2012 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
392


2012 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 06.06.2012 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2012 / 36
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “f” bendi gereğince Belediyemizin yıllık Gelir tarife cetvelleri düzenlenerek 01 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiş olup düzenlenen cetveller karar ekine konmuştur.
KARAR NO: 2012 / 37
Beldemiz Küçükkuyu’da Elektronik kartlı su sayacı sistemine geçiş tarihi 07.03.2012 tarihinde toplanan Belediye Meclisimizin almış olduğu 2012/ 22 sayılı karar ile 15.HAZİRAN.2012 olarak belirlenmişti. Ancak teknik şartlar yerine getirilmediği için Elektronik kartlı su sayacı sistemine geçişin, şartlar (Yazılım sorununun giderilmesi vb.) uygun hale gelene kadar ertelenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012 /38
Küçükkuyu Beldesi, Ayvalık İ17-d–18-d-4-c imar paftasında Küçükkuyu Belediye Başkanlığı adına resen yapılan Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, İ17-d-18-d-4-c imar paftasında toplam 3 798,34 m2 lik alanı kapsamaktadır.
Mevcut Uygulama İmar Planında mezbaha alanı olarak görülen 466,00 m2 lik alan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında kaldırılarak yeşil alan olarak tadil edilmiş, Mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bulunan ve mezbaha alanında son bulan 7 mt lik yaya yolunun devamlılığı sağlanmaya çalışılmıştır. Kaldırılan 466,00 m2 lik mezbaha alanına istinaden 1/1000 ölçekli Tadilat imar planında yaklaşık olarak 893,00 m2 lik yeni bir mezbaha alanı önerilmiştir. Mezbaha alanı olarak önerilen alanın yapılanma şartı emsal:0,40 hmax:5,50 mt (1 kat) inşaat yoğunluklu olarak planlanmış, mezbaha alanı yapı yaklaşma mesafeleri ise alanın batısında bulanan 7 mt genişliğindeki yaya yolundan 5 mt, alanın doğusunda bulunan dereden 10 mt, alanın kuzeyinde ve güneyinde bulunan yeşil alanlardan 5 mt olarak önerilmiştir. Teklif 1/1000 ölçekli tadilat imar planında Mezarlık alanın kuzeyinde bulunan yeşil alan tadil edilerek taks:0,50-kaks:1,00 hmax:6,50 mt 2 kat inşaat yoğunluklu 800 m2 büyüklüğünde konut alanı planlanmıştır. Mezarlık alanın kuzeyinden kaldırılan 800 m2 büyüklüğündeki yeşil alana istinaden Tadilat İmar planı bütününde 1, 316,64 m2 lik yeni yeşil alanlar bırakılmıştır. Ayrıca tadilat imar planında önerilen taks:0,50-kaks:1,00 hmax:6,50 mt 2 kat yükseklikli 800 m2 büyüklüğündeki konut alanından doğan 32 kişilik ek nüfusun sosyal donatı alanı(yeşil alan) ihtiyacı olan 320 m2 lik yeşil alan ihtiyacının karşılanması amacı ile yine 1/1000 ölçekli tadilat imar planı plan bütününde yukarıda bahsedilen 1316,64 m2 lik yeşil alana ilave olarak 788,70 m2 lik bir yeşil alan planlanmıştır.
Nüfus hesabı aşağıdaki gibidir:
( Nüfus artışı hesabında kişi başına düşen inşaat alanı 25 m2, artan her kişi için bırakılacak yeşil alan miktarı 10 m2, toplam inşaat alanı ise net imara açılan konut alanı üzerinden hesaplanmıştır.)

Yapılaşmaya Açılan Alan : 800,00 m2
Toplam İnşaat Alanı : 800,00 m2 (800,00×1,00)
Toplam Nüfus : 32 kişi (800,00 m2 /25 m2)
Yeşil alan : 320 m2 (32 kişi x 10 m2)

Planlama alanını da kapsayan alanlar için hazırlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 25 Ekim 2002 tarihinde onaylanan Planlamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarında belirtilen koşullara aynen uyularak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2012 /39
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı mevkii, pafta: i17-d–18-c–3-c, ada:154, 25–26–27–28–29–30–31 nolu parsellerde 1323 m2’lik taşınmazı da kapsayan alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının bir sonraki Mecliste görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2012 / 40
04.05.2007 tarih ve 48 sayılı onaylı ılıca deresi ile kocadere arası ve 03.02.2003 tarih ve 4 sayılı onaylı ılıca deresi ile mıhlı çayı arasındaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarına ilave edilecek konunun bir sonraki mecliste görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2012 / 41
Garaj amirliğinin ve Belediye Meclis üyelerimizin yazılı talebi ile yeni bir itfaiye alınması konusu yapılan oylama sonunda gündem dışı görüşülmesine karar verilmiştir.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesi ile 237 sayılı Taşıt Kanununa göre Belediyeler ve Bunlara bağlı kuruluşları kendi Meclis kararı ile taşıt edinebilecekleri hükmü getirilmiştir. Söz konusu Kanun hükümlerine istinaden Belediyemiz garajında bugünkü tarih itibari ile 1968 model ford 1210 12 metre hidrolik merdivenli ve 1996 model iveco otoyol seyyar 6 metre merdivenli olmak üzere iki adet itfaiye bulunmaktadır. Belediyemizin sınırları yaklaşık uzunluğu 6,5 km olup; bu araçlarla yangın ilk müdahalesi yapılmaktadır. Yine yakın çevremizde ki köylerde ve orman yangınlarında belediyemize ait itfaiye istendiğinde acil müdahale olarak araçlarımızı gönderilmektedir. Beldemizin düz konumuna göre daha rampa ve yüksek olan bu çevre köylerimiz ve orman yangınlarında ilk müdahalemizi yapmakta zorlanılmaktadır. Araçlarımızın modellerin eski olması motor problemi ve üst ekipmanlarında hidrolik merdiven arızası çıkarması, pompalarında sık sık arıza oluşması ayrıca merdivenin en yüksek bina seviyesine (5 kat yaklaşık 15 metre ) yetişememesi gibi sıkıntılar yaşanmaktadır. Yangına ilk müdahalenin zamanında yapılmasını personel olarak sağlamaktayız. Ancak yer yer araç da ve üst ekipmanlarında arızalar meydana gelmekte, yangına müdahale aşamasında bazen büyük sıkıntılar yaşamaktayız.
Bu nedenlerle, en az 2012 model FORD 1826 / 4X2 / 4250 mm dingil mesafeli yataksız, 18 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracının Devlet malzeme ofisi aracılığı ile İller Bankası’ndan kredi kullandırılarak satın alınmasına, kredi alınmasında her türlü evraka Belediyemiz adına imzayı atmak için Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.