000 ölçekli mevcut uygulama imar planı sınırları içinde bulunan parselin yapılaşma durumu, A-2 (Ayrık nizam-iki kat ) , TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak görülmektedir.

Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 21.10.2008 tarih ve 73 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde hmax:9,50 mt (üç kat) yükseklikli meskun Konut Alanında kalmaktadır.

Parselleriniçinde yer aldığı imar adası içerisinde komşu imar parselinde ve çevre emsal teşekkülünde Aİ-3 (Ayrık İkiz Nizam-Üç Kat), Taks:0.40 inşaat yoğunluklu yapılaşmalar bulunduğu ve yukarıda bahsedilen 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon İmar Planı ve plan notları da göz önüne alınarak , taşınmazda yoğunluk ve kat artışına gidebilmek amacıyla 1/1000 ölçekli Tadilat imar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.

Hazırlanan tadilat imar planında mevcut plandan gelen tüm yollar korunmuştur.

Planlama alanını da kapsayan alanlar için hazırlanan planlamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları Çanakkale Bayındırlık Afet İşleri Müdürlüğünce 02.05.2005 tarihinde onanmıştır.

Teklif tadilet imar planında söz konusu Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunda belirtilen koşullara aynen uyulacaktır.

Hazırlanan tadilat imar planında:taşınmazın içinde bulunduğu imar adası içindeki diğer komşu imar parselinin, çevre emsal teşekkülündeki bina nizamlarının genel olarak Aİ-3 (Ayrık İkiz Nizam-Üç Kat), Taks:0.40 inşaat yoğunluklu konut alanı olması, üst ölçekli plan ve plan kararları, ilgili makamınca onanan Planlamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu dikkate alınarak taşınmaz için yapılanma koşulları da A-3 (Ayrık Nizam-3 Kat), TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu konut alanı olarak önerilmiştir.Parselde yapılan yoğunluk artışı sonucunda alanımız içinde 13 kişi ek nüfus oluşacağı hesaplanmıştır.

Nüfus hesabı aşağıdaki gibidir.(Nüfus artışı hesabında kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2, artan her kişi için bırakılacak alan miktarı 14 m2 olarak hesaplanmıştır.)

Tapu Miktarı: 837,62 m2

Mevcut İmar Planı İnşaat Alanı: 670,09 m2  ( 837,62m2 x 0,80 )

Tadilat İmar Planı İnşaat Alanı:1005,14 m2 ( 837,62 m2 x 1,20)

İnşaat alanındaki artış:301,56 m2 ( 1005,14m2-670,09m2=335,05m2)

Toplam nüfustaki artış:12,06 kişi (335,05m2/25m2=13,40 yaklaşık 13 kişi)

Ek yeşil alan ihtiyacı:182 m2  (13 kişi x 14 m2 yeşil alan=182,00 m2 yeşil alan)

Küçükkuyu Belediye Meclisi’nin 21.10.2008 tarih,73 sayılı Belediye Meclis kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon İmar Planı bütününde meskun konut alanları için gerekli aktif yeşil alan bırakılmıştır.Söz konusu plan tadilatından doğan yeşil alan gereksinimi buradan karşılanacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı teklifinin 3194 sayılı imar kanunun 8-b maddesine göre uygunluğuna bir ay süre ile askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2011/11

Beldemize yapılacak yeni mezarlık  yerinin tespiti:

Beldemiz Küçükkuyuda kullanılmakta olan mezarlık dolduğundan ve kullanım yeri az kaldığından; kuzey sınırındaki park alanının bir kısmının mezarlık alanı olarak kullanılmasına bu doğrultuda proje çalışmalarının yaptırılmasına hazırlanacak projeye göre düzenli bir mezarlık yapılmasının uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2011/12

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi uyarınca Denetim Komisyonu kurulup kurulmaması konusu gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda; İl ve İlçe Belediyeleri ile Nüfusu onbinin üzerindeki Belediyelerde Kurulması zorunlu olan Denetim komisyonu, Beldemiz Nüfusu onbinin altında olduğundan kurulmamasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2011/13

Gündem dışı görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilen

“TEMSİL ,TÖREN,AĞIRLAMAVE TANITIM GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ”İncelenerek yapılan oylama sonunda uygunluğuna ve bundan sonraki Belediyemizce  yapılacak  temsil,tören ağırlama ve tanıtım giderlerinin ita amirinin gözetiminde  bu yönetmelik doğrultusunda yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.