2013 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
365

2013 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 08.05.2013 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2013/ 44
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince 2012 mali yılı kesin hesabının görüşülmesine geçildi.
Gelir Gider Kesin hesap ve Yönetim dönemi hesabı üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler sonunda: Kanunla tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, Bütçe dışı ödeme yapılmadığı verilen ödeneklerin yerinde kullanıldığı anlaşılarak aşağıda dökümü yapılan Gelir gider kesin hesapları aşağıdaki şekilde madde madde oylanmıştır.
2012 MALİ YILI GİDER KESİN HESABI
CARİ HARCAMALAR
01 -PERSONEL GİDERLERİ ( A.R*** C******’in çekimserliği diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.)
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
( A.R*** C******’in çekimserliği diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ( A.R*** C******’in çekimserliği diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.)
04- FAİZ GİDERLERİ ( A.R*** C******’in çekimserliği diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.)
05- CARİ TRANSFERLER ( A.R*** C******’in çekimserliği diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.)
06- YATIRIM HARCAMALARI ( A.R*** C******’in çekimserliği diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.)
2012 Yılı Gelir kesin hesabı, tümü üzerinden yapılan oylama sonunda A.R*** C******’in çekimserliği diğer üyelerin kabulüyle Meclisimizce oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
2012 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI
01 VERGİ GELİRLERİ ( A.R*** C******’in çekimserliği diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.)
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ ( A.R*** C******’in çekimserliği diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.)
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR( A.R*** C******’in çekimserliği diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.)
05 DİĞER GELİRLER ( A.R*** C******’in çekimserliği diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.)
06 SERMAYE GELİRLERİ ( A.R*** C******’in çekimserliği diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.)
2012 Yılı Gelir kesin hesabı, tümü üzerinden yapılan oylama sonunda A.R*** C******’in çekimserliği diğer üyelerin kabulüyle Meclisimizce oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

KARAR NO: 2013 / 45
Kaz Dağı ve Madra Dağı Belediyeler Birliği’nin 22.04.2013 tarih ve M.10.6.MBD.0.10.2013–14 sayılı yazısı Belediye Başkanı tarafından Meclise okundu. İlgili birlik tarafından düzenlenecek olan 18–23 Mayıs 2013 tarihler arasında Fransa’nın ( Paris- Nice ) şehirlerini içeren “ Yurtdışı Teknik İnceleme ve Temas Programı ”na katılmamaya Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 46
Belediyemiz tarafından 9.Küçükkuyu Kültür ve Sanat Festivali’nin 07 -08 Eylül 2013 tarihleri arasında düzenlenmesine, Festival için yapılacak giderlerin temsil tören ağırlama komisyonu gözetiminde “ Temsil Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliğine” uygun olarak bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 47
A******* A****** tarafından verilen 15.04.2013 tarihli dilekçe gündeme geldi. İlgi dilekçede görülen lüzum üzerine 1/1000 ölçekli tadilat imar plan dosyasını geri çekme talebinde bulunulmuştur. Belediye Meclisimizin 03.04.2013 tarih ve 2013 /42 sayılı kararı ile Mayıs ayı meclisinde görüşülmesine karar verilen Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Hacımustafa Tepesi mevkii, İ17-d–17-c–3-c, İ17-d–22-b–2-b pafta, 266 Ada,1 parsel ve 265 ada, 4 parselde Er Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pozitif Aydınlatma Satış ve Danışmanlık Sanayi Ticaret A.Şirketi adlarına kayıtlı taşınmazlara ait termal turizm tesis + II. Konut alanı amaçlı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyası ilgili plan dosya sahibi A******** A******’in vermiş olduğu geri çekme talebinin uygunluğuna, konu hakkında alınacak bir karar olmadığı için dosyanın geri iade edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 48
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, pafta I17-D–23-A–1-B, ada 287, parsel: 3’de KÜÇÜKKUYU KÖRFEZ Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı 179,80 m2’lik taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Tadilat İmar Planı yapılan alan, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, pafta I17-D–23-A–1-B, ada 287, parseller 1–2–3–4 ve 5’de kayıtlı taşınmazları kapsamaktadır.1/1000 ölçekli Mevcut İmar Planı sınırları içinde bulunan taşınmazlar Aİ–2 (ayrıkikiz nizam iki kat), maks. TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak önerilmiş olup, planlama alanı içinde oluşturulan parselasyonlar Ayrık İkiz nizam yapılanma koşuluna imkân vermediği ve planlama alanı üzerinde inşa edilmiş yapılardaki yapılanma koşulları ile yapı yaklaşma mesafelerini koruyabilmek ve planlama alanı içinde kat ve yoğunluk artışına gidebilmek amacıyla bu 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda; mevcut planda önerilen, tüm yollar aynen korunmuştur. Mevcut İmar Planı’nda Aİ–2 (ayrıkikiz nizam iki kat), maks. TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak önerilen yapılanma koşulları, hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda tadil edilerek S–3 (serbest nizam üç kat), maks. TAKS:0.40 inşaat yoğunluklu Konut Alanı olarak belirlenmiştir. Serbest Nizam olarak yapılanma koşullarının önerildiği planlama alanı içinde boş parsellerdeki yapı yaklaşma mesafeleri; planlama alanı üzerinde inşa edilmiş yapılardaki yapılanma koşulları ile yapı yaklaşma mesafeleri doğrultusunda, Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. Bu Tadilat İmar Planı sonucunda mevcutta 35 kişi olan nüfus sayısı 18 kişi artarak 53 kişiye ulaşmıştır.
Planlama sonucunda elde edilen değerler aşağıda verilmiştir.

MEVCUT TADİLAT FARK
Konut Alanı 1100,24 m2 1100,24 m2 —
Konut İnşaat Alanı 880,19 m2 1320,29 m2 + 440,10 m2
Nüfus 35 kişi 53 kişi + 18 kişi
Gerekli Yeşil Alan — 180 m2 —

Bu nedenle planlama alanı içinde ilave gelen 18 kişilik nüfus için gerekli olan 180 m2 Yeşil Alan ihtiyacı planlama alanının kuzeyinde; mevcutta 10 m genişliğindeki yolun batıya kaydırılmasıyla oluşan yol boşluğunun tadil edilerek Yeşil Alan olarak belirlenmesiyle, oluşan Yeşil Alan içinde ayrılmış olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 49
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Beybağlar Mevkii, İ17-d–23-a–1-b imar paftasında N***** I****, H****** S**** Adlarına Hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, Beybağlar mevkii,364 ada,1 nolu parseli kaplayan 829,29 m2 lik alanı kapsamaktadır. Tadilat imar planı yapılan alan Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Sık yoğunluklu Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Onanlı 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu plan notlarının 5.1.1.3 maddesinde meskun sık yoğunluklu konut alanları için yapılanma şartı Hmax:9,50 mt-3 kat olacağı belirtilmiştir. Taşınmaz Küçükkuyu Belediye Meclisince 04/05/2007 tarih,2007/48 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Revizyon İmar Planı içerisinde ise 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planına paralel olarak Meskun Sık Yoğunluklu Konut Alanı (3 kat) içinde kalmaktadır. Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı içerisinde ise Serbest Nizam-Üç kat İnşaat yoğunluklu zemin katlar ticaret alanı, üst katlar ise konut alanı olarak gözükmektedir. Sunulan Tadilat imar planı teklifinde, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 01/Nisan/2013 tarihli yazıları ve ada içindeki yapılaşmalar ve yukarıda bahsedilen üst ölçekli 1/25 000 ve 1/ 5000 ölçekli İmar planları ve Plan Notları da göz önüne alınarak, taşınmazda yapı nizamı değişikliğine gidebilmek amacıyla 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir.1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planında planlama alanın Serbest Nizam-Üç kat (S-3) olan yapılaşma koşulu, Bitişik Nizam-Üç Katlı Ticaret+Konut alanı olarak tadil edilmiştir. Planlama alanı içerisinde hazırlanacak olan mimari vaziyet planında Çanakkale-İzmir Kara yoluna cepheli olarak inşa edilecek olan binalar Mevcut İmar Planına paralel olarak zemin katları ticaret alanı, diğer alanlar ise konut alanı olarak kullanılacaktır. Küçükkuyu İmar Planları Revizyonu kapsamında Planlama alanını da kapsayan alanlar için hazırlanan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 02/05/2005 tarihinde onaylanan İmar Planına Esas Jeoteknik-Jeolojik Etüt Raporunda belirtilen esaslara aynen uyulacaktır. Devlet Su İşleri 252.Şube Müdürlüğünün 25 Eylül 2002 tarih 2063 sayılı ve 02924 sayılı yazılarında taşınmazın batısında yer alan Ilıca derenin taşkın koruma ıslahı çalışmaları yapılarak taşkın sınırları içinde kalan alanların yerleşime açılabileceği belirtilmiştir. Hazırlanan Tadilat İmar Planında kat ve yoğunluk değişikliği getirilmemiş yalnızca yapı nizamı değiştirtmiştir. Sonuç olarak yapılan plan değişikliği sonucunda yeni bir ek nüfus oluşmayacağı için ek sosyal donatı alanlarına ihtiyaç yoktur. Her türlü alt yapı işlemi mal sahibi tarafından yapılacaktır. Taşkına karşı önlemler mal sahipleri tarafından alınacaktır. Bu hususta hak talep edilmeyecek şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013 / 50
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mah. Mevkii, Pafta:İ17-d22-b–2-b, Ada:244, Parsel:31 imar paftasında Ali İhsan SARAÇ adına hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, Gökçetepe Mah. mevkii,İ17-d–22-b–2-b pafta,364 ada,1 nolu parsel nolu mülkiyeti A** İ**** S**** adına kayıtlı toplam 1.574,02 m2 lik alanı kapsamaktadır. Tadilat imar planı yapılan alanlar Çanakkale İl Genel Meclisinin 08/09/2006 tarih 2006/71 sayılı kararıyla onanan 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı Küçükkuyu Revizyonu içerisinde Meskun Alan içinde kalmaktadır. Küçükkuyu Belediyesinin 21/10/2008 tarih 73 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde ise taşınmazlar Meskun Konut Alanı olarak görülmektedirler. Planlama alanı 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar planı içinde ise Ayrık Nizam-Üç Kat (A–3) TAKS:0,40 Hmax:9,50 mt yoğunluklu Ticaret+ Konut alanı olarak görülmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğünün 03/10/2012 tarih 42566 sayılı yazılarında Taşınmazın güneyinde bulunan Çanakkale-İzmir Karayolunun kamulaştırma planı ve kadastral durumunun incelenmesi neticesinde yazıları ekinde bulunan plan doğrultusunda yol cephesinin düzenleneceği belirtilmiştir. Hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat imar planında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün ilgili yazıları ekinde bulunan plan doğrultusunda düzenlene bilinmesi için gerekli çalışma yapılmıştır.1/1000 ölçekli plan Tadilatı teklifinde taşınmazın inşaat yoğunluğunu ve katını artırıcı herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı içerisinde Üst ölçekli Plan ve Plan notları, Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğünün 03/10/2012 tarih 42566 sayılı yazıları ve taşınmazın kuzeyinde bulunan kuru dere hakkındaki DSİ.25.Bölge Müdürlüğünün 08/04/2013 tarih 197180 sayılı yazılarına istinaden 1/1000 ölçekli tadilat imar planı çalışmalarına başlanılmıştır.1/1000 ölçekli tadilat imar planı çalışmasında, taşınmazın Mevcut İmar Planında Ayrık Nizam-Üç Kat (A-3) TAKS:0,40 Hmax:9,50 mt yoğunluklu alt katlar ticaret, üst katlar ise konut alanı olarak görülen imar durumu aynen korunmuştur. Plan içerisinde; Taşınmazın Kuzey yamacında kazıdan dolayı ortaya çıkan şevler ve topografya dikkate alınarak taşınmazın yaklaşık 570 m2 lik bölüm yeşil alan olarak bırakılmış, taşınmazın 1.004,00 m2 lik bölümü ticaret+konut alanı olarak önerilmiştir. Taşınmazın güneyinde bulunan Çanakkale-İzmir karayolu hattı Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün ilgili yazıları ekinde bulunan plan örneğine göre tadil edilmiştir. Taşınmazın kuzeyinde bulunan kuru dere hakkındaki DSİ.25.Bölge Müdürlüğünün 08/04/2013 tarih 197180 sayılı yazılarına istinaden taşınmazın kuzey yamacında yer alan dere suyunun askıda kaldığı noktadan itibaren tahliyesinin ve mansap şartının sağlanması gerekmektedir. Mansap şartı sağlanmadan kesinlikle inşa faaliyeti yapılmayacak ve ruhsat verilmeyecektir. Belirtilen dereden dolayı doğabilecek olumsuzluklardan müracaat sahibi ve ilgili belediyesi sorumlu olacaktır. Planlama alanı için Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 15/02/2013 tarihinde onaylanan Plana Esas Jeoteknik-Jeolojik Etüt Raporunda belirtilen esaslara aynen uyulacaktır. Taşınmazın kuzey yamacında bulunan şevler istinat duvarları ile koruma altına alınmadan kesinlikle inşaat faaliyetine izin verilmeyecektir. Yapılaşmaya karşı diğer hususlar plan notlarında belirtilerek hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planının 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına ve aşağıda belirtilen plan notlarının da kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

PLAN NOTLARI
1. TADİLAT İMAR PLANINDA, MEVCUT İMAR PLANINDA KONUT+TİCARET ALANI OLARAK GÖRÜLEN KORUNAN TAŞINMAZDA İNŞAA EDİLECEK OLAN BİNALARIN ZEMİN KATLARI DÜKKAN ÜST KATLARI İSE KONUT ALANI OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
2. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 03/10/2012 TARİH 42566 SAYILI YAZILARINA İSTİNEDEN TAŞINMAZIN CEPHE ALDIĞI ÇANAKKALE-İZMİR KARAYOLU KENARINDAKİ KAMULAŞTIRMA PLANI VE KADASTRAL DURUM KONTROLU SONUCUNDA YAZI EKİNDE BULUNAN PLAN DOĞRULTUSUNDA TAŞINMAZIN YOL CEPHESİ REVİZE EDİLEREK KARAYOLLARI GÖRÜŞÜ PLANA AKTARILMIŞTIR.
3. YOL, YEŞİL ALAN, MEYDAN, OTOPARK GİBİ TOPLUMUN YARARLANMASINA AYRILAN YERLER KAMU ELİNE GEÇMEDEN YAPI İZNİ VERİLEMEZ.
4. 19.12.2007 TARİH VE 26735 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7126 SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNUN EK 9.MADDESİNE GÖRE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.
5. PLANDA YER ALMAYAN HUSUSLARDA ”PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ VE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
6. ÇANAKKALE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE 15/02/2013 TARİHİNDE ONAYLANAN TAŞINMAZA AİT PLANA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN ESASLARA AYNEN UYULACAKTIR.
7. EMSAL HESAPLARI NET PARSEL ALANI ÜZERİNDE YAPILACAKTIR.
8. RUHSAT ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANAMAZ.
9. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 08/04/2013 TARİH 197180 SAYILI YAZILARINA İSTİNADEN;
a. TAŞINMAZIN GÜNEY YAMACINDA YER ALAN DERE SUYUNUN ASKIDA KALDIĞI NOKTADAN İTİBAREN TAHLİYESİNİN VE MANSAP ŞARTININ SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR. MANSAP ŞARTI SAĞLANMADAN KESİNLİKLE İNŞA FAALİYETİ YAPILAMAYACAK VE RUHSAT VERİLMEYECEKTİR. BELİRTİLEN DEREDEN DOLAYI DOĞA BİLECEK OLUMSUZLUKLARDAN MÜRACAT SAHİBİ VE İLGİLİ BELEDİYESİ SORUMLU OLACAKTIR.
b. SU İHTİYACININ YERALTI SUYUNDAN SAĞLANMASI HALİNDE ”167 SAYILI YASA UYARINCA DSİ. KURULUŞUNDAN İZİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR.
c. 31 ARALIK 2004 TARİH VE 25687 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN ”SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ” HÜKÜMLERİNE UYULMALIDIR.
10. TAŞINMAZIN KUZEYİNDE BULUNAN VE HARFİYAT SONRASINDA OLUŞAN KAZI ŞEVLERİNE UYGUN OLARAK İSTİNAT YAPILARI YAPILMALIDIR. SÖZ KONUSU İSTİNAT YAPILARI YAPILMADAN KESİNLİNLİKLE UYGULAMA YAPILAMAZ.
11. YUKARIDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERİN GEREK İNŞA AŞAMASINDA GEREKSE UYGULAMA AŞAMASINDA YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE SORUMLULUK KONUSUNA GÖRE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE BİRLİKTE YATIRIMCI VE İLGİLİ İDAREYE AİT OLACAKTIR.
12. KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİNİN 06/03/2007 TARİH 26 SAYILI KARARIYLA ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI AYNEN GEÇERLİDİR.
13. ALANIN 1.DERECEDE DEPREM BÖLGESİNDE YER ALMASI NEDENİYLE YAPILACAK BİNA VE TESİSLERİN PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMINDA DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.